Pages

Saturday, January 23, 2010

"COMUNISTII AU FACUT REVOLUTIA" vs TEOLOGIA REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE


Ion Iliescu, 22.01.2010: "Revolutia din 1989 a fost nu o revolutie antisocialista, nu de dreapta, dreapta n-a fost prezenta. Cine a fost factorul motor in Revolutie? Pai comunistii! Membrii de partid au fost majoritatea celor prezenti in acest proces." (Nota mea: se refera desigur la profitorii revolutiei, "emanatii" FSN)

Teologia revoluţiei din decembrie

de Prof Dr Ilie BĂDESCU

Revoluţia română se distinge de celelalte două revoluţii europene - cea franceză din 1789 şi cea rusă din 1917 - prin dualismul său. Cele două revoluţii sunt opera integrală a nihilismului modern: ele au fost săvârşite contra lui Dumnezeu, printr-un asalt asupra cerului, care ne aminteşte de trufia apostatică a ziditorilor Turnului Babel şi de idolatria Babilonului. Nu era nici urmă de sfinţenie în deflagraţia nihilistă a celor două revoluţii. Aportul lor la criminalitatea mondială a fost, de aceea, uriaş.
Epistemologia celor două revoluţii a fost sintetizată în teza lui Gustav le Bon, care aşază în centrul revoluţiilor „mulţimea criminală“. Tocqueville consideră că revoluţia are un model religios, dar el nu face distincţie între mesianismul transcendent al religiei Dumnezeului adevărat şi mesianismul imanentist al idolatriei ideologiei revoluţionare, care predică eliberarea, dar nu prin Dumnezeu, ci prin proletariatul de fabrică sau de baricadă, nu în numele lui Dumnezeu, ci împotriva Sa. Revoluţia română din 1989 se distinge de acestea două prin caracterul ei dualist. În aceeaşi mişcare de mulţimi, care captaseră oraşul Bucureştiului şi toate celelalte oraşe, citim uşor două linii distincte şi opuse: o linie jertfelnică în numele lui Dumnezeu şi spre triumful lui Dumnezeu, pentru eliberarea şi dreptul Bisericii, pentru revenirea sfinţilor în mediul vieţii, de la mediul familiei până la mediul şcolii, în numele poporului creştin, pentru triumful dreptăţii lui Dumnezeu milostiv cu poporul Său etc. şi o a doua linie, în care triumfa impulsul întunecat al furiei barbare spre crimă, în numele dreptului la distrugere şi la jaf, într-o dogoritoare deflagraţie de orgoliu revoluţionar, spre dobândirea libertăţii, ca să fie folosită pentru îmbogăţire fără muncă şi fără de merite, formulă atestată de uşurinţa că atâţia „revoluţionari“ autoproclamaţi s-au precipitat să primească pensii, pământuri, posturi, odată cu dreptul de a zbiera în numele revoluţiei, deşi majoritatea au ieşit din revoluţie fără ca măcar să-i fi atins pe ei ori pe vreun membru al familiei vreo schijă dintre cele care plouau atunci peste mulţimile insurecte.
Printr-una dintre liniile revoluţiei a triumfat Dumnezeu, au triumfat sfinţii cei alungaţi din şcoli, a triumfat manualul de religie din programa şcolară, a triumfat dreptul întreprinzătorului cinstit de a-şi iniţia mica sau marea lui afacere în serviciul său, dar şi al muncitorilor săi, dreptul istoricilor de a consemna adevărul netrunchiat al istoriei neamului lor, dreptul pelerinilor la sfintele moaşte, la Mormântul Sfânt, ori spre Grădina Maicii Domnului din Muntele Atos etc. Prin cealaltă a triumfat capitalismul de suprastructură a celor care se îmbogăţesc fără de nici o compensaţie de muncă, fără de vreun merit ori de vreun titlu de capital, constituindu-se peste noapte într-o superfetaţie, plutind ca grăsimea peste poporul umilit, furat de roadele muncii sale, cele acumulate violent spre a se constitui în marea avuţie naţională acumulată violent prin uriaşul val de exploatare bolşevică pe durata unei jumătăţi de veac.

O cultură de tip creştin şi o contracultură, resurecţionară

Din averea spoliată în numele reformei, al capitalismului, al privatizărilor, s-au nutrit fără de merite miliardarii iviţi în noaptea combinaţiilor cinice, nihiliste, funeste, prin lucrăturile obscure ale oligarhiilor eliberate şi ele de revoluţie, spre jaful protejat de legile pe care şi le-au întocmit în numele reformei. Totul s-a petrecut sub justificarea transformării capitaliste, a privatizării, a integrărilor în noile spaţii mari care aduc popoarelor aceeaşi condiţie de păpuşi ale istoriei celor mari şi puternici. Cele două revoluţii au indus, aşadar, două capitalisme, două clase politice, două formule de guvernare, două Românii, chiar două culturi - o cultură de tip organic, european, creştin, de propagare a valorilor creştine, a adevărului în chipul său divin, a unei dreptăţi şi omenii româneşti, a valorii caracterelor, a meritelor morale, a vocaţiei muncii corecte din care se pot naşte marile şi micile capitaluri etc. - şi o contracultură, resurecţionară în ultimii ani, care a cerut în chip agresiv scoaterea sfinţilor din şcoli, dreptul la pruncucidere din pântece, la prostituţie în numele aşa-zisului drept al femeii de a-şi folosi liberă trupul, a promovat agresarea credinţei creştine, blasfemia împotriva lui Hristos euharistic şi tainic, profanarea însemnelor şi veşmintelor bisericeşti, dreptul de a folosi minciuna în războiul contra Bisericii, aşa cum reiese din ultimul raport despre comunism, unde Biserica Ortodoxă este acuzată de colaboraţionism cu regimul comunist. Se atinge, iată, o culminaţie a războiului contra Hristosului euharistic şi tainic, fiindcă, în realitate, serviciul divin n-a fost întrerupt de Biserică niciodată, pe toată durata regimului antihristic, astfel că şi Botezul creştin, şi împărtăşirea euharistică, şi hirotonia, şi miruirea, şi maslul, şi cununia la altar, şi sfinţirea apei s-au săvârşit fără de întrerupere în toate bisericile României, încât nu poate fi raportat vreun caz măcar de absenteism bisericesc de la vreun botez, vreo înmormântare ori de la vreo cununie. Şi atunci unde s-a „întâlnit“ Biserica Ortodoxă cu sistemul antihristic al regimului comunist!? Este ca şi cum ai spune că victima colaborează cu călăul ei în chip manifest, grăbit etc., etc.

Minunea sfântului veşmânt

PARINTELE GALERIU: „Biografia Fiului lui Dumnezeu“, în conştiinţa lui Eminescu


Atâta foc, atâta aur
Şi-atâtea lucruri sfinte
Peste întunericul vieţii

Ai revărsat, Părinte!

Aceste numiri sacre: „Biografia Fiului lui Dumnezeu“, „Blândul Nazarinean răstignit“ îi aparţin poetului. Odată cu frumuseţea expresiei, ele sunt mărturii de fond cuprinse în articolul „Şi iarăşi bat la poartă“, publicat în ziarul „Timpul“ din 12 aprilie 1881, în ajunul Sfintelor Paşti.
În eseul nostru dorim să punem în lumină mai ales ideile esenţiale din acest articol pascal, care dezvăluie, pe de o parte, adânca înţelegere a Evangheliei la care a ajuns poetul nostru naţional la vârsta maturităţii lui creatoare şi, pe de altă parte, originalitatea lui genială, afirmată de această dată din unghiul spiritualităţii creştin-ortodoxe.
Mesajul cardinal pe care Eminescu ni-l adresează aici e cuprins în această vizionară formulă: „Iată, 2000 de ani, aproape, de când biografia Fiului lui Dumnezeu e cartea după care se creşte omenirea“. Şi precizează: „Ea a ridicat popoare din întuneric..., le-a constituit pe principiul iubirii aproapelui“. Într-o Europă care de la Renaştere se îndepărtase de actul central al istoriei – Întruparea Fiului lui Dumnezeu – şi orientase conştiinţele către modele din antichitate, Eminescu restaurează sensul istoriei, autentic şi profund, în Evanghelie, în Hristos. El observă adânc: „Învăţăturile lui Buddha, viaţa lui Socrat şi principiile Stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului La-O-Tse, deşi asemănătoare cu învăţămintele creştinismului, n-au avut atâta influenţă, n-au ridicat pe om ca Evanghelia, această simplă şi populară biografie a Blândului Nazarinean, a cărui inimă a fost străpunsă de cele mai mari dureri morale şi fizice, şi nu pentru El, ci pentru binele şi mântuirea altora“. În căutările proprii, prin studiile de la Viena şi Berlin, însoţite neîncetat de lectura personală, cu spiritul lui, „al cărui foc nu-l puteau stinge toate apele mării“, el evocă în articolul său gândirea unor mari personalităţi care au călăuzit lumea Antichităţii. Pentru a-i tâlcui puţin gândirea, ne îngăduim a observa: Eminescu înţelegea că, deşi Buddha era un demolator de idoli, negarea lumii şi a istoriei nu oferea o soluţie autentic mântuitoare pentru lume. – „Cărarea spre virtute a lui La-O-Tse“ era doar „o morală a neintervenţiei, o mistică destinată înţelepţilor retraşi din lume“. „Un stoic, precizează el, ar fi suferit chinurile lui Hristos ,dar le-ar fi suferit cu mândrie şi dispreţ de semenii lui. Şi Socrat – adaugă – a băut paharul de venin, dar l-a băut cu nepăsarea caracteristică virtuţii civice a antichităţii“.

„Cea mai înaltă formă a existenţei umane“

În comparaţie cu o asemenea viziune a spiritualităţii antice i se revelează lui Eminescu icoana lui Hristos în unicitatea ei mântuitoare. Şi, cu ascuţişul spiritului său, merge spre adâncul Tainei Crucii: „Nu nepăsare, nu dispreţ: suferinţa şi amărăciunea întreagă a morţii au pătruns inima Mielului simţitor, şi în momentele supreme a încolţit – s-a revelat – iubirea în inima Lui şi Şi-a încheiat viaţa pământească cerând de la Tatăl Său din Ceruri iertarea prigonitorilor“. În acest act al iertării mântuitoare i se revelează deodată Dumnezeirea în Hristos şi unicitatea operei, a Crucii Lui în lume, în istorie. Inspirat tocmai din contemplarea Jertfei de pe Cruce, Eminescu îi exprimă adevăratul sens cu o forţă uimitoare, definind: „Astfel, a Se sacrifica pe Sine pentru semenii Săi nu din mândrie, nu din sentiment de datorie civică, ci din iubire, a rămas de atunci cea mai înaltă formă a existenţei umane“. Taina Crucii lui Hristos ni se revelează aici din ultima adâncime - a exista în adevăr înseamnă a exista în iubire: „Dumnezeu este iubire“ (Ioan 4, 8). Iisus Hristos, Dumnezeu şi Om, arată lumii iubirea drept lege a existenţei, descoperind-o viu ca iubire divină întrupată suprem în experienţa tragic-sublimă a Golgotei.
Iar acest act revelator se înscrie nu doar într-un plan etic-filosofic: „E uşoară credinţa că prin precepte teoretice de morală, prin ştiinţă, oarecum, omul se face mai bun“, observă Eminescu. El gândeşte fundamental, din planul ontologic al fiinţei lumii bolnave. Cuvintele care urmează ating esenţa: „Iubirea este acel sâmbure de adevăr care dizolvă adânca dizarmonie şi asprimea luptei pentru existenţă ce bântuie natura înreagă“. S-ar putea spune că un poet al iubrii nu putea gândi şi vorbi decât aşa. Numai că aici iubirea, principiu al existenţei şi vieţii, forează într-un sol mult mai adânc şi, ca o soluţie universală, răspunde la marile întrebări şi teme existenţiale, filosofice, sociale, economice ale epocii. Să proclami iubirea drept principiu absolut de vindecare într-o lume în care, pe acea vreme, Darwin propovăduia, în biologic, „selecţia naturală şi lupta pentru existenţă“, Marx, în social şi economic, „ura şi lupta de clasă“, pe care Eminescu o evocase în „Împărat şi Proletar“, iar ceva mai târziu, Nietzsche proclama drept model „supraomul“ realizat prin violenţă, voluptate şi forţă – reprezenta un act de mare curaj. Aici se dezvăluie într-adevăr viziunea lui unică, genială, şi poziţia, repet, curajul de a afirma iubirea, într-o lume care se manifesta radical altfel. Glasul lui, însă, purcede din Duhul Adevărului etern.

Marea deosebire între vechiul stat păgân şi statul creştin

NOUL PATRIARH AL SERBIEI, IRINEU: "Kosovo este pamantul nostru sfant, este Ierusalimul Serbiei"

Înaltpreasfinţitul Irineu de Niš, noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe
Înaltpreasfinţitul Irineu de Niš este noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Noul patriarh a declarat că rezultatul alegerii de astăzi este voința lui Dumnezeu și a Sfântului Sinod. Mai multe detalii a oferit părintele Boian Alexandrovici, parohul bisericii din Malainița, pentru Radio TRINITAS: „Noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, după cum a anunţat radio - televiziunea Serbiei, este episcopul Irineu de Niš, care este un om mai în vârstă, are 80 de ani. Acesta este un tradiţionalist şi ca episcop al Niš-ului s-a arătat un bun arhiereu”.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat Patriarhului ales al Bisericii Ortodoxe Sârbe un mesaj de felicitare, ne informează Radio TRINITAS:
„Preafericirea Voastră,
În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului, monahilor şi monahiilor şi al credincioşilor din cuprinsul Patriarhiei Române, Vă adresăm călduroase felicitări pentru alegerea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Sperăm că Bunul Dumnezeu ne va ajuta să dăm împreună mărturie comună ortodoxă în Europa şi în întreaga lume şi să lucrăm pentru întărirea comuniunii frăţeşti şi a prieteniei dintre popoarele român şi sârb. Cu îmbrăţişare frăţească în Hristos Domnul, Arhiereul Cel veşnic,
†DANIEL
PATRIARHUL ROMÂNIEI”
Înaltpresfințiul Irineu de Niš, în vârsta de 80 de ani, va fi intronizat duminică la Belgrad. Câteva date din biografia noului Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Sârbe, aflăm de la diaconul Teodor Gradinaciuc, care a declarat pentru Radio TRINITAS: „Preasfinţitul Episcop Irineu de Niš, Patriarhul ales al Biserici Ortodoxe Sârbe, s-a născut la 28 august 1930, în localitatea Vidova, regiunea Čačak, primind numele de botez Miroslav. A absolvit Seminarul Teologic la Prizren şi Facultatea de la Belgrad. După satisfacerea stagiului militar a suplinit un post de profesor la Seminarul din Prizren. În 1959, cu binecuvântarea patriarhului Gherman al Serbiei, a fost tuns în monahism la mănăstirea Racoviţa, primind numele de Irineu. În acelaşi an a fost hirotonit ierodiacon şi ieromonah. În anul universitar 1962 -1963, a urmat cursurile postuniversitare ale Facultăţii de Teologie din Atena. În 1974 a fost ales Episcop Vicar Patriarhal cu titlul de Moraviţa. În mai, 1975, a fost ales episcop de Niš. Este membru permanent al Sinodului Bisericii Ortodoxe Sârbe”.
Surse: Basilica.ro, BBC (info titlu si foto)

DAN BADEA, comediant de 15 lei, un "no name" sub-URBAN


Friday, January 22, 2010

VLAD CUBREACOV despre necesitatea condamnarii bolsevismului kominternist in Basarabia: Comisia Cojocaru trebuie să fie mai bună decât Comisia Tismăneanu

COMISIA COJOCARU sau câteva cuvinte despre necesitatea condamnării totalitarismului comunist

La 14 ianuarie, printr-un decret prezidenţial, a fost constituită Comisia pentru cercetarea crimelor regimului totalitar comunist din Moldova. În fruntea comisiei, din care fac parte 30 de persoane, a fost desemnat reputatul istoric Gheorghe Cojocaru. (foto stanga). Mandatul comisiei va expira la 1 iunie anul curent, când aceasta va prezenta un Raport-studiu de cercetare şi apreciere a regimului totalitar comunist din Republica Moldova. Este corect ca nou-creata comisie să rămână în conştiinţa publică drept Comisia Cojocaru (foto dreapta: Ion Varta, Igor Casu, Gheorghe Cojocaru si Mihail Tasca).
Suntem printre cei care salutăm crearea, fie şi cu întârziere de aproape două decenii, a unei asemenea comisii prezidenţiale. Ce nu au putut face (sau nu au dorit să facă) preşedintele Mircea Snegur (fost membru şi secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din RSS Moldovenească) şi preşedintele Petru Lucinschi (fost membru al Comitetului Central şi al  Politbiroului Partidului Comunist din URSS şi prim secretar al Partidului Comunist din RSS Moldovenească), cu atât mai mult Vladimir Voronin, preşedinte al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, iată că a făcut, spre lauda sa, preşedintele interimar Mihai Ghimpu.
Cum a fost reabilitată ideologia comunistă în 1993
Este bine să menţionăm că reabilitarea ideologiei comuniste în Republica Moldova s-a produs în 1993, în timpul mandatului preşedintelui Mircea Snegur, cu directul concurs al spicherului Petru Lucinschi. Momentul 7 septembrie 1993, când Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova, sub preşedinţia lui Petru Lucinschi şi avându-l ca raportor pe Mihai Petrache, a reabilitat ideologia comunistă, pusă la index la 23 august 1991, a fost determinat pentru evoluţiile politice din Republica Moldova. Pentru buna informare a cititorilor noştri, este bine să dăm aici numele membrilor Prezidiului Parlamentului care a reabilitat ideologia comunistă prin adoptarea Hotărârii „despre interpelarea a 91 de deputaţi ai poporului şi demersurile unor grupuri de cetăţeni cu privire la Partidul Comunist din Moldova”. Iată numele lor: Petru Lucinschi (preşedinte), Victor Puşcaş (vicepreşedinte), Alexandru Arseni, Nicolae Andronic, Alexandru Moşanu, Alexandru Burian, Petru Gusac, Gheorghe Mazilu, Ion Prisăcari, Mihai Patraş, Dumitru Puntea, Petru Soltan, Mihai Cotorobai, Victor Berlinschi, Chiril Darmancev, Larisa Pocatilova, Mihail Plasiciuc, Sergiu Fandofan, Teodor Macrinici, Nadejda Brânzan (membri ai Prezidiului).
Documentele de arhivă, în special Procesul-verbal nr. 104 al şedinţei Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova „de legislatura a douăsprezecea” din 7 septembrie 1993, fixează participarea la acea fatidică şedinţă şi a câtorva „şefi de secţie şi lucrători de răspundere ai Secretariatului Parlamentului”: Mihai Petrachi, Gheorghe Cârlan, Mihai Diacov şi Gheorghe Ghimpu.
Punctele slabe ale Comisiei Cojocaru
Nimeni nu poate acuza aprioric Comisia Cojocaru. Câteva observaţii critice vor fi însă pertinente acum. În opinia noastră, Comisia Cojocaru ar fi avut doar de câştigat dacă preşedintele interimar Ghimpu nu ar fi desemnat în componenţa ei persoane care în perioada regimului totalitar comunist de ocupaţie au deţinut înalte calităţi şi funcţii în Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Cel puţin unul dintre membrii Comisiei Cojocaru a fost membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din RSS Moldovenească. În plus, constatăm că unii dintre membrii Comisiei Cojocaru sunt autori ai unor producţii cu caracter propagandistic sovietic şi antinaţional (adică antiromânesc), iar alţii s-au arătat defavorabili unui eventual proces de lustraţie. Nu dorim să lăsăm impresia că am căuta pricini Comisiei Cojocaru. Dar nu am dori nici ca unii membri ai Comisiei să ofere, prin simpla lor participare, motive şi pretexte viitoare de criticare a Raportului acestei Comisii. Doar atragem atenţia asupra vulnerabilităţilor ei. În rest, considerăm că majoritatea membrilor Comisiei Cojocaru sunt oameni de înaltă probitate ştiinţifică, având şi până acum contribuţii de valoare la cercetarea fenomenului totalitar din Republica Moldova.
Comisia Cojocaru trebuie să fie mai bună decât Comisia Tismăneanu
Mulţi au spus răutăcios că decizia de creare a Comisiei Cojocaru este un gest de imitaţie şi că, în felul acesta, Chişinăul se ia după Bucureşti. Este aşa şi nu-i aşa. E aşa, doar formal, pentru că gestul este identic, doar întârziat în timp. Nu orice imitaţie este neapărat şi proastă. Nu e aşa însă, pentru că aici nu momentul schiţării gestului sau faptul dacă urmezi pe cineva într-un asemenea demers contează în primul rând, ci gestul în sine, faptul că un asemenea gest a fost totuşi posibil. Pentru a evita orice umbră de reproş sau acuzaţie în legătură cu ispita imitaţiei, Comisia va trebui să ţină cont de toate deplasările nefireşti de accente, de gravele omisiuni voite şi de interpretările greşite ale Comisiei Tismăneanu de la Bucureşti. Amintim în context criticile ferme şi pe deplin întemeiate aduse de către Biserica Ortodoxă Română şi societatea civilă din România mai multor compartimente ale Raportului Tismăneanu.
Competiţie politică în faţa opiniei publice? De ce nu?

NOUL AMBASADOR al Romaniei in Republica Moldova, diplomatul Marius Lazurca, este acceptat de MAE de la Chisinau

AGREMENT După ce postul a fost „descoperit” nouă luni, Chişinăul acceptă noul ambasador al României în Republica Moldova. Preşedintele interimar, Mihai Ghimpu, şi-a dat agrementul în privinţa propunerii înaintate de MAE de la Bucureşti, Marius Lazurcă, actualul ambasador român la Vatican.


După nouă luni de "îngheţ diplomatic" între România şi Republica Moldova, fără un ambasador român la Chişinău, relaţiile intră în mod oficial pe un făgaş normal, odată ce preşedintele interimar, Mihai Ghimpu, a acceptat propunerea înaintată de MAE de la Bucureşti.
Ghimpu este de acord (şi-a dat "agrementul", în termeni diplomatici) ca Marius Lazurcă - actualul ambasador român la Vatican, la San Marino şi pe lângă Ordinul Militar Suveran de Malta - să conducă misiunea diplomatică a României de la Chişinău. Acordul său deschide calea ca preşedintele Traian Băsescu să-l desemneze pe noul ambasador.
Postul de ambasador al României la Chişinău este vacant din 8 aprilie 2009, când regimul condus de Vladimir Voronin l-a declarat persona non grata pe Filip Teodorescu, diplomatul aflat în funcţie. Decizia a survenit la o zi după devastarea Parlamentului şi a Preşedinţiei de la Chişinău, incidente pentru care Voronin a acuzat România. El nu şi-a putut proba vreodată acuzaţiile.
Tot la 8 aprilie, comisiile de politică Externă ale celor două Camere au avizat favorabil o propunere de ambasador, făcută foarte rapid. Este vorba de Mihnea Constantinescu, care a primit în aceeaşi zi scrisoarea de acreditare din partea preşedintelui Băsescu. Autorităţile de la Chişinău aveau să respingă numirea lui Constantinescu.
După alegerile din iulie 2009, "Alianţa pentru Intergrare Europeană" (AIE) a format un nou guvern în Moldova, însă, din pricina crizei politice prelungite la Bucureşti, s-a amânat înaintarea unei noi propuneri.
Lazurcă, "traseu comun" cu al lui Baconschi
Potrivit Mediafax, Marius Lazurcă a avut un "traseu comun" în cariera diplomatică cu actualul ministru de Externe, Teodor Baconschi. Lazurcă are un doctorat în istorie-antropologie la Universitatea Paris IV Sorbona, în timp ce Baconschi este doctor în antropologie religioasă şi istorie comparată a religiilor la aceeaşi universitate. Diplomatul este în prezent ambasador la Vatican, poziţie ocupată şi de Baconschi la finele anilor `90. Născut în 1971, la Timişoara, Marius Lazurcă este căsătorit şi are cinci copii.
Agrementul dat de preşedintele Ghimpu înseamnă că noul ambasador îi va putea prezenta scrisoriile de acreditare la Chişinău în câteva zile, în ajunul vizitei în Moldova a preşedintelui Băsescu, programată pentru 27-28 ianuarie.
Zile sumbre pentru Vladimir Voronin
Fostul preşedinte Vladimir Voronin, cel care spera că - prin acuzaţiile la adresa României - va putea să se menţină la putere, are tot mai mari probleme cu Justiţia din Moldova. Voronin este cercetat de procuratură în legătură cu evenimentele violente din aprilie anul trecut, când sute de tineri au fost arestaţi şi torturaţi în beciurile poliţiei.
El şi-a amânat deja o audiere la procuratură, motivând că are "un program foarte încărcat", însă nu va putea fi inculpat fără ridicarea imunităţii parlamentare. În acest sens, ar fi nevoie de voturile a 67 de parlamentari - mai mult decât cei 61 necesari desemnării unui preşedinte al Moldovei. Cum AIE nu dispune decât de 53 de mandate, imunitatea lui Voronin nu este ameninţată.
Noua putere de la Chişinău nu poate, deocamdată, decât să-l şicaneze pe Voronin, precum s-a încercat interzicerea desemnării lui în delegaţia Moldovei din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
de Bogdan MUNTEANU | 23 IANUARIE 2010 / GANDUL

LA CE SUNT BUNI TATULICII SI BUCURENCII. Societatea Civila VINTU SRL. Realitatea TV si Monkey Channel fac 1.000.000 de euro prin Sorin Freciu in campania "ecologistica" "Mai Mult Verde"


La finalul unei laudabile campanii de impadurire bazata pe voluntariat, trustul Realitatea Media a castigat, prin una din firmele sale, mai multe licitatii prin care urmeaza sa impadureasca peste 100 de hectare la preturi de patru ori mai mari decat cele de pe piata.

Jurnalistii de la Observator au dezvaluit ca The Money Channel Consulting, firma detinuta de Realitatea Media impreuna cu jurnalistul Sorin Freciu, a castigat 1 milion de euro pentru 100 de hectare de puieti plantati numai in judetul Timis, suma fiind de patru ori mai mare decat cea cu care ar impaduri Romsilva aceeasi suprafata.

Licitatiile au fost organizate in luna decembrie, dupa ce Fondul de Mediu, in calitate de reprezentant al statului roman, a hotarat sa impadureasca aproape 4.000 de hectare in toata tara, punand la dispozitie 30 de milioane de euro din banii stransi prin taxa auto prin intermediul a 30 de consilii judetene.

Valerian Solovastru, director general Romsilva, considera ca preturile sunt exagerat de mari si nu intelege cum se justifica. "Preturile sunt foarte mari. Ori sunt adusi puietii din strainatate, ori este folosita o tehnologie foarte costisitoare dar eu cred ca padurea este aceeasi si ar putea creste si cu mai putin", a declarat acesta.

Conform paginii de achizitii publice, pentru acest milion de euro The Money Channel Consulting va face "reconstructia ecologica forestiera pe terenuri degradate in Sacalaz si Ghizela din judetul Timis".

Contactat de jurnalistii de la Observator, Sorin Freciu, actionar la The Money Channel Consulting, a explicat: "Nu stiu milionul respectiv exact ce cuprinde in spate. Dar e extrem de detaliata toata situatia si e o treaba cat se poate de transparenta. Nu se poate sa vina Romsilva si sa zica: 'eu pot sa impaduresc cu 3 lei".

Romsilva nu este insa singura firma care ridica semne de intrebare, o alta firma participanta la licitatie cerand de 5 ori mai putini bani decat The Money Channel Consulting.

Situatia nu este singulara, la Mehedinti fiind la fel. The Money Consulting a castigat tot 1 milion de euro, pentru mai putine hectare de impadurit dar licitatia a fost contestata de una din firmele participante.

Presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Vlad Marcoci, spune ca nu cade in responsabilitatea sa sa gestioneze banii destinati impaduririlor, consiliile judetene fiind cele care stabilesc ce fac cu ei.

"Fondul de mediu nu realizeaza licitatia si pentru mine este un lucru foarte bun si foarte linistitor", a declarat Marcoci.

Licitatiile de impadurire au fost precedate de campania bazata pe voluntariat desfasurata de postul Realitatea TV, "Romania prinde radacini", demarata in 2008 la Suceava.
Ziare.com

Circul de facut bani Mai Multi Verzisori in buzunarele Realitatea-Catavencu:

"Peste 2000 de voluntari au sădit cel puțin câte un puiet într-o zonă defrișată din Comănești, județul Bacău,  în cea de-a treia zi a campaniei “România prinde rădăcini”. Numărul voluntarilor prezenți a fost peste așteptările organizatorilor de la Realitatea TV, sprijiniți de Petrom, în parteneriat cu Mai Mult Verde și Romsilva. Plantările au depășit suprafața estimată (cca. 5 hectare reîmpădurite), iar vremea frumoasă a contribuit la eficiența voluntarilor.

Startul acţiunii de împădurire a fost dat în cursul dimineţii pe dealul Lăloaia, unde s-au adunat elevi, funcţionari publici, pompieri, jandarmi, poliţişti, cadre sanitare, profesori şi politicieni.

Numeroasele personalități publice prezente la Comănești au dublat semnificația evenimentului din ultima zi de campanie, alocată județelor afectate de inundații și defrișări din Moldova.  Premierul Călin-Popescu Tăriceanu a plantat câțiva molizi și paltini în numele soției, copiilor și tatălui său.

"Aceşti copaci îi plantez pentru familia mea, pentru soţie şi copii, dar să nu-l uit pe tatăl meu, care a fost un mare iubitor de natură şi de drumeţii”, a declarat premierul.

Și alte personalități din sfera politică și-au înscris numele pe plăcuțele copăceilor plantați de ei: Attila Korodi, Mariana Câmpeanu,  Raluca Turcan, Relu Fenechiu sau Robin Barnett, amabasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, invitat-special în cadrul campaniei. Dintre vedete, au luat parte la plantare Mona Nicolici și Dragoș Bucurenci, sportivii Doina Melinte şi Ionuţ Iftimoaie.

Un localnic din Comănești a donat o parcelă proprie organizatorilor, cu scopul de a fi reîmpădurită. “Trebuie să rămână şi după noi ceva, pentru cei care vin după noi”, a explicat localnicul gestul caritabil.

Campania "România prinde rădăcini" este inițiată de Realitatea Tv, în parteneriat cu RNP Romsilva, MaiMultVerde și  susținută de Petrom.

Campania și-a propus ajutorarea comunităților românești afectate de inundație, prevenirea și reducerea riscului inundațiilor în anii următori și repopularea domeniului silvic prin plantarea de puieți.

În următorii cinci ani, reîmpăduririle vor continua sistematic la propunerea specialiștilor Romsilva, care asigură puieții și logistica necesară plantelor. Acțiunea din 28-30 octombrie face parte din campania Cod Verde, inițiată de grupul de presă Realitatea-Cațavencu."


DIALOGURI NESECRETE. S-a nascut Comitetul National Roman Anticriza

Mai zilele trecute,  ma pomenesc cu un telefon din partea amicului “X”,  infocat activist pentru o Miscare a  Fostilor Ministri Necorupti – un O.N.G. in durerile facerii, din lipsa de membri - , ca sa ma instiinteze ca ma invita sa fac parte dintr-un Comitet National Roman Anticriza, care ar urma sa… 
Prudent, sa nu fiu provocat de vreun serviciu strain ostil tarii mele si conducatorilor ei, il intrerup nepoliticos, spunandu-i ca asemenea subiecte , daca le devoaleza prin telefon, cu siguranta nu sunt pentru urechile mele, ci pentru Autoritatea Nationala de Interceptare a Comunicatiilor si-i cer sa schimbe subiectul, fiindca nu vreau ca in dimineata urmatoare vreun director de politie secreta sa-mi sublinieze numele cu markerul, fara sa stiu cu ce culoare. Amicul se scuza dar, in replica, ma acuza ca sufar de “spionita” si ca  vad realitatea numai in scenarii. 
Amicul nu s-a linistit si, dupa lasarea intunericului, ma abordeaza in timp ce vegheam sa nu–mi pierd patrupedul de rasa, care inota prin nameti, atent. in acelasi timp, sa nu ma surprinda garda civila fara ustensilele de recuperat  dejectiile canine eliminate pe proprietatea publica.  
De aceasta data, amicul imi strecoara conspirativ o gazeta in care imi da de inteles ca voi gasi un plic.
- Nu inteleg, ce plic?! Mi-am exprimat nedumerirea si am facut gestul de a  refuza gazeta
- Documentele …
- Ce documente?!
- Initiativa “Comitetului Anticriza”. Vrem parerea ta. Tu ai experienta, ai fost in structurile speciale de la Ceausescu pana la Basescu. Ii stii foarte bine  pe toti. Ai avut si cooperari cu organisme occidenale in chestiuni de traficari financiare ilicite, cu care ati estimat si identificat conturile din strainatate ale marilor corupti si pradatori ai avutiei nationale si ne-ai putea fi de folos… Stii, noi vrem sa venim in intampinarea solutiilor serioase de rezolvare a  problemelor economice extrem de grave cu care se confrunta tara, in care sens sa sugeram o cale sigura pentru o redresare nationala ampla, de prufunzime si pe termen lung.
-  Suna bine, daca nu e vreo viziune  utopica. Spune-mi, concret,  la ce v-ati gandit ?
-  La  trezirea la realitate, la determinarea unor inalte exemple de moralitate si civism, la formarea adevaratei clase economice roamanesti, la renasterea vocatiei pentru munca, a traditiilor de buni constructori a specialistilor autohtoni care au ocupat impotante segmente ale pietei internationale…  Vor fi investitii, se vor crea locuri de munca… Cred ca Presedintele Romaniei va lansa cat de curand o noua abordare a crizei si a politicilor economice, asa cum a facut, zilele din urma, cand, la intalnirea anuala cu ambasadorii Romaniei, a retrasat liniile directoare ale politicii externe. Documentul acestei intalniri mi se pare unul remarcabil.
- Nu vezi ca  Guvernul are in  plan cu totul altceva? Guvernul nu  ofera mediului de afaceri conditii de relansare. Dimpotriva. Sporeste fiscalitatea, sperie lumea  si indeamna la gasirea unor noi tertipuri prin care sa fie ascunsa evaziunea. Guvernul nu este interesat de o politica serioasa a veniturilor, fiindca acestea nu sunt “comisionabile”. Guvernul vrea sa  cheltuie, sa cheltuie nesabuit, sa indatoreze pana si pe urmasii urmasilor nostri… Caci “Romania nu-i a noastra, ci a urmasilor, urmasilor nostri”, daca o vor putea scoate din datorii!
-  Ar fi posibil si sugeram un larg consens national asupra unei strategii de  relansare economica durabila. Sa incercam, cu aceptul – chiar impus -  al clasei politice profitoare o renationalizare “sui generis” a tot ceea ce si-a insusit prin frauda, prin subminarea economica a statului. Chiar sa li se stinga cauzele penale celor care  restituie prejudiciile create …
- Solutia Putin ?
- Nu, este remediul universal  pentru momente cand tara si poporul nu vor mai putea suporta. Dar nu trebuie sa cadem in prapastie…

Thursday, January 21, 2010

CURENTUL: Patriotul român Alexandru Leşco: „Aş vrea să apuc timpurile când Prutul o să redevină un râu intern“. VIDEO

Scris de Victor Roncea
Unul dintre eroii uitaţi ai Romåniei, Alexandru Leşco, închis de ruşi timp de 12 ani, la Tiraspol, pentru idealurile sale naţionale, s-a aflat cåteva zile la Bucureşti, silit să-şi efectueze mai multe consultaţii medicale aprofundate. Cei 12 ani de temniţă rusească se resimt şi azi, la peste cinci ani de la eliberare. Din păcate, nici măcar acum eroul din Transnistria, arestat şi judecat barbar pentru a se da un exemplu Romåniei, nu poate locui în ţara-mamă, pentru care a suferit umilinţe şi o închisoare nedreaptă şi nelegală, după cum a stabilit şi o sentinţă CEDO fără precedent, de condamnare a Rusiei pentru acest fapt. Deşi a fost decorat de către Traian Băsescu - preşedintele reales acum cu peste 90 de procente în Basarabia - chiar cu Ordinul Naţional „Steaua Romåniei“, iar primăria l-a desemnat Cetăţean de Onoare al Capitalei, alături de camarazii săi Tudor Popa şi Andrei Ivanţoc, niciunul dintre eroi nu şi-a primit apartamentele promise deja de fostul prim-ministru, Călin Popescu Tăriceanu, iar în Parlament o lege a recunoştinţei pentru cei trei este boicotată în permanenţă. Singurul oficial al statului care îl ajută este Eugen Tomac, de la Departamentul pentru Romånii de Pretutindeni, care s-a ocupat şi de internarea fostului deţinut politic romån de la Tiraspol. Am stat de vorbă cu patriotul romån despre evoluţia situaţiei politice din Basarabia şi aşteptările faţă de Romånia după schimbarea regimului comunist de peste Prut, în exclusivitate pentru „Curentul“.
„Lucrurile s-au schimbat spre bine la Chişinău. Este o cu totul altă atmosferă, care se simte în stradă şi oriunde. Lumea răsuflă mai uşurată acum“, ne spune Alexandru Leşco, la externarea sa din spital, într-un material video disponibil pe www.curentul.ro. „Aşteptările au fost prea mari, şi atunci şi cerinţele sunt mai mari din partea oamenilor“, adaugă Leşco. În privinţa primei vizite de stat a preşedintelui reales al României, Traian Băsescu, aleasă simbolic tot la Chişinău, ca şi în urmă cu cinci ani, Alexandru Leşco apreciază că relaţiile cu Bucureştiul s-au îmbunătăţit semnificativ, mai ales după căderea gardului de sârmă ghimpată de la Prut şi semnarea acordului de mic trafic de frontieră. În ce priveşte alte aşteptări ale fraţilor de peste Prut, Alexandru Leşco ne spune: „Îl ştiu pe domnul preşedinte ca foarte sensibil la chestiunea Basarabiei şi problemele basarabenilor şi cred că va face tot posibilul ca să se urgenteze redobândirea cetăţeniei române de cât mai mulţi români“. Planurile de viitor ale lui Alexandru Leşco, membru de onoare al Fundaţiei Pentru România, sunt legate tot de răspândirea românismului. El şi-a propus să înfiinţeze o asociaţie de carte la Chişinău: „Este nevoie de carte adevărată în Basarabia“, afirmă patriotul, după ce ne-a mărturisit gândul său cel mai fierbinte: „Eu tare aş vrea să apuc timpurile când Prutul o să redevină un râu intern şi nu de frontieră“.
Alexandru Leşco nu este demoralizat de faptul că un al doilea proiect de lege pentru ajutorarea celor trei eroi şi repunerea lor în drepturi cetăţeneşti fireşti primeşte piedici în Parlament. „La câte am pătimit în temniţele ruseşti, aproape nimic nu mă mai impresionează. Este normal să existe forţe potrivnice nouă şi în Parlamentul de aici. Aşa lucrează ruşii. Eu rămân oricum un simplu cetăţean credincios prin viaţă şi prin moarte neamului meu. Iubesc România indiferent de aceste piedici“. La data de 21 mai 2009, senatorul Iulian Urban a depus la Senat, împreună cu senatorul de diaspora Viorel Badea, o Propunere legislativă privind declararea lui Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc şi Tudor Popa drept „eroi-martiri, luptători pentru democraţie, drepturile omului şi apărători ai valorilor spirituale şi culturale româneşti“. La data de 2 noiembrie 2009, chiar Comisia pentru Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi din Senat, prin semnătura UDMR-istului Gyorgy Frundo, preşedintele acesteia, a dat raport de respingere a Proiectului de lege, la fel ca şi PSD-istul Toni Greblă, de la Comisia Juridică. Ajunsă în plenul Senatului, legea recunoştinţei a căzut la vot, acelaşi Greblă afirmând că nu este normal ca aceşti eroi să beneficieze de „avantaje financiare“, respectiv o minimă pensie sugerată de Iulian Urban. Mai mult, PNL-istul Mircea Diaconu a trâmbiţat că cei trei nu pot fi numiţi martiri atâta timp cât se află în viaţă, sugerând că ar trebui să aşteptăm moartea lor. Desigur, finuţul actoraş ar mai trebui să ştie şi puţină limbă română înainte de a vorbi în asentimentul rusoilor. Martir, conform DEX, este o „persoană care a avut de îndurat suferinţe, chinuri îngrozitoare sau moartea pentru ideile, convingerile sale. Persoană care îndură persecuţii, un tratament inuman, bătăi etc. - din fr. Martyr“. Legea se află în prezent la Camera Deputaţilor, forul decizional, în aşteptarea unui vot decisiv.

Eugen Tomac, prietenul lui Alexandru Leşco, a făcut „contrabandă“ cu tricolorul

SAVANTUL BASARABEAN Sergiu Capita, in 2003: "Se va produce o criză acută de concepţie colectivă asupra lumii şi una de conştiinţă. Vor intra în declin familia şi statalitatea. În locul timpului comprimat va veni altceva"


Nu prea posedam rusa într-atît, ca să înţeleg totul ce povestea, ce arăta şi se demonstra academicianul, însă eram captivat de vocea-i cam piţigăiată, dar foarte blîndă şi convingătoare, de modul delicat, în care conversa cu fiecare interlocutor, dar îndeosebi – de lucrurile uimitoare pe care le povestea cu atîta cunoştinţă de cauză. Abia acum îmi dau seama, că “învăţatul Căpiţă”, precum îl numeam eu pe atunci, era, de fapt, unicul care se comporta liber şi absolut nestingherit pe “ecranele azurii” ale supracenzuratei televiziuni sovietice.
Îmi mai amintesc că odată, cînd priveam această emisiune împreună cu cîţiva prieteni de joacă, unul dintre ei, auzindu-i “familia”, a izbucnit în rîs: “Ha-ha, omul acesta e o… căpiţă… de fîn!” Ne-am amuzat cu toţii pe seama acestei coincidenţe cu limba moldovenească”, pentru ca abia acum, peste ani şi ani, să mă dumiresc că, într-adevăr, ilustrul savant de talie mondială, fiul Laureatului Nobel, Piotr Kapiţa e de origine basarabeană.
Iată un fragment din interviul acordat de S.P.Capiţa la Moscova directorului Bibliotecii Naţionale din Chişinău, Alexei Rău, şi publicat în revista “Magazin bibliologic”:

“ – Stimate domnule academician, sunteţi descendent din viţă basarabeană. Mai ţineţi vreo legătură cu baştina strămoşească?
– Vreo legătură, e prea puţin spus. Precum vedeţi, vă răspund în limba română, pe când dvs. m-aţi întrebat ruseşte...
– Astăzi sunteţi pus pe surprize...
– La ce vă referiţi?
– Am în vedere, mai întâi, comunicarea ce aţi prezentat-o în cadrul acestei conferinţe internaţionale, prilejuită de aniversarea a 170-a a Bibliotecii de Stat a Rusiei, care a facut adevărate furori. Şi a doua surpriză este că vorbiţi atât de bine limba noastră...
Iată că şi dvs., când vă referiţi la această limbă, recurgeţi la exprimarea eufemistică. Academicianul Piotrovski, un mare romanist şi un foarte bun prieten al familiei noastre, a tot vorbit despre situaţia lingvistică din Basarabia, inclusiv despre felul acesta al multor intelectuali, iscat din raţiuni de circumspecţie politică, desigur, de a ocoli numele ei cel adevărat. Dar ea este limba română şi n-ai ce-i face. Bovarismul politicienilor de la Chişinău, care poate fi numit cu un cuvânt mult mai dur, numai că nu-mi pot permite să cobor atât de jos, întreţinut, ba nu – generat de o seamă de politicieni chiar de aici, de la Moscova, este o mostră de ignoranţă agresivă. Eu nu cred că, în condiţiile creşterii nivelului de instruire şi ale democratizării, opacitatea obscură a acestor grupări şovine nu va fi dezamorsată definitiv. Lucrul acesta, însă, depinde de vorbitorii acestei limbi, în primul rând de intelectualii de la voi, care trebuie să spună adevărul. Iar dacă „a spune adevărul” vi se pare o expresie cam bombastică, atunci ţineţi-vă de ceea ce se numeşte demnitate intelectuală. Eu, fiind departe de locurile de baştină ale străbunicilor mei, ţin la această limbă tocmai din acest sentiment de demnitate, care include, pentru un intelectual, şi datoria de a cunoaşte şi de a vorbi limba mamei, care i-a dat viaţă şi l-a crescut.
Dacă bunelul şi bunica erau basarabeni, vorbitori de limbă română, dacă tatăl meu şi mama mea au fost la fel, chiar dacă, în virtutea situaţiei lor, nu au prea avut condiţii să se şi afirme în această limbă, cum puteam eu să fiu altfel? Mai mult chiar, deşi m-am născut si am crescut departe de Basarabia, am mers pe urmele tatei şi mi-am luat şi eu o soţie basarabeancă, de prin părţile Sorocii, aşa încât, atunci când ne retragem în căminul nostru familial, mai vorbim şi româneşte. Am şi mers împreună, de câteva ori, când eram mai tineri, în ospeţie la părinţii şi la rudele soţiei mele…
– La conferinţa de astăzi aţi produs o mare senzaţie, prezentând o viziune neaşteptată asupra trecutului, prezentului şi viitorului societăţii, surpriza fiind amplificată şi de faptul că un fizician face revoluţie în sociologie...

EXPERIMENTUL "Codex Alimentarius" incepe cu Romania. Senatorul Iulian Urban cere sprijinul societatii civile contra produsului cangericen INITIUM, care va fi introdus in struguri, cartofi, rosii, castraveti si ceapa

Iulian Urban: Pe baza datelor de mai jos, in calitate de senator ales de cobaii romani sa-i reprezinte in Parlamentul National, am cerut pe cale oficiala MINISTERULUI SANATATII, AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI MINISTERULUI AGRICULTURII sa stopeze imediat testarea acestor produse pe romani si sa imi explice de ce tocmai Romania alege sa fie prima tara la nivel mondial unde se testeaza aceste produse. Am insa nevoie de sustinerea puternica a societatii civile si a tuturor celor care cred ca Romania nu trebuie sa devina un imens lagar unde se fac teste chimice pe populatie! Senator Iulian Urban

Experimentul "Codex Alimentarius" incepe cu Romania

De la 31 decembrie 2009, Guvernul Boc a fost obligat sa inceapa implementarea "Codexului", alaturi de alte 165 de state semnatare (95% din populatia planetei). "Codex Alimentarius" este un pachet de norme dupa care se vor alimenta populatiile tarilor semnatare. Acesta porneste de la principiul ca Terra nu mai poate hrani pe toata lumea natural, ca atare se va trece la hrana artificiala, din produse chimice, cea modificata genetic etc. Adeptii naturalismului sustin ca masura nu este altceva decat una de exterminare, care va reduce populatia globului la cca doua miliarde, o masa mult mai usor de hranit si de controlat de fortele oculte.
Nu a trecut o luna si iata ca apare stirea ca Romania este prima tara din lume care va folosi in agricultura un compus chimic pe baza de initium, un ingredient activ din noua clasa a substantelor chimice impuse de "Codex Alimentarius".
Produsele vor fi furnizate de compania germana BASF si vor fi folosite pentru culturile de struguri, cartofi, rosii, castraveti si ceapa si vor fi comercializate in Romania sub numele de Enervin si Zampro.
Pentru publicul larg se spune ca "beneficiile pe care le-ar aduce aceasta substanta sunt legate in primul rand de combaterea daunatorilor, dar, totodata ea micsoreaza si durata in care se obtine recolta." Dupa ce acest produs va fi experimentat in Romania, urmeaza sa fie omologata utilizarea lui si in Olanda, Germania, Franta, SUA, Canada si Marea Britanie. Neoficial, conform cercetatorilor care combat "Codex Alimentarius", folosirea produselor cu initium sporeste cu pana la 65% rata riscului de cancer de colon, substanta, care intra rapid in combinatii chimice, devenind reziduala in organism. De pilda 1 mg de initium intrat in organism o singura data se elimina in aproape un an. Or, daca acest produs este folosit zilnic, practic el nu mai este eliminat din organism. Apoi, asa cum initium ajuta la cresterea rapida a celulelor leguminoase, la fel de repede va conduce la marirea tumorilor maligne. (S.L.)
Dumnezeu sa-i ajute pe romani! Cobaii romani- sunt asteptati sa se mute de la Ministerul Sanatatii la Ministerul Chimiei, pardon, al Agriculturii, avertizeaza senatorul Iulian Urban, intr-un larg comentariu pe care il puteti gasi intergal aici:
NEMERNICIE ! Romania va experimenta pe populatie produsul cancerigen initium - DACA NICI ACUM NU REACTIONAM ATUNCI CAND?

VIDEO. Noul vaccin antigripal. GRATIS!

GRIPA PORCINA - oportunitate de business

Agentia Reporteri.ro a descoperit un astfel de caz, ce are toate ingredientele unei combinaţii clasice, în urma căreia se îngroaşă conturile celor care întotdeauna găsesc în stat oaia perfectă de muls.
Scris de George Roncea
Pe măsură ce gripa porcină continuă să se propage cu repeziciune în ţara noastră, măsurile luate de unele autorităţi pentru stoparea pandemiei se dovedesc a avea implicaţii economice nebănuite sau de-a dreptul bizare. „Băieţii deştepţi“ ştiu să profite de orice situaţie, iar pandemia de gripă porcină nu face excepţie. La noi, şmecheri locali înzestraţi cu un cinism similar au identificat o bună oportunitate de afaceri vånzånd autorităţilor soluţii de combatere a virusului AH1N1, chiar şi acolo unde acesta nu a ajuns încă, ba mai mult, dezinfecţiile s-au efectuat preventiv, deşi autorităţile sanitare cer efectuarea acestora doar după constatarea unor cazuri de îmbolnăviri în arealul respectiv, şi nu preventiv.

250 milioane de lei vechi  aruncaţi lunar în vânt

În data de 17.11.2009, sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş din cadrul companiei Hidroelectrica SA încheie contractul numărul 94, având drept scop achiziţionarea unor „servicii de dezinfecţie a incintelor în care personalul sucursalei îşi desfăşoară activitatea pentru limitarea răspândirii virusului A/H1N1“. Contractul, în valoare de fix 24.673 RON (fără TVA), a fost atribuit fără licitaţie, invocându-se „o situaţie de urgenţă extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă, în conformitate cu condiţiile stricte stabilite în directivă“.
Contractul a fost încheiat cu firma „SC Borcuţ srl“ din comuna Dăneşti, sat Botorogi, judeţul Gorj. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Borcuţ srl are ca obiect principal de activitate „alte activităţi de curăţenie“ şi are în acţionariat o familie, Eremia, compusă din trei persoane şi o doamnă, Păpurică Veronica, aceasta deţinând şi calitatea de administrator.
În ce condiţii au invocat reprezentanţii Hidrocentrale Curtea de Argeş situaţia de urgenţă survenită nu ştim, dar am aflat că, până la începutul lunii noiembrie 2009, nu se consemnase niciun caz de gripă porcină în rândul angajaţilor. În plus, Programul naţional pentru combaterea gripei porcine, adoptat de Guvern în august 2009, menţiona că dezinfecţiile se fac doar după constatarea unor cazuri de îmbolnăviri în arealul respectiv, şi nu preventiv (datele medicale certifică faptul că virusul AH1N1 nu poate rezista mult timp în atmosferă, iar în cazul apariţiei virusului într-o incintă, acesta moare în cel mult 7 zile de la izbucnirea focarului).

Contracte cu repetiţie

Ca tabloul şmecheriei de la Hidrocentrale Curtea de Argeş să fie complet, menţionăm faptul că, înainte cu o lună de contractul la care facem referire, mai exact pe 14.10.2009, conducerea sucursalei a încheiat un altul, tot cu firma Borcuţ srl. În acest caz, contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii deschise, dar a avut acelaşi scop: servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. Valoarea lui era de 22.923 Ron (fără TVA).
Încercarea de a se obţine un punct de vedere al conducerii Hidroelectrica SA asupra acestui caz a eşuat, mai marii companiei refuzând să îşi prezinte poziţia. Evident, utilizarea resurselor publice în scopuri din cele mai obscure nu este o noutate la noi, factorul de noutate, inedit să zicem, este folosirea până şi a „gripei noi“ - cum i se zice pudic mai nou gripei porcine - pentru a stoarce bani publici de la fraieri - respectiv de la cetăţenii care îngraşă bugetul de stat.
Vezi si Patru români au murit după ce s-au vaccinat împotriva AH1N1

Gripa porcină - oportunitate de business
Curentul - joi, 21 ianuarie 2010

UNGURII OFICIALIZEAZA "Tinutul Secuiesc" in bataie de joc fata de Lege

Dan Tanasa: EPURAREA ETNICA A ROMANILOR DIN COVASNA: tinutul secuiesc pe pagina oficiala de internet a CJ Covasna!

Consiliul Judetean Covasna si-a tras site nou la adresa http://www.covasna.info.ro/. Tamas Sandor, presedintele CJ Covasna, a pus alaturi de "Judetul Covasna" si "Consiliul Judetean Covasna" o sectiune denumita "tinutul secuiesc", o chestie care e la fel de importanta pentru locuitorii judetului ca si primele doua... Iata asadar cum trece un concept, lansat acum cativa ani din gura iredentistilor maghiari nostalgici dupa Ungaria Mare in care romanii erau slugi ale grofilor unguri, pe paginile de internet ale autoritatilor publice locale, totul fiind finantat din banii romanilor.

Consiliul Judetean Covasna dixit:

Ținutul Secuiesc - o regiune cu o mie de fețe

Ţinutul Secuiesc este o regiune istorico-etnografică din centrul României, bine delimitată. În cele mai vechi documente, regiunea figurează sub denumirile Terra Siculorum sau Regnum Siculorum. Din punct de vedere etnic, secuii sunt maghiari, dar cu o conştiinţă istorică aparte, cu specificităţi etnografice şi de dialect. La recensământ, locuitorii din zonă se declară de regulă maghiari, fiind vorbitori de limba maghiară. Cultura populară a secuilor, din sud-estul şi estul Transilvaniei, a păstrat substraturi arhaice care se regăsesc în tradiţii, în poezia şi arta populară. În perioada 1437-1876, Ţinutul Secuiesc istoric reunea 7 scaune secuieşti – Scaunul Udvarhely, Scaunul Csík, Scaunul Kézdi, Scaunul Orbai, Scaunul Sepsi, Scaunul Maros şi Scaunul Aranyos. În 1876, scaunele secuieşti au fost desfiinţate, lăsând în urmă mai multe comitate. Între 1952-1960, odată cu reorganizarea administrativ-teritorială a României, pe locul comitatelor s-a constituit Regiunea Autonomă Maghiară, care, după un deceniu de existenţă, şi-a schimbat denumirea în Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. Astăzi, Ţinutul Secuiesc include judeţele Harghita şi Covasna, precum şi o parte din judeţul Mureş, cu populaţie maghiară majoritară. Ţinutul Secuiesc este cunoscut şi ca un tărâm al legendelor. Populaţia de aici păstrează numeroase legende despre origini – despre formarea lacurilor şi ridicarea cetăţilor, despre munţi, izvoare, stânci şi arbori seculari. Pădurile ascund taine, iar pietrele vorbesc de vremuri apuse. În România, 40% din apa minerală îmbuteliată provine din Ţinutul Secuiesc. Această regiune este rezerva naturală de apă minerală a Europei. Cartoful este cel mai important produs agricol al Ţinutului Secuiesc. Numeroase regiuni din ţară sunt aprovizionate cu cartofi de aici. Pâinea de casă cu cartofi şi kürtős kalács (colac secuiesc) îşi au originea în bucătăriile din regiune.

Sursa: Pagina oficiala de internet a Consiliului Judetean Covasna
Vezi si: O FLEGMA DE COVASNA-HARGHITA pentru HotNews si "Tinutul Secuiesc"


ASASINAREA LUI IGOR BASARAB de la BASARAB VINDirectorul companiei “Basarabia-Vin”, Igor Basarab, a fost gasit in aceasta dimineata impuscat in plina figura, de la distanta mica, in parcul situat pe strada Miron Costin din sectorul Rascani al Chisinaului, chiar langa Memorialului soldatilor cazuti in Afganistan.
Seful Directiei relatii cu publicul al Ministerului de Interne, Chiril Motpan, a precizat pentru StireaZilei.md ca barbatul, in varsta de 44 de ani, a fost gasit impuscat in fata, in jurul orei 10:00 dimineata.
Potrivit lui Chiril Motpan, pistolul din care s-a tras nu a fost deocamdata identificat. Totodata, masina cu care se presupune ca a parasit locul crimei suspectul, a fost data in cautare.
Acum doi ani, in februarie 2008, omul de afaceri a mai fost tinta unui atentat asemanator. Basarab a fost impuscat in cap in timp ce se afla in biroul sau din capitala. Atacatorul a tras dintr-un copac prin fereastra. Barbatul a fost salvat atunci.
Astfel de asasinate publice in plina zi nu au mai avut loc la Chisinau in ultimii ani. Interpretarile sunt diverse.

GARZILE MAGHIARE: Garda Financiara, Garda de Mediu.

De gardă
Scris de Tia Serbanescu
Vizita FMI, BM şi CE la Bucureşti pentru evaluarea situaţiei în vederea eliberării celor două tranşe de împrumut a picat în plină criză a atacurilor energetice reclamate de familia Geoană. N-ar fi de mirare să ne crească preţul la energie după asemenea dezmăţ energofag. Suspectul care l-a deconectat pe dl Geoană de la propria energie a fost, din fericire, identificat: Piromanul cu flacăra violetă este Aleodor Manolea (ce nume lila!) şi în 2007 îndeplinea pe lângă dl Geoană exact acelaşi rol ca în 2009 pe lângă dl Băsescu: de bodyguard având ca specialitate „inducerea stării de serenitate“ prin îmbrâncirea ziariştilor din calea obiectivului. Faptul că nervosul Manolea induce serenitatea prin îmbrânceli şi răsteli rămâne un mister profesional: cine i-a văzut statura şi figura îşi pierde pe loc serenitatea la ideea că personajul ar avea vreo flacără în el. În toiul incendiului violet, UDMR aniversa senină cei 20 de ani de existenţă şi 14 ani de guvernare pe care dl Marko Bela i-a marcat subliniind inevitabilul: „Fără UDMR în România e imposibil să aibă loc o schimbare semnificativă“. Mai mult decât atât: şi cu UDMR e imposibil. Dovada a furnizat-o chiar dl Marko tratând schimbarea semnificativă în parlament unicameral cu încetinitorul: „noi nu ne vom grăbi“. Chiar aşa, de ce să ne grăbim? Avem alte urgenţe şi alte lipsuri: „În Romånia tot mai lipsesc câteva lucruri: o universitate maghiară de stat şi diferite forme ale autonomiei“. Bine c-am aflat ce ne lipsea! Autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc şi universitatea maghiară de stat! Încolo, le aveam pe toate. Iată că dl Marko Bela a ajuns la deplina serenitate şi fără Manolea: poate să fie criză, poate să fie şomaj, poate să fie epidemie, nu contează! Dacă ai universitate maghiară de stat şi Ţinut Secuiesc autonom, se rezolvă toate, şi României nu-i mai lipseşte nimic. Galant cu UDMR, premierul Boc i-a dăruit la aniversare două gărzi de corp: Garda Financiară şi  Garda de Mediu - unde trona dl Silvian Ionescu, un apropiat al fostei securităţi şi al actualei serenităţi prezidenţiale. Acesta însă tocmai anunţase că nu va recepţiona marea staţie de epurare a apelor Capitalei de la Glina dacă nu respectă normele de mediu şi nu rezolvă problema nămolului nociv rezultat după epurare ameninţând c-o închide imediat după inaugurare. Ei bine, putem să pariem că Glina nu va fi închisă. În fond, nu asta a însemnat întotdeauna epurarea în România: aducerea nămolului la suprafaţă?

De gardă
Curentul - joi, 21 ianuarie 2010

Wednesday, January 20, 2010

EDITORIAL RONCEA: Cu sufletul pentru Romania. Simbolistica lui Basarab I Intemeietorul. Negru Voda si-a lui ceata.

Scris de Victor Roncea 
Fără îndoială, discursul de politică externă naţională al preşedintelui Traian Băsescu, rostit ieri în faţa ambasadorilor acreditaţi la Bucureşti, va enerva o întreagă pleiadă de putini şi rasputini şi va anima din nou servitorii lor din posturile media satelit ale FSB şi SVR, ale SBU şi KGB. „A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra dominaţiei ruseşti“, ne învaţă Eminescu. Băsescu a menţionat-o de nu mai puţin de şapte ori în discursul său, sub diferite forme, referindu-se întâi la provincia istorică Basarabia - ceea ce trebuie să-i fi scos din minţi pe ucraineni -, apoi la Republica Moldova şi Chişinău, evocând relaţiile speciale dintre cele două state româneşti: „Ne leagă o istorie comună, avem aceeaşi limbă şi aceeaşi cultură. Românii trăiesc pe ambele maluri ale Prutului, iar această realitate face din susţinerea aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova proiectul meu de suflet“. Introducerea elementului suflet în politica externă este, fără îndoială, ceva cu totul special, mai ales când faci acest enunţ amintind că anul acesta se împlinesc 700 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Basarab I, zis Întemeietorul. „Basarab I este considerat fondatorul Ţării Româneşti, el unind sub autoritatea sa toate teritoriile de la sud de Carpaţi“, a menţionat Băsescu pentru diplomaţii străini şi puterile pe care le reprezintă aceştia la Bucureşti. Pentru a întări simbolistica, a adăugat că prima sa vizită va fi tot la Chişinău, ca şi la prima sa alegere ca şef al statului, în 2004.
În esenţă, preşedintele care, să nu uităm, este originar din Basarabi, şi-a menţinut în discursul său aceeaşi direcţie - trebuie subliniat - patriotică, pe care a impus-o diplomaţiei româneşti în urmă cu cinci ani. Diferenţa este că acum România poate spune lucrurilor pe nume, mai apăsat, ca stat membru al UE, un stat care îmbină ortodoxia cu latinitatea, un apărător al Europei la Gurile Dunării, după cum au subliniat marii noştri înaintaşi, de la Eminescu şi Iorga la Brătianu şi Eliade.
Pe scurt, elementele care îmbracă politica externă cu elementul naţional sunt cuprinse sacadat şi armonios în discursul lui Băsescu, de la Marea Neagră la Parteneriatul Estic, de la interesul naţional românesc la Serbia şi Kosovo, de la Transnistria la conflictele îngheţate din Caucaz, de la Bîstroe la platoul din zona Insulei Şerpilor şi, poate cel mai important, drepturile românilor în acest spaţiu, inclusiv redobândirea cetăţeniei române de către toţi cei deposedaţi abuziv de ea în timpul regimului sovietic bolşevic.
Evident, e bine de amintit, pentru români Basarab I a fost Întemeietorul. Pentru alţii a purtat numele de Negru Vodă.

Vezi si
Băsescu introduce sufletul în politica externă naţională

Cu sufletul pentru România
Curentul - joi, 21 ianuarie 2010

Negru Vodă - Phoenix

TAIWANUL susţine că Mircea Băsescu nu are nicio legătură cu traficul de arme. HoţNews nici nu confirmă, nici nu infirmă

Ştirile false împotriva lui Băsescu devin „Si-Fi“

Autorităţile de la Taipei au negat ieri că fratele preşedintelui României, Mircea Băsescu, ar fi implicat în trafic de arme şi susţin că informaţiile apărute în presa din România în 2009 sunt pure speculaţii.
Informaţia a fost publicată ieri într-un articol din revista „Next“, informează Mysinchew, care preia AFP. Autorităţile de la Taipei demontează însă punct cu punct acuzaţiile lansate la adresa fratelui preşedintelui şi care-l aveau ca ţintă, bineînţeles, pe Traian Băsescu. Ministerul taiwanez al Apărării a afirmat că muniţia a fost distrusă în Bulgaria în 2009, de Explomo Technical Services, o companie cu sediul în Singapore, şi a calificat informaţiile drept „fără nicio bază“.  „Raportul este bazat pe speculaţii şi nu există nicio dovadă care să îi susţină acuzaţiile“, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului, Yu Sy-tue.
Informaţiile apărute anul trecut şi care au constituit una din piesele de atac la adresa lui Traian Băsescu în campania electorală, graţie şantajistului dovedit al presei române, l-am numit aici pe Sorin Roşca Stănescu, susţineau că armele „traficate“ de fratele preşedintelui ar fi ajuns în Liban, pentru „valorificare“.

Times.ro contraatacă prin dezvăluiri-bombă

Informaţiile lui Sorin Roşca Stănescu proveneau din surse sigure, de la Est de Răsărit, şi arătau că armele urmau să fie folosite de gruparea Frontului Unit Marinăresc, pentru eliberarea enclavei Cabinda din Angola simultan cu Insula Şerpilor, după modelul invaziei americane din Panama derulate concomitent cu revoluţia română. Potrivit ciuvicilor, ciutacilor, chiriacilor şi dansatorilor cu ursu’ pe frânghie în ograda mogulilor Vîntu-Patriciu-Voiculescu, pentru că cele două lovituri nu au mai avut loc din cauza cutremurului din Haiti, armele ar fi fost returnate, printr-o complexă operaţiune paramilitară, unui comando de paranormali folosit de fratele mai mare al lui Mircea Băsescu într-un atac parapsihologic la Mimi Geoană şi soţul ei. De altfel, potrivit Times.ro, cinci infractori energetici extrem de periculoşi au fost capturaţi chiar ieri pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“ de către trupele ultraspeciale invizibile, fiind bănuiţi de multiple atacuri energetice asupra lui Mircea Geoană şi a familiei acestuia, cel mai probabil încă de la naştere. Potrivit unei echipe secrete a postului Antena 3, citată şi confirmată de Rob Tuciurescu la Realitatea TV, toate armele fratelui preşedintelui se aflau asupra vampirilor energetici disimulate în cravate violete. Conform anchetatorilor, citaţi de Van Preputlipceanu la „Închide Lumea“, toţi cei şase infractori energetici, conduşi de însuşi Aleodor Împărat, fac parte din Serviciul de Protecţie Parapsi şi, în timpul liber, se antrenează cu badigarzii Prostănacilor şi Soţiilor Dezenergizate care adulează Flacăra Violetă şi ajută la propagarea ei pe pământ, atât prin curcubee, cât şi prin strategii de direct marketing şi teleshopping prin secta Guzganilor Rozalii.

HoţNews nici nu confirmă, nici nu infirmă

În mod curios, unul dintre suspecţii reţinuţi este chiar cunoscutul Profesor de Apărare împotriva şi pro-Magia Alba-Neagra Online de la Hogwarts, Severus Cotoiescu, acuzat nu o singură dată de liderii PSD că foloseşte incantaţii şi cozi de pisică neagră pentru a-i usca gura lui Mircea Geoană în timpul discursurilor şi a o umecta, la schimb, filosofilor de serie S60 şi S80. Portalul independent de jurnalism al lui Sorin Ovidiu Vîntu, HoţNews, a dezminţit toate aceste informaţii certe, în lipsa unui comentariu din partea purtătorului de cuvânt al preotesei Mişcării de Integrare şi Sugere de Absolut, Tan Dapalaba. Încântat că pericolul a trecut şi poate reveni la partidele sale obişnuite de Vajthatz şi Ţop-Ţop, Mircea Geoană a sărbătorit, spun surse din PSD, până târziu în noapte alături de prietenii săi non-magici, Marean „Magie Neagră“ Vanghelie şi Ana „Înghiţitoarea de săbii“ Birchall, informează Times.ro. Refugiat în Republica Socialistă Vietnam (Cong Hoa Xa Hai Chu Nghia Viet Nam), Sorin Roşca Stănescu a promis că va veni cu noi dezvăluiri-bombă cu şi fără fâs. Conform cunoscutului ex-jurnalist, o sursă din Agenţia Nedependenţilor de Integritate l-a avertizat la un picnic în pădure, „ca băieţii“, că armele în cauză vor fi folosite pentru invazia extraterestră a Siberiei.

HOTNEWS, frectia la picior de lemn a presei lui Sorin Ovidiu Vintu. Scurta demonstratie pentru bieti investigatori saraci cu duhul si rataciti printre fuste independente de bun simt

Ieri, la ora 18.34, Mediafax publica stirea "ANAF a blocat conturile Realitatea Media" (foto). La scurt timp, respectiv la 18.46, stirea Mediafax, putin rescrisa, apare si pe HotNews, cap de pagina, fiind citate insa niste surse proprii, cu subliniere din titlu: "Surse: ANAF a blocat conturile Realitatea Media. Reprezentantii trustului nu confirma informatia". Pam-pam. Adica, ma intelegeti: "nu se confirma"... Cu maxima prevedere, pentru a nu isteriza personalul Realitatea Tv, HotNews are grija sa ingroase ultimul rand mai abitir decat ar fi fost cazul: "In urma acestei decizii, nu mai pot fi efectuate alte operatiuni financiare in afara platii salariilor". Extraordinar! Ce grijulii sunt ei cu angajatii lui Vintu! Toate bune si frumoase, sa zicem... Curios insa (pentru unii), la HotNews, in numai cinci minute, stirea zboara de pe firmament si se regaseste, cu greu, ingropata in baza paginii printre alte articole mult mai vechi. La putin timp, dispare complet de pe prima pagina a portalului "independent" de presa si dependent de ticalosie. Adio! Pe Mediafax informatia devine a treia in Topul celor mai citite stiri ale zilei. Ce sa mai zic? Vreun proverb romanesc?

O FLEGMA DE COVASNA-HARGHITA pentru HotNews si "Tinutul Secuiesc"Dan Tanasa: HotNews.ro, tinutul secuiesc si iredentismul maghiar

Un cetatean cumsecade (multumesc Mihai!) imi atrage atentia asupra unui material semnat "Tusnad P" aparut pe HotNews.ro (il puteti ceti aici) din care aflam despre cum au adus ungurii/secuii apa minerala in partile Harghitei si Covasnei de prin stepele Asiei. Materialul se vrea unul de marketing, de promovare a marcii Tusnad, banuiesc, insa sunt sigur ca este unul de promovare a iredentismului maghiar si a brandului "tinutul secuiesc". Aflam, in cazul ca nu stiam, care a fost metoda prin care secuii au adus apa minerala din Asia in ciubere facute din piele de puta de papagal, dupa o istorie milenara rasarind vreo cateva zeci de izvoare, la care se adapa poporul suveran. Ni se reaminteste cat de binecuvantat este acest pamant de prezenta acestor creaturi mirifice care sunt secuii/ungurii/maghiarii...
Bineinteles ca HotNews.ro poate sa publice ce material vrea ca doar UDMR e la guvernare...ma rog, si pentru ca cica suntem o tara libera, dar asta mai putin conteaza. Bineinteles ca HotNews.ro poate sa manance ce cacat vrea ca doar e gura lor...Asta nu inseamna ca, la fel ca si ei, noi nu ne putem da cu parerea...si cu flegma in ciorba lor!
Dan Tanasa - Contribuabilul Tupeist

CURENTUL A AVUT DREPTATE: ANAF a blocat conturile Realitatea Media. UPDATE

Ziarul „Curentul“ relata în data de 5 octombrie 2009 că ANAF a emis mai multe titluri executorii împotriva Realitatea Media SA, înregistrate la arhiva electronică de garanţii reale mobiliare în data de 18 septembrie 2009 sub numărul 2009-00014707191982-ZBF. Totalul celor 19 sume neachitate de Realitatea către bugetul consolidat al statului ajungea la 1 milion de euro. Depăşit de situaţie şi cu buzunarele goale, Sorin Ovidiu Vîntu anunţa săptămâna trecută că s-a decis schimbarea CA al Realitatea MEDIA. Fals. La Registrul Comerţului, ieri, 20 ianuarie, nu se operase nicio modificare la administratorii societăţii. Prin urmare, responsabili pentru această situaţie rămân marii corifei ai sindicalismului românesc, care atunci când nu scot oamenii în stradă şi nu fac grevă generală se ocupă de administrarea Realităţii TV, fentând bugetul de stat.
Conform Legii 31/1990, a societăţilor comerciale, răspunderea aparţine administratorilor societăţii care sunt chiar liderii marilor confederaţii sindicale din România, Liviu Luca, Marius Petcu, Dumitru Costin, Iacob Baciu, Achille Duţu şi Ion Popescu. Cei şase sindicalişti riscă puşcăria pe legea evaziunii fiscale, conform Legii nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede la art. 6 că reţinerea şi nevărsarea, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.
ANAF a blocat, miercuri, conturile Realitatea Media, deschise la opt bănci, pentru obligaţii fiscale restante ajunse la scadenţă şi neachitate în valoare de 4,89 milioane de lei, reprezentând în principal contribuţii neplătite la bugetul asigurărilor sociale, au declarat pentru MEDIAFAX surse ANAF.
"Am făcut poprire pe sumele existente în conturile bancare ale Realitatea Media, precum şi pe cele viitoare provenite din încasările zilnice în lei sau în valută", au precizat sursele citate.
Potrivit acestor surse, conturile blocate sunt deschise la BRD Societe Generale, OTP Bank, Egnatia Bank, CEC, BCR, MKB Romexterra, Banca Franco-Română, Anglo-Romanian Bank.

Resurse: TRUSTUL REALITATEA-CATAVENCU in prag de faliment. Doar instalarea lui Geoana-Karzai, cu trupele din Delta, sau iertarea lui Basescu il mai poate salva   
VINTU IN FALIMENT. Răspund, ca întotdeauna, administratorii. „Feţele Cotidianului“: Buşcu - RAAPPS scapă, dar îl bagă la apă pe Mihnea Vasiliu
CURENTUL: Vîntu bagă presa şi în faliment moral 
CURENTUL:
Vantul falimentului zguduie din temelii “imperiul media” al lui Vintu. Dupa ZIUA, Gardianul, Business Standard si Cotidianul urmeaza Realitatea TV, Catavencu, Idei in Dialog si Vox PublicaO ZI DIN VIATA Flacarii Violete

Flacara
8.30 ma trezesc in capul flacarilor si ma intreb pe cine naiba am mai atacat si azi-noapte de sunt plina iar de ketchup si pliante electorale

9.00 Nu sunt total hotarata in ce culoare sa ma imbrac azi.

9.01 Cred ca o sa raman la violet pana una alta...

9.20 Il trezesc pe Mircea din Somn cu un cosmar foarte realist in care seara castiga alegerile insa dimineata le pierde.

9.30 Le fac micul dejun la copii: Flacarica, Violeta si Viorel si ii duc la scoala.

10.00 ma duc la coafor, crezi ca flacarile astea se pastreaza singure asa mov si pline de volum

10.35 doar ca sa ma mentin in forma il atac putin pe Mircea prin telefon, ca sa se balbaie cand canta la dus

10.30 Vapaie-mobilul da semne din nou de oboseala, as umbla la motor dar cica nu e ok sa umbli cu foc pe langa benzina

11.00 Cine s-ar fia steptat sa fie atatd e greu sa alimentezi de la benzinarie daca esti o flacara.

11.30 Mai pun niste cartofi pe foc ca sa fiu sigura ca se fac

12.00 In mod normal Mircea tocmai s-a relaxat si crede ca a scapat de mine azi, e momentul sa-l fac sa stranute

12.30 Pranzul ca de obicei cu Flacara Portocalie si Flacara Rosie a lui nea Nelu. Flacara Portocalie se tine bine dupa atata alcool insa flacara lu Nea Nelu a slabit enorm fata de cum era in liceu.

13.00 Ajung la sediul PSD, Mircea e din ce in ce mai nervos, cred ca am sa o posed 10 minute pe Ana Birchall ca sa il mai linistesc.

13.30 Mitrea se jura ca miroase a foc in cladire. Ce mustacios nesuferit.

14.00 E momentul ideal sa-l fac pe Mircea sa-si scape polonicul de ciorba fierbinte in poala.

14.30 Sireturile lui Mircea s-au inodat singure intre ele.

14.32 Mircea tocmai a cazut in nas. Nici macar nu mai e amuzant sa rad de el. Imi apre rau.

15.00 Mihaela se jura in fata reporterilor ca m-a vazut in ajunul anuntarii rezultatelor. Sa se jure pe verde-stop si atunci o cred. Nota catre sine: mareste doza zilnica de vedenii si halucinatii pentru Mihaela;

15.30 Am iesit la un trabuc si o cafea cu Adrian Nastase,  
am ras amandoi copios la ideea ca exista o flacara violeta care il ataca energetic pe Mircea, apoi Adrian si Nelu s-au retras pentru somnuld e pranz.

16.00 Fur net wireless de la Mircea de doua ore deja, nu s-a prins nimeni.

17.00 Aproape am atipit, ma duc sa-l mai fac un pic pe Mircea de ras de fata reporterilor apoi trec pe la aprozar sa mai iau niste cumapraturi.

18.00
Mircea iar s-a taiat cand se radea.

18.30 Mircea si-a pierdut cheile de la masina.

18.35 Mircea nu-si mai gaseste sosetele.

18.40 Mircea nu mai are baterie la telefon.

18.45 Mircea nu mai are telefon.

18.50 Mircea ia cina cu mama soacra, il las in pace o vreme ca e suficient de oropsit.

19.00 Nu am pot abtine, Mircea tocmai le-a declarat tuturor mesenilor ca isi baga suruburi in fund atunci cand nimeni nu se uita.

19.30 M-am plicitsit, cred ca ma duc printr-un club sa atac energetic niste fete de liceu.

23.35 Nu pot sa nu trec un pic pe la geamul lui Mircea sa fiu sigura ca ma vede. Acum pot sa dorm bine in sfarsit.