Monday, March 23, 2009

PROIECTUL DE LEGE privind tiparirea Pasapoartelor Biometrice se afla depus pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 martie 2009

9.
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie.


"Voturi pentru?
173 de voturi pentru.
Voturi împotrivă?
Două voturi împotrivă.
Abţineri?
Nu sunt.
Vă mulţumesc."

consultă fişa PL nr. 605/2008
Doamna Roberta Alma Anastase:
................................................
Urmează punctul 8, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie; procedură de urgenţă.
Îi dau cuvântul reprezentantului iniţiatorului.
Domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu (secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului):
Vă mulţumesc.
Doamnă preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Prin prezentul act normativ se modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Imprimeria Naţională S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr.402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să se confere Companiei Naţionale Imprimeria Naţională S.A. atribuţia de a produce cu titlu de exclusivitate paşapoarte electronice, permise de şedere şi documente de călătorie care se eliberează străinilor, colantului uniform de viză, paşapoarte temporare, titlu de călătorie pentru cetăţenii români, titluri de călătorie provizorii pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene.
De asemenea, prin prezentul act normativ se prevede că personalizarea paşapoartelor electronice se realizează de către centrul naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice care va funcţiona în subordinea Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului de Interne.
Prezentul act normativ mai precizează faptul că RAPPS va continua să desfăşoare activităţile de producere a documentelor în cauză până la predarea efectivă a acestora pe bază de protocol către Compania Naţională Imprimeria Naţională S.A.
O altă modificare se referă la Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, potrivit prezentului act normativ, Compania Naţională Imprimeria Naţională S.A. va putea deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară sau permanentă pentru cetăţenii străini în condiţiile reglementărilor legale.
În final, precizez că prin prezentul act normativ se prevede în sarcina Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Economiei şi Finanţelor, a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a secretarului general al Guvernului să iniţieze acte normative de abrogare, modificarea sau completarea mai multor dispoziţii legale în prezent în vigoare, care se referă la activităţile de producere a documentelor prevăzute la art.7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.199/2000, astfel cum este introdus prin prezenta ordonanţă de urgenţă pentru corelarea lor cu dispoziţiile amintite.
Doamnă preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Vă adresez rugămintea să aprobaţi acest proiect de ordonanţă.
Doamna Roberta Alma Anastase:
Şi eu vă mulţumesc.
Din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic?
Nu se află momentan nimeni în sală. Cei mai mulţi sunt la comisie.
Dacă nu este niciun membru al comisiei în sală, atunci rămâne să rediscutăm acest punct când membrii comisiei revin în sala de plen.
................................................
Doamna Roberta Alma Anastase:
................................................
Punctul 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 privind stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie.
Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă.
Îi dau cuvântul reprezentantului iniţiatorului.
A fost susţinut în prima parte a lucrărilor. Nu mai este nevoie să-l susţineţi.
Din partea comisiei, doamna Sulfina Barbu.
Doamna Sulfina Barbu:
Doamna preşedinte,
Stimaţi colegi,
Pentru întocmirea raportului în comisie s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi punctul de vedere al Guvernului care susţine adoptarea acestui proiect de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic care să asigure îndeplinirea în regim de urgenţă a obligaţiilor ce revin României, potrivit Regulamentului nr.2252/2004 al Consiliului Europei din 13 decembrie 2004, privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi documente de călătorie emise de către statele membre.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic propune plenului Camerei Deputaţilor aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri pricind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, cu un amendament admis, pentru corelarea Anexei nr.1 cu amendamentul de la nr.crt.4, este necesară introducerea unui nou punct, pct.3, cu următorul cuprins: "În cuprinsul anexei nr.1 sintagma "cu plată" se înlocuieşte cu sintagma "cu titlu gratuit".
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
A fost adoptat de Senat în 29.IX.2008.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi, iar susţinerea din partea Guvernului a fost făcută de domnul secretar de stat de la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, vă propun adoptarea acestui proiect de lege.
Mulţumesc.
Doamna Roberta Alma Anastase:
Şi eu vă mulţumesc.
Vă rog să propuneţi şi timpul alocat dezbaterii.
Doamna Sulfina Barbu:
Propun cinci minute pentru dezbateri. Mulţumesc.
Doamna Roberta Alma Anastase:
La dezbateri generale, intervenţii? Domnule Matei Brătianu doriţi să luaţi cuvântul? Nu.
Vă supun aprobării propunerea făcută de comisie pentru timpii alocaţi dezbaterii pe articole.
Cine este pentru?
Voturi împotrivă?
Abţineri?
Nu sunt. Vă mulţumesc.
Intrăm în discutarea amendamentelor.
Titlul legii: "Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie."
Dacă există observaţii. Nu sunt. Adoptat.
La pct.2 sunt observaţii? Nu. Adoptat.
Pct.3. Observaţii? Nu sunt. Adoptat.
Pct.4. Observaţii? Nu sunt. Adoptat.
Pct.5. Observaţii? Nu sunt. Adoptat.
Rămâne la vot final.
(Votat cu 173 "pentru")
23.03.2009 - depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

1 comment:

Anonymous said...

nu se poate face o sesizare privind neconstitutionalitatea legii?