Wednesday, March 4, 2009

POLILOGHIE MAI pe tema Pasapoartelor Biometrice. Un chestor de politie care recunoaste ca Romania nu mai are suveranitate. FOTO UPDATE

Autorul scrisorii de mai jos catre Civic Media este Chestorul de poliţie Sime Aurel-Vasile, acelasi care i s-a adresat cu explicatii si PF Daniel in vederea "lamuririi" Sinodului. In aceasta scrisoare oficial a MAI, Chestorul recunoaste practic ca Romania nu mai are suvernatitate in fata SUA. Astfel, el scrie: "În anul 2002, în cadrul programului US-VISIT, S.U.A. a promulgat documentul de securizare a frontierelor „Enganced Border Security Act”, prin care cele 27 de naţiuni incluse în programul Visa Waiver erau obligate ca, până la data de 26.10.2004 (ulterior amânat pentru 2006), să introducă paşapoarte ce vor permite stocarea de date biometrice conform standardelor ICAO (International Civil Aviation Organisation), organizaţia desemnată să elaboreze în acest sens documentele de referinţă (ICAO Document 9303). Instrucţiunile elaborate în acest sens impun introducerea în paşaport a unui microprocesor (cip RFID) care să permită stocarea şi comunicarea de date, până în prezent, acest document reprezentând standardul în domeniu." Or, Romania nu are cum sa fie obligata fata de nici un alt stat al lumii, chiar daca se numeste SUA; cel mult fata de Uniunea Europeana, ceea ce nu era cazul, nici in 2002, nici acum, pentru ca avem in discutie programul US-VISIT!

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE
Exemplar nr. 1
Nr. 3622130
Bucuresti

Domnului Victor Roncea,
preşedinte fondator Civic Media

Urmare memoriului dumneavoastră referitor la introducerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, adresat Guvernului României unde a fost înregistrat cu numărul 17/1225/04.02.2009 şi transmis Direcţiei Generale de Paşapoarte spre soluţionare conform competenţelor specifice, în temeiul O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:
În conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Constituţia României, revizuită, Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi din celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu. Astfel, punerea în circulaţie a paşaportului electronic constituie o obligaţie asumată de România potrivit calităţii sale de stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385/29.12.2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, completată de Decizia Comisiei nr.C(2006)2909.
În acest sens, prin H.G. 557/26.04.2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 376/02.05.2006, s-au definit paşaportul electronic şi datele biometrice ce urmează a fi introduse în cuprinsul acestuia şi s-au stabilit forma şi conţinutul paşaportului electronic şi data de 1 ianuarie 2007 ca dată de punere în circulaţie a acestui document de călătorie în România. Însă, din considerente obiective, determinate de necesitatea respectării procedurilor legale privind achiziţiile publice, această dată a fost prorogată prin acte normative succesive, cel din urmă - H.G. 571/28.05.2008- stabilind ca aceasta să fie 31 decembrie 2008. Acesta a constituit termenul limită de punere în circulaţie a documentelor de călătorie electronice, întrucât România fusese notificată cu privire la declanşarea procedurii necontencioase, premergătoare acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene.
Prin H.G. nr. 1566/25.11.2008 pentru modificarea şi completarea H.G. 557/2006 s-a avut în vedere cuprinderea, în cadrul aceluiaşi act normativ, a reglementărilor care vizează forma şi conţinutul paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi simple, a paşapoartelor pentru persoana fără cetăţenie, respectiv a documentelor de călătorie ce se eliberează refugiaţilor recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 ori persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, întrucât toate aceste documente vor fi produse ca paşapoarte electronice.
Totodată, actul normativ vizează şi actualizarea specificaţiilor tehnice pentru documentele amintite, având în vedere că acestea urmau să fie produse de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A. (potrivit delegării date de O.U.G. nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie) şi că rubricaţia, caracteristicile, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 astfel cum a fost completată de Decizia Comisiei nr. C(2006)2909.
Precizăm, de asemenea, că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) 2252/2004, datele biometrice ale persoanei pot fi utilizate doar pentru verificarea autenticităţii documentului şi a identităţii titularului pe baza elementelor comparabile direct. Acest lucru reiese explicit şi din cuprinsul Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, astfel cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 207/2008, care în Secţiunea 11 denumită „Stocarea datelor persoanei” stabileşte fără echivoc datele biometrice care se includ în paşapoartele electronice: „imaginea facială şi impresiunea digitală a două degete” (art. 7). Aceste prevederi reprezintă garanţii legale pentru cei vizaţi, cu privire la prelucrarea datelor personale – prin stabilirea clară a unui scop şi a datelor biometrice incluse, – astfel ca prelucrarea să nu se realizeze în mod arbitrar.
De altfel, ca o garanţie suplimentară faţă de cele enumerate mai-sus, în proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aflat în curs de elaborare, este prevăzută posibilitatea ca, la ridicarea paşaportului simplu electronic de la sediul serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, titularul să poată solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică.
Este de menţionat şi faptul că solicitarea eliberării unui paşaport simplu electronic este un drept, şi nu o obligaţie, eliberându-se la cerere; în acest sens, precizăm că în cuprinsul Legii nr. 248/2005 este prevăzută şi posibilitatea eliberării, în anumite situaţii, a unui paşaport simplu temporar, document care nu conţine date biometrice şi pe baza căruia se poate, de asemenea, călători în străinătate, asigurându-se, în acest mod, respectarea dispoziţiilor art. 23 şi 29 din Constituţia României.
Precizăm, totodată, că autorităţile competente care nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice, vor primi şi soluţiona în continuare cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2009.
Mai mult, după aderarea României la Uniunea Europeană, dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 248/2005 stabilesc că „Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.”
Referitor la aspectele de natură religioasă invocate în cuprinsul petiţiei dumneavoastră, aducem în atenţie Comunicatul de presă al Patriarhiei Române nr. 21/26 februarie 2009, prin care acest for îşi exprimă poziţia oficială asupra introducerii în circulaţie a paşapoartelor electronice.
În concluzie, precizăm că potrivit preambulului Regulamentului (CE) nr. 2252/2004, armonizarea elementelor de securitate şi integrarea elementelor de identificare biometrică reprezintă un pas important către utilizarea unor noi elemente în perspectiva evoluţiilor ulterioare la nivel european care să facă documentul de călătorie mai sigur şi să stabilească o corelaţie mai fiabilă între deţinătorul legal al documentului şi documentul respectiv, cu scopul de a contribui, în mod semnificativ, la asigurarea protecţiei împotriva folosirii frauduloase a acestuia.
Cu deosebită stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Chestor de poliţie

Sime Aurel-Vasile
(foto)

1 comment:

Anonymous said...

Nu stiu de ce orice afirmatie a unui politist (fie el si cu oarece functie) este luata in considerare, pe cand glasul profesorilor (de orice nivel) este innabusit si ignorat.

In lumea celor care inca mai gandesc, se stie clar ca Romania nu mai are suveranitate inca din 1945.... ce vreti sa sugerati TOVARASI????