Pages

Saturday, January 9, 2010

DINESCU: Iliescu, inainte de 1989, statea inconjurat de Ana Blandiana si astepta sa vina la carma PCR. Gura pacatosului adevar graiesteLIMBA ROMANA ESTE LIMBA DACILOR. De la adevar la erori şi controverse teoretice. Importanţa dicţionarului etimologic Vinereanu, realizat pe baza cercetarilor sale de indo-europenistica


Auzisem de multă vreme de Mihai Vinereanu şi de studiile sale. Pentru aceea postez scurta recenzie de mai jos de pe NapocaNews. Citez din text: "limba română este o limbă cu o personalitate proprie de sine stătătoare al cărui lexic este alcătuit în proporţie de cel puţin 65% din cuvinte autohtone utilizate de mii de ani pe întinsul Daciei". Vor mai trece ani pînă cînd cercetările lui Mihai Vinereanu vor primi girul valorii, şi încă şi mai mulţi ani pînă ele vor pătrunde în conştiinţa lumii academice internaţionale. Deşi apariţia acestei cărţi este un prim pas care trebuia făcut acum 120-130 de ani în urmă, îmi doresc ca şi alte studii de acest fel să vadă lumina tiparului, pentru ca măcar Românii să poată vorbi în cunoştinţă de cauză despre Români. Se nasc şi în România oameni, asta e sigur. (M. Filotheu - Grup Ortodoxia)

Limba română de la adevar la erori şi controverse teoretice. Importanţa dicţionarului Vinereanu

Apărut la sfârşitul lunii noiembrie 2008 sub semnătura domnului Dr. Mihai Vinereanu, DICŢIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE are în concepţia autorului menirea de a transmite „un mesaj nou, şi anume, acela că metoda cercetării lingvistice comparate este nu numai cât se poate de adecvată, dar, practic, singura posibilă pentru limba română, atâta timp cât inscripţiile şi glosele traco-dace au rămas insuficient descifrate.”

Inaugurată pe scară extinsă în studiul limbii române de către B.P. Haşdeu, metoda comparativ-istorică devine, odată cu perfecţionarea ei în timp, instrumentul prin care autorul noului dicţionar pune capăt erorilor teoretice introduse în lingvistica românească de Cihac, conform căruia limba română ar fi constituită numai din cuvinte împrumutate: 20% din limba latină, 40% din limbile slave, 20% din limba turcă şi alte 20% din alte limbi. Toate dicţionarele care i-au urmat (Tiktin, Puşcariu, Cioranescu, inclusiv cele elaborate sub egida Academiei Române) au reconfigurat cam aceeaşi structură imaginată de Cihac, ceea ce dă impresia că limba română ar fi o mixtură bizară destinată creolizării însoţită în plan gramatical de pierderea aproape totală a flexiunii morfologice. Comparată însă cu morfologia bogată şi precisă a declinărilor, dar şi a conjugărilor, specifice limbii române, ideea că limba română ar fi numai o limbă de adunătură încropită din graiul răstit al mercenarilor abrutizaţi trimişi în Dacia de Imperiul Roman, la care s-ar fi adăugat cuvinte rămase pe aici din vocabularul sumar al migratorilor, este o idee esenţialmente falsă perpetuată doar prin sfidarea principiului conform căruia o flexiune morfologică consistentă nu poate să dăinuiască decât în intimitatea unei limbi mature şi stabile, cu un vocabular propriu bine dezvoltat.

Tot la nivel de principiu a fost şi mai este sfidat caracterul profund unitar al limbii române vorbită fără nici-o diferenţă atât în interiorul fostului limes roman cât şi în exteriorul lui. S-a ignorat şi se ignoră astfel faptul că limba oficială a Imperiului Roman, nu putea unifica graiul dacilor, aşa cum n-a reuşit să unifice nici macar dialectele italice, atât de plastic caracterizate la vremea sa de Dante Alighieri.
În efortul de a se susţine cu orice preţ originea latină sau după caz originea slavă a multor cuvinte din limba română, toţi autorii de dicţionare de până acum au recurs în mod absurd la aşa numitele reconstituiri pretinzând că formele pe care abia le plăsmuiau ar fi fost în antichitate modele pentru cuvintele româneşti. Or, se afirmă la nivel de principiu că nu poate fi adevărat decât ceea ce poate fi probat, aşa încât a accepta pe mai departe că plăsmuirile ar fi avut o existenţă reală în acel domeniu numit „latina vulgară” înseamnă a menţine în derizoriu orice studiu privind originea limbii române.

În numele ideii fixe că limba română ar fi de origine latină, până şi omonimele româno-latine au fost considerate modele pentru cuvintele românesti, deşi tocmai existenţa acestor omonime reprezină o altă dovadă clară că limba română nu poate fi de origine latină. Este celebru cazul cuvântului „mergo” în legatură cu care Sextil Puşcariu a dat o explicaţie, de care ne jenăm şi astăzi, în tentativa imposibilă de a corela înţelesul verbului românesc „a merge” cu înţelesul verbului latinesc „a scufunda”.

Abordările teziste au generat erori de interpretare chiar şi în cazurile în care aceleaşi cuvinte există într-adevăr, atât în limba latină, cât şi în limba română, dar care se mai regăsesc şi în alte limbi indo-europene. Pentru originea cuvântului românesc „cal” s-a propus latinescul „cabalus”, deşi cu un acelaşi înţeles există şi cuvântul polonez „kobela”. Şi mai grav este faptul că în încercarea de a nu se aduce atingere originii latine a limbii române au fost eliminate din discutie, în mod sistematic, cele peste trei sute de cuvinte comune atât limbii române cât şi limbii sanscrite, limbă care este cu cel puţin o mie de ani mai veche decât latina.
Aceste erori comise la nivel teoretic şi altele asemenea lor au produs un număr însemnat de rezultate inacceptabile în explicarea originii lexicului românesc, ceea ce i-a determinat pe unii specialişi din lingvistică, dar mai ales pe cei din domenii conexe, să solicite şi să propună remedii. Singurul însă, care a dispus de toate resursele necesare şi mai ales de timp pentru a rezolva în ansamblul ei problema originii lexicului românesc a fost tânărul cercetător pe atunci Mihai Vinereanu. Familiarizat temeinic şi cu logica riguroasă a ştiinţelor exacte, autorul reuşeşte ca după mai bine de douăzeci de ani de efort solitar să ne ofere ca pe o reuşită de excepţie DICŢIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE, primul întocmit pe baza studiilor de indo-eurpenistică. Şi este o reuşită de exceptie, atât prin cantitatea şi calitatea documentaţiei utilizate, cât şi prin siguranţa cu care aplică metoda comparativ-istorică, ceea ce i-au permis sa demonstreze că limba română este o limbă cu o personalitate proprie de sine stătătoare al cărui lexic este alcătuit în proporţie de cel puţin 65% din cuvinte autohtone utilizate de mii de ani pe întinsul Daciei. În efortul său de a ajunge la originile reale ale cuvintelor limbii române, autorul s-a dovedit a fi consecvent în a corecta, inclusiv, acele inadvertenţe pe care le-a constat la autorii foarte bine cotaţi pe plan internaţional.

Ca master şi doctor în domeniul lingvisticii desfăşurându-şi activitatea de cercetare la New York, unde trăişte de peste 15 ani, obişnuit să se confrunte în congrese internaţionale cu savanţii generaţiei sale, autorul a gândit şi a realizat DICŢIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE la nivelul standardelor actuale. Acesta este şi motivul pentru care domnul Prof. Univ. Dr. Constantin Frâncu, Şeful Catedrei de Limba Română şi Lingvistică Generală a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi s-a considerat îndreptăţit să se refere la dicţionar în termeni superlativi:
„Prin materialul inedit, lucrarea domnului Dr. Mihai Vinereanu este o lucrare lexicografică originală, deosebindu-se mult de dicţionarele de până în prezent, care nu au nici principii ferme, nici metode adecvate.
Consider că dicţionarul … este o foarte serioasă descriere a structurii etimologice a limbii române întrunind trei condiţii esenţiale:
1. este fără contradictii, bazându-se pe principii ferme respectând criteriul fonetic, dar şi pe cel semantic,
2. este exhaustivă, cercetând literatura de specialitate, dicţionarele etimologice româneşti existente şi lucrările lixicografice, româneşti şi străine,
3. spre deosebire de alte dicţionare (DA, DLR, DEX), explică etimologiile şi evoluţiile de sens în mod logic şi plauzibil.

În concluzie, considerăm că … această lucrare lexicografică va deveni, cu siguraţă, un punct de referinţă în literatura de specialitate.”
Scris în primul rând pentru specialişti, dicţionarul este de un real folos pentru noi toţi prin bogăţia de informaţii acumulată din toată literatura de specialitate a lumii, informaţii care devin tot atâtea dovezi în favoarea repotenţării indentităţii limbii române.
Cu privire la importanţa dicţionarului, iată care este şi mesjul autorului către cititor: „Originea limbii române şi a poporului român vor trebui regândite în mod fundamental, întrucât ştiinţa şi teoriile ştiinţifice trebuie elaborate în conformitate cu datele lumii reale şi cu dovezile de ultimă oră de care dispunem, nu datele să fie selectate şi interpretate în funcţie de teoriile pre-existente.”

Deosebit de important este faptul că la o aceeaşi concluzie ajunsese şi domnul Prof. Univ. Dr. Sorin Paliga în cartea sa intitulată Influenţe romane şi preromane în limbile slave de sud apărută în anul 1996. Ediţia a II-a a cărţii, care a apărut în anul 2006 revăzută şi complectată arăta din nou că „exemplele analizate şi discutate aici oferă suficiente argumente pentru reconsiderarea radicală a raporturilor dintre români şi slavi în orizontul secolelor VI-X p.Ch.”
Ca unul care am ajuns la concluzii asemănătoare cu ale celor doi autori, dar urmând o cu totul altă cale, cea a metaforei care porneşte de la arhetipul graiului uman articulat (Urwort), pretind că lucrările domniilor lor se înscriu între lucrările deosebit de valoroase ale domeniului, menit să asigure progresul lingvisticii în plan general european. Dintr-o asemenea perspectivă DICŢIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE reprezintă însăşi izbânda limbii române pentru a cărei propăşire au trudit, ştiuţi sau neştiuţi, înaintaşii. La întrebarea lui B.P. Haşdeu Perit-au dacii?, astăzi putem răspunde cu un NU viguros pe baza probelor irefutabile ale dicţionarului produse prin metoda comparativ-istorică unanim acceptată în întreaga lume.

Susţinut de abnegaţia şi profesionlismul doamnei Corina Firuţă, directoarea editurii ALCOR-EDIMPEX SRL, autorul recentului nostru dicţionar etimologic a reluat, dar a şi finalizat la nivelul exigenţelor actuale „munca prea migăloasă şi îndelungată ca să poată fi dusă până la capăt” începută de Mihai Eminescu alături de blonda scriitoare Mite Kremnitz, cumnata lui Titu Maiorescu.
Considerat o „neapărată trebuinţă” de geniile noastre tutelare, Eminescu şi Hasdeu, DICŢIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE trebuie să devină pentru fiecare dintre noi cartea noastră cea de toate zilele, în sensul propriu al cuvântului, pentru a recupera prin efort generalizat imensele pierderi şi suferinţe provocate de neîncrederea cu care am tratat timp de 200 de ani concluzia lui Petru Maior, care deşi corifeu al Şcolii Ardelene, ne atrăgea atenţia că „dacă este să grăim oblu limba română este muma celei latineşti.”

În încheiere, doresc să vă prezint, la proiector, ca pe un exemplu edificator felul în care autorul noului dicţionar etimologic, Dr. Mihai Vinereanu, reuşeşete să stabileasca etimologia corectă pentru verbul românesc a merge, care dobândeşte astfel statutul de cuvânt stravechi, daco-românesc, prelatin, inclus în fondul proto-indo-european.
Asociat acestei mari străvechimi, doresc să vă mai prezint şi cuvântul românesc cloambă, ales pentru a ilustra de o manieră incontestabilă forţa generativă a cuvintelor româneşti, care au produs prin metaforizare noi şi noi concepte conservate nu numai de limba sanscrita, ci şi de limbile din Europa care le-a păstrat în uz până astăzi.

Cercetator genetică lingvistică
George Liviu Teleoacă

Cartea poate fi gasita la Libraria Sophia

Friday, January 8, 2010

BASESCU, "DUSMANUL SECRET AL RUSIEI" (!?). Cum a devenit Realitatea TV Ecoul Moscovei. FOTO: Dezmorteala din vacanta la accesari Blog Roncea


Presa rusa se arunca intr-o noua ofensiva asupra presedintelui Traian Basescu etichetandu-l pe seful statului roman drept “dusmanul secret al Rusiei”. Unul dintre cele mai ascultate posturi de radio in spatiul vorbitorilor de limba rusa, Echo Moskvi, s-a repezit din nou la jugulara lui Basescu, “gratie” unei declaratii mai vechi a liderului de la Cotroceni care a declarat despre Romania si Republica Moldova: “Doua state, un singur popor”. (Stirea a fost preluata si prezentata in repetate randuri, cu nesat, si intonatii ironice la adresa presedinteleui Basescu, de catre Realitatea TV, deja un ecou oficial al vocii Moscovei la Bucuresti - nota mea, VR)
Ma intreb retoric unde este greseala lui Basescu? De ce oare este atat de rea o asemenea declaratie si care e sursa veninului jurnalistilor moscoviti. Atat liderul de la Kremlin, Dmitri Medvedev, cat si premierul Vladimir Putin nu ezita pe un ton mult mai transant sa apere interesele rusilor din fostul spatiu ex-sovietic. Ba mai mult. Recent, presedintele Medvedev a lansat o initiativa legislativa prin care Rusia isi rezerva dreptul de a-si apara cetatenii de peste hotare prin forta armelor. Un fel de justificare retroactiva a conflictului ruso-georgian din vara anului 2008. De asemenea, acesta nu s-a dat in laturi de a-l ameninta pe presedintele interimar de la Chisinau, liberalul Mihai Ghimpu vizavi de intentiile celui din urma de a schimba limba oficiala a statului din “moldoveanesca” in romana. “Sper ca autoritatile vor da dovada de o mai mare toleranta fata de interesele populatiei (din Moldova – nota mea) si nu vor lua decizii artificiale, pentru a nu restrange potentialul legaturilor dintre popoarele noastre si pentru a nu distruge mecanismul de comunicare din interiorul propriei lor tari”, a mai spus Medvedev. Aceasta reactie a venit atunci la circa o saptamana dupa ce Ghimpu a anuntat pe 1 decembrie 2009, de Ziua Nationala a Romaniei, ca el este „roman” si ca doreste modificarea textului Legii supreme a Republicii Moldova pentru ca limba romana sa fie adoptata ca limba oficiala pentru ca „rad si copii de noi”. Cronologia sagetilor veninoase nu s-a oprit aici. Pe 14 decembrie era randul abilei diplomatii ruse sa isi arate coltii. De data aceasta iesea la rampa purtatorul de cuvant al MAE rus, Andrei Nesterenko, care spunea ca Basescu ar trebui sa arate mai mult respect vizavi de politica externa a Kremlinului pentru faptul ca l-ar fi acuzat pe contracandidatul sau, social-democratul Mircea Geoana, de repetate vizite si negocieri la Moscova in secret.
Continuarea la
Madalin Necsutu - Blog de ExterneLa Multi Ani!

ZIARUL NATIONAL: UDMR – expertul "român" în şantaje politice


Emil Boc nu are vreo problemă cu bugetul, convins fiind de trecerea fără probleme a “coproducţiei” FMI-Guvern prin Parlament. Aşa cel puţin declară, încrezător, premierul în faţa camerelor TV. În spatele lor şi a uşilor bine închise însă, şeful Executivului a fost “udemerit” atît de bine de parteneri încît miercuri, la ceas de seară, a şi parafat numirea a şase maghiari – trei prefecţi şi tot atîţia subprefecţi.
Uite aşa s-au trezit judeţele Hunedoara, Covasna şi Sălajul cu prefecţi de obîrşie minoritară, iar Maramureşul, Aradul şi Satu Mare cu subprefecţi din aceeaşi gintă cu Marko Bela. După graba cu care s-a executat Emil Boc, este evident că şantajul udemerist şi-a cules primele roade. Cum însă, pînă a doua zi, UDMR nu a catadicsit decît să-şi “nuanţeze” poziţia rebelă adoptată faţă de bugetul asigurărilor sociale (pe care a ameninţat că nu-l votează – n.r.), este clar că Marko Bela aşteaptă o recoltă mai bogată.

Boc, jumulit de funcţii

Că Boc nu va scăpa atît de ieftin o demonstrează şi toată istoria politică a UDMR. Formaţiune mică, dar vioaie încă de la înfiinţare, Uniunea nu a ratat aproape nicio guvernare. Participant direct la actul puterii sau doar cu sufletu’ (în guvernarea PSD 2000-2004, cînd talentul lui Hrebenciuc a îmbîrligat abilitatea maghiară), UDMR a obţinut ce nici cu gîndul nu gîndea la început de epocă post-decembristă. Şantajînd la greu clasa politică românească şi bocind cu lacrimi false pe la uşile cancelariilor străine, udemeriştii au dezvoltat o adevărată artă a negocierilor cu happy-end. Concret, fraţii noştri maghiari au pozat tot timpul în minoritatea mică şi prigonită de majoritate, chiar dacă realităţile româneşti arătau cu totul altfel. Unde n-au putut să-şi facă voia de-a dreptul au luat-o pe după vişini, pîndindu-şi partenerii/adversarii la cotitura diverselor momente grele.

Majoritarii, duşi mereu de nas de minoritari

Ce-i drept, apetitul udemeriştilor pentru şantaj şi tragerea sforilor puterii a fost cultivat de partidele majoritare neaoşe – care toate se gîndeau că au nevoie, la o adică, de sprijinul a 20-30 de parlamentari disciplinaţi şi gata oricînd să-şi respecte cuvîntul dat. Bineînţeles, cuvîntul dat numai după ce UDMR-ul era “omenit”. Omenit corespunzător, din moment ce maghiarii, maeştri în arta manipulării, au ştiut întotdeauna să ceară mult mai mult decît ceea ce aşteptau de fapt. Rezultatul: la final, UDMR primea cît avea nevoie (ba poate chiar ceva în plus), timp în care adversarii cotcodăceau încîntaţi de “iscusinţa” lor în purtarea tratativelor. Cu ajutorul UDMR, PDL a răposat în sfîrşit PSD şi PNL. Ca şi în cazurile crizei economice însă, se pare că Boc&Co. nu au apreciat corect costurile implicate de o alianţă cu UDMR.
Fără îndoială bugetul va trece. Cu ce preţ, micul premier şi marele preşedinte urmează să afle – ca şi noi toţi de altfel, prin intermediul inevitabilelor zvonuri.
Ziarul National

UDMR şi PDL au bătut palma: prefecţi maghiari în Covasna, Harghita, Hunedoara, Sălaj şi Vaslui, plus subprefecţi „unionali” în alte 10 judeţe, din Bihor, până în Teleorman

• Săptămâna viitoare vor fi împărţite şi serviciile deconcentrate din cele 15 judeţe, mai întâi printr-o negociere "centrală" la Bucureşti, apoi în între organizaţiile din udemeriste şi pedeliste din fiecare judeţ în parte.


UDMR şi PDL au bătut palma: prefecţi maghiari în Covasna, Harghita, Hunedoara, Sălaj şi Vaslui, plus subprefecţi „unionali” în alte 10 judeţe, din Bihor, până în Teleorman

După câteva runde la sânge, negocierile dintre UDMR şi PDL pentru împărţirea posturilor de prefecţi şi subprefecţi s-au încheiat, marţi, cu un veritabil record pentru udemerişti, care şi-au adjudecat nu mai puţin de cinci posturi de prefect şi alte 10 de subprefect. Astfel, în portofoliul Uniunii au ajuns prefecturile Covasna, Harghita, Hunedoara, Sălaj şi Vaslui, precum şi câte un post de subprefect în judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Braşov, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Timiş, precum şi în "două judeţe din afara graniţelor Ardealului şi Ţinutului Secuiesc, Argeş şi Teleorman", după cum ne-au precizat Tamas Sandor, preşedintele C.J. Covasna, şi deputatul Seres Denes, doi dintre negociatorii udemerişti.
"Am cerut şi am obţinut să avem prefecţi şi subprefecţi în acele judeţe în care comunitatea maghiară are o pondere cât de cât semnificativă, măcar de 5% din totalul populaţiei", ne-a explicat, la rândul său, un alt lider udemerist, Borboly Csaba, preşedintele C.J. Harghita, care nu ne-a putut spune însă în ce măsură acest prag de 5% este atins în Vaslui, Argeş sau Teleorman.

Prefecţii udemerişti
Cele cinci posturi de prefect ale UDMR au fost distribuite astfel:
• pe postul de prefect de Covasna va reveni Ervin Gyorgy, fost prefect şi actual subprefect;
• în Harghita va fi promovat prefect actualul subprefect Ladany Laszlo Zsolt;
• în Sălaj va fi avansat prefect fostul "sub" Vegh Sandor, actualmente inspector guvernamental pentru acest judeţ;
• în fotoliul de prefect de Hunedoara va fi instalat actualul subprefect Dezsi Attila;
• postul de prefect de Vaslui va fi ocupat de Szekely Levente, fost deputat UDMR de Galaţi în legislatura 2004-2008 şi acum director adjunct al DSVSA Galaţi.

Prefecţii români din Covasna şi Harghita îşi fac bagajele

Confruntaţi cu perspectiva schimbării iminente din funcţie, actualii prefecţi de Covasna şi Harghita ne-au asigurat că nu sunt "deranjaţi câtuşi de puţin. "Am auzit şi eu că voi fi schimbat, dar deocamdată nu am primit nimic oficial de la Bucureşti. Oricum, eu sunt înalt funcţionar public, aşa că pentru mine treaba e clară, mă duc acolo unde mă trimite Guvernul", ne-a declarat (încă) prefectul pedelist de Harghita Constantin Strujan, care a ţinut să adauge: "Dacă voi fi întrebat, voi opta pentru o rocadă cu subprefectul Ladany, cu care colaborez foarte bine, de multă vreme". "Nu m-am gândit încă ce voi face dacă voi fi schimbat, o să văd atunci, deocamdată nu mă preocupă subiectul ăsta, prioritară pentru mine este acum finalizarea tezei de doctorat, pe care n-am reuşit să o susţin în 2009, cum ar fi trebuit", ne-a declarat la rândul său Codrin Munteanu, un independent uns în urmă cu un an prefect de Covasna sub "umbrela" PSD-ului.

"Încă în discuţii"
Cât despre cei zece viitori subprefecţi ai UDMR-ului, numele acestora nu au fost încă bătute în cuie, pe motiv că "în câteva judeţe suntem încă în discuţii cu cei de la PDL, care nu sunt de acord cu oamenii propuşi de noi, nu ştim de ce, dar sper că până la sfârşitul săptămânii să terminăm", după cum ne-a dezvăluit Borboly Csaba. O dezvăluire asemănătoare a venit apoi şi din partea deputatului Seres Denes: imediat ce vor "da la pace" în privinţa subprefecţilor, UDMR şi PDL vor trece la împărţirea conducerilor serviciilor deconcentrate din cele 15 judeţe, mai întâi printr-o negociere centrală, la Bucureşti, iar apoi prin "tratative punctuale" între organizaţiile celor două partide din fiecare judeţ în parte.
Adrian Popescu 
adrian.popescu@gandul.info

Thursday, January 7, 2010

FETUSII LUI PLESU: TURCESCU SI MANDRUTA. Curvasaria de presa, de la Dilema lui Patriciu la Antena lui Voiculescu si Realitatea lui Vintu


Aflam zilele acestea ca infatuatul de Lucian Mandruta, un fel de starleta tv cu veleitati de prompterist cu staif, ar mai fi de fapt si un mic moralist-onanist pretins familist. Micul gnom al fostului sef de cabinet al lui Petre Roman, Adrian Sarbu, care-l lingusea pe absolventul de patru clase primare si patru la KGB, Silviu Brucan, cu apelativul de "dom' profesor", transferat de la mogulul pro la alt "dom' profesor", zis si Felix, a fost surprins zilele acestea in postura de iepure de camp. Mare fas. Dac-ar fi sa ne crucim pentru ceva este cum a ajuns un astfel de personaj insipid drept reper public. Raspunsul e unul singur: fabrica Andrei Plesu de ratati de la Dilema.
Ca un adevarat mostenitor al misiunii lui Gogu Radulescu, Plesu a stiut sa-si cultive, pe langa tot felul de obsedati sexual cu inclinatii de scatozofi, si un anume soi de vedete, cu iesire la TV. Nu se stie cand e nevoie de putina publicitate, de un cuvant, un semnal, un ordin, la o ora de varf. Asa le-a dat spatiu de defulare si refulare unor jurnalisti gonflabili neterminati intelectual, gen Mandruta si Turcescu. Ridicol, in ultima sa productie scremuta din Dilema, semnalata de InConstantIn, Mandruta se burzuluia, moralist, la "Fata cea rea (şi zîna cea bună, două într-una!)" care "pur şi simplu n-are nici o intenţie bună pentru domnul cu jeep-ul care a adus-o pînă aici într-o jumătate de oră", cum a dus-o el in camp pe colega sa blondina. Ridicol, bietul fudul nu a fost prost destul. Trebuia sa si exemplifice, "personificandu-se" ca stire.  Ce hahalera sinistra. ca si cum cei care se uita la stiri il cauta pe el, guristul prompterist, nu stirea in sine! Nu-mi iese din minte ce scria acest tiganus de opereta in Dilema lui Plesu - cunoscutul informator si formator al cadrelor Securitatii Statului lui Ceausescu -, la moartea Patriarhului Teoctist: "Acum cîteva zile, un amic îmi propunea să facem un sondaj în presă: unde merge Teoctist, în Rai sau în Iad? După o săptămînă, nici nu mai e nevoie de aşa investiţie: ştim sigur că merge în uitare, tocmai pentru că n-a atins sufletul nimănui." Sa ne intrebam unde se va duce Mandruta?
Crescatoria de fetusi a lui Plesu - cred ca-i cunoasteti cu totii, nu trebuie sa va mai murdaresc privirea cu numele lor - l-a cuprins pana mai an si pe un alt biet gonflabil: Robert Turcescu. Lasat ani de zile sa scrijeleasca hartia platita bine chiar de stat, prin Fundatia Culturala Romania, apoi de oligarhul "filantrop" Dinu Patriciu, Turcescu si-a luat adio de la Dilema printr-o scrisorica publicata la indemnul "bunului meu amic Mircea Vasilescu", redactorul sef al fituicii intelectualilor lui Patriciu. Acelasi "bun amic" i-a oferit insa "maestrului" Plesu - suparat ca Geoana nu a iesit bine din confruntarea tv cu Basescu, moderata de Turcescu -  dreptul de a-l portretiza pe fostul lor coleg asa cum l-au tinut in insectarul Dilema timp de ani si ani de zile: un "arogant cu o suficienţă rudimentară" (?!) si cu "o formaţie intelectuală precară şi lipsa de modestie (respectiv o infantilă vanitate de vedetă minora)", apud Andrei Plesu. De ce nu i-au spus acest lucru saracului sclav al lui Vintu (Becali zice ca si al lui, pe vreo 20.000 de euro-arginti) pe vremea cand il cultivau si mangaiau duios pe freza bine linsa peste cap?
Produsele menajeriei lui Plesu din strada Plantelor, chit ca se manifesta logoreic pe canalele infundate ale mogulilor Vintu-Voiculescu-Patriciu sau sunt introduse cu aplomb, acoperite sau odceite, prin curtea din spate a lui Basescu, vor da intotdeauna acelasi rezultat, de lupanar intelectual-anal. Biete papusi gonflabile, gen Mandruta & Comp, teleghidate prin spatiul public dupa ce au fost golite de suflet si umplute de dejectiile unor proxeneti vetusti cu aere de moralisti, scarbavnici profitori ai tuturor regimurilor.

UN DEONTOLOG de-al lui Vintu de care uitasem: Liviu Avram, de la scuipatul lui Patriciu in gura, ca sef la Cotidianul, la pozitia patru labe langa Cartianu. "Adevarul" - "Pohta ce-a pohtit Patriciu"


Azi, citind putina presa ce a mai ramas prin Romania, am dat de o fata relativ cunoscuta. Dar de ceva timp dosita: Liviu Avram. Asa mi-am amintit ca, in timp ce falimentau Cotidianul, deontologii lui Vintu se mai si masacrau intre ei, care pe care, pentru a apuca ciolanul mai gros (salariile sefilor erau de la 5000 de euro in sus). Asa a trebuit sa spele putina Liviu Avram, deontologul cu cioc si gura mare, care facea ordine si curatenie in presa. Desigur ca-l admiram. Omul le-o tragea mogulilor (mai putin stapanului din Delta, deh...) de nu mai stiau de ei. Harcea-parcea ii facea. Asa si cu Patriciu. Mi-l facuse arsice. Nu trecu insa vara si, hop-tzop, dupa modelul lui "Gregoar Ecrivan" - alt mancator de oligarhi pe paine (vezi mai jos) - il vedem chiar... sub Cartianu, la locul faptei - Adevarul lui Patriciu, in aceeasi pozitie exemplara, patru-labe, lingand unde-a scuipat. Asa ca m-am gandit ca nu strica o aducere aminte. Sa stim si noi ce ingurgitam si recurgitam la masa presei otravite.

Pohta ce-a pohtit Patriciu

19 Iun 2008 Liviu Avram
Planul lui Dinu Patriciu, un PNL mic, care participă la orice guvernare doar în calitate de invitat, pare să fie implementat în detaliu.

De la înălţimea celor două miliarde de dolari pe care se presupune că le are, Dinu Patriciu îşi poate contempla opera vieţii: PNL a ajuns exact ceea ce a dorit domnia sa, un partid mic, care nu face guverne, ci doar participă la ele în calitate de invitat. Cele trei partide importante, PSD, PD-L şi PNL, declară toate că au câştigat alegerile. În fapt, toţi mint: alegerile locale din acest an n-au avut nici un câştigător, ci doar trei profitori din cadavrul altor partide care au decedat la vot. Problema e cine a muşcat mai vârtos din hoituri.

Las la o parte PSD şi PD-L, care s-au comportat normal din punct de vedere politic: au vrut şi au muşcat cât de mult au putut. 


Bizareria e la PNL, care pare să nu fi dorit altceva decât să se înscrie în reţeta Patriciu. Dacă acesta a fost obiectivul lor politic, merită felicitaţi, şi l-au atins. Dar puteau muşca mai mult? Categoric, da. În 2004, PD era Cenuşăreasa Alianţei D.A. PNL a acceptat cu generozitate un raport de 1,3 la 1 în Alianţă, în favoarea liberalilor, deşi ştim că la acel moment PD era ţinut în viaţă doar de ieşirile exotice ale lui Băsescu.

Ajunşi la guvernare, se pare că liberalii au urmărit doar planul Patriciu, şi nu planul pe care orice partid normal şi-l poate propune, acela de a domina viaţa politică. Atunci când planul Patriciu a fost deranjat, s-a născut PLD, care a devenit acum, înlăuntrul fostului PD, o certă primadonă electorală. A mai rămas în PNL doar nuca tare pe care o ţine Dinu Patriciu la subsuori, dar nici nuca asta nu e tocmai sănătoasă, deşi părea.

Primul ei bolnav se numeşte Ludovic Orban, cu acel „Pe Oprescu să-l votezi tu!“. A urmat executarea imediată a unui bolnav mai mic, prefectul Bucureştilor, prieten cu Orban, ca să fie salvat adevăratul bolnav, directorul Monitorului Oficial, prea legat de Roşca Stănescu, eterna trompetă a lui Patriciu, ca să merite riscul. Planul lui Patriciu e implementat în detaliu în nuca aia pe care o ţine la subsuori, indiferent cât mai rămâne din ea.

Ceea ce este uimitor la superliberalul Dinu Patriciu, adeptul statului minimal, e faptul că toate marile sale afaceri au fost exact cele contractate cu statul. Or, aşa performanţă nu poate continua decât dintr-un partid suficient de mic ca să nu fie responsabil de nici o guvernare, dar suficient de mare ca să facă orice guvern în calitate de invitat. Liberalii sunt, aşadar, în grafic, mai mult decât îşi închipuie alegătorii lor.


Sursa: www.cotidianul.ro

De unde a invat meserie Liviu Avram: Pazea, ne da lectii Cartianu!

In aceeasi categorie de "deontologi" scandalagii care schimba macazul dupa presiunea jetului de sus Cartianu chiar poate da lectii. Iata doar cateva din vechile citatele ale lui Cartianu despre actualul sau patron si pompa lui fermecata, culese absolut la intamplare:

Ranjetul hienelor
de Grigore Cartianu
Evenimentul Zilei
Miercuri, 14 februarie 2007

"Impotriva Monicai Macovei s-au coalizat ieri toti praduitorii tranzitiei - de la Iliescu la Vadim, de la Voiculescu la oamenii lui Patriciu."
"Aceeasi vajnica liberala avea toate motivele „doctrinare” sa voteze alaturi de gasca PSD-PRM-PC, dat fiind ca in trecut si-a facut plinul la pompa lui Patriciu. Cum care Patriciu? Cel care are ceva probleme cu justitia Monicai Macovei!"


Un film de capa si spaga
de Grigore Cartianu


"Intr-o tara guvernata cinstit, primul-ministru ar fi demisionat in aceeasi secunda cu ministrul prins la furat" .
"Intr-un fel, parca am stat pe loc: starea de acum era si in toamna lui 2004. Va amintiti: Nastase, Mitrea, DIP, treburi, chestii, nenorociri... Iar acum, Tariceanu-von-Patriciu, Chiuariu-von-Fenechiu, Remes-von-Muresan, Rusanu-von-Morega... Pe scurt, o guvernare infecta, necinstita, insuportabila. Eu, unul, asa o simt. "


Pazea, ne da lectii Iliescu!
de Grigore Cartianu


"Cum li s-o parea altoiul cu sistemul comunisto-securist, atat de bine reprezentat de Voiculescu? Ei, liberalii de rand, vor avea ultimul cuvant, pentru ca ei nu fac tranzactii pe conducta lui Patriciu, pe care se intalnesc - ce coincidenta! - si Tariceanu, si familia Voiculescu."

Si, cel mai deliroid, tinand cont de actuala situatie:


Lustratia presei
de Grigore Cartianu
Evenimentul Zilei
Marţi, 11 aprilie 2006

"Vrem curatenie in clasa politica. Dar cu securistii din presa cum ramane?
Incet-incet, mizeria iese la suprafata. Stenogramele discutiilor purtate de Dinu Patriciu cu tovarasii sai de haiducii, in cazul manipularii Bursei, limpezesc multe dintre misterele acestei afaceri. Si arunca in ridicol smiorcaielile unor personaje care fredonau aria nevinovatiei in fata aparatelor de filmat, pe scarile Parchetului General. (...)
In plina domnie a lui Nastase a avut loc si "tunul de la Rompetrol". Rosca Stanescu l-a sunat pe Patriciu ca sa afle ce si cum. Si a aflat: 200.000 de "coco", repede, repede, "pentru ca e o tranzactie mare, speciala". Pac, pac - s-a umflat contul!Dar cum s-a derulat tranzactia care l-a imbogatit pe Rosca Stanescu, la gramada cu alti tovarasi ai lui Patriciu? Ne lamureste brokerul insarcinat sa "faca treaba", in dialogul sau telefonic cu magnatul petrolului: "Din pacate, am ceva probleme cu clientii deoarece nu am acceptat sa intre nimeni pana nu s-a finalizat operatiunea noastra". Asadar, "operatiunea noastra"! Adica a lor. Miza justifica riscurile, caci... "S-au cam suparat cativa, dar asta e, ca nu era sa ne dam cu stangul in dreptul." Replica lui Patriciu e graitoare: "Asta e! Bine. La revedere!".Asta e! Un "grup de interese", in complicitate cu oficiali ai Bursei, blocheaza accesul la tranzactionarea de actiuni pentru cei care nu sunt "de-ai nostri". Din grup face parte si un director de ziar. Intrebare: mai poate crede cineva o iota din ceea ce publica respectivul ziar?

Sa spunem ca apare o informatie despre Rompetrol, despre Patriciu, despre Verestoy ori alti profitori ai schemei. Va scrie "Ziua" adevarul? Sa fim seriosi: interesul lui Rosca Stanescu este sa prezinte lucrurile asa cum ii convine lui, nu cum sunt in realitate.Iata de ce avem nevoie de o lege a lustratiei si in presa! Cititorii au dreptul sa fie informati corect, nu in functie de interesele rosca-stanestilor de prin redactii! Informarea e una, intoxicarea e alta! Iar experienta demonstreaza ca de la intoxicare la santaj mai e doar un pas. Unul pe care camatarii si spoitorii presei il fac voiniceste."

HA, HA, HA!!!

Nota mea: Ce e scris, ramane...

CIVIC MEDIA SUSTINE PRO VITA LA CEDO pentru rejudecarea cazului prin care sunt interzise crucifixele in scoli. SALVATI ICOANELE COPIILOR


ASOCIAŢIA PRO-VITA – FILIALA BUCUREŞTI SOLICITĂ CEDO REJUDECAREA CAZULUI LAUTSI VS. ITALIA

Organizatia isi anunta totodata intentia de a depune o cerere de interventie in favoarea Guvernului Italiei

- Comunicat de presă -

Asociaţia Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi – Filiala Bucureşti solicită Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), printr-o petiţie, să permită rejudecarea cazului Lautsi vs. Italia.
În această cauză, CEDO a decis, în noiembrie 2009, că prezenţa unui simbol religios (crucifixul) în sălile de clasă din şcolile publice încalcă dreptul părinţilor la a-şi educa copiii conform propriilor convingeri, precum şi dreptul copiilor la libertatea religioasă şi de conştiinţă.

Hotărârea judecătorilor Curţii Europene a Drepturilor Omului a stârnit vie emoţie şi proteste în societatea italiană, iar Guvernul de la Roma a anunţat că va cere apel la ultima instanţă a CEDO, Marea Cameră.
Pro-vita a răspuns prin petiţia sa chemării unor organizaţii civice italiene care solicită solidaritatea tuturor europenilor religioşi, pentru a arăta CEDO importanţa deosebită a subiectului pentru întreaga Europă. Rejudecarea cauzei este condiţionată de existenţa unui larg interes public, condiţie pe care o considerăm îndeplinită.

Asociaţia Pro-vita consideră că hotarârea dată este una pur ideologică şi care depăşeşte competenţele Curţii.
„Decizia are implicaţii culturale majore pentru alte state membre (ale CE), implicaţii care merg mult dincolo de decizia în sine,” se menţionează în petiţia adresată CEDO.

„Decizia depăşeşte competenţa Curţii în ce priveşte respectul pentru suveranitatea culturală a fiecărui Stat Membru. Crucifixul este reprezentativ pentru lunga şi bogata moştenire a Republicii Italiene şi a devenit un stâlp al culturii italiene. Eliminarea sa forţată din şcolile publice este o încălcare a normelor internaţionale care guvernează subsidiaritatea şi respectul pentru identitatea naţională. Nu este rolul Curţii să îndepărteze din spaţiul public simboluri reprezentative ale moştenirii şi culturii unei naţiuni.”

Deşi decizia în speţa Lautsi vs. Italia nu obligă statul italian la eliminarea crucifixelor din şcoli, totuşi verdictul şi amenda pentru „prejudicii morale” se constituie într-un precedent periculos.

Citiţi petiţia (în limba engleză): http://provitabucuresti.ro/docs/appeal.ECHR.Lautsi.pdf

Interesul Pro-vita în această cauză este justificat şi sporit de faptul ca asociaţia, printre ale cărei obiective statutare se numără şi „apărarea principiilor, ideilor şi moralei creştin-ortodoxe” a fost extrem de implicată într-un caz similar din România. Pro-vita a contribuit la anularea, în instanţele civile, a unei hotărâri emisă de o autoritate românească, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, care recomanda interzicerea afişării simbolurilor religioase în şcolile publice româneşti.

Asociatia Civic Media, care a dus impreuna cu Pro Vita lupta pentru salvarea icoanelor din scoli, se alatura demersului si il sustinje prin toate mijloacele

Pentru detalii vezi www.salvati-icoanele.info, www.civicmedia.ro şi http://provitabucuresti.ro/Advocacy/decizie-icoane-scoli.html
Filiala din Bucureşti a Asociaţiei “Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” este o organizaţie civică non-profit, independentă şi nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieţii persoanei umane încă de la concepere, ale familiei şi ale vocaţiei parentale.

Informaţii suplimentare pentru presă: clic aici – www.provitabucuresti.ro/presa
Pentru detalii, contactaţi-ne la: tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, provitabucuresti@yahoo.com, www.provitabucuresti.ro

Wednesday, January 6, 2010

DESCOPERITII DIN PRESA, de la Cotidianul la Vox Publica. Cernahoschi-SRI, agenta de birou a lui Buscu-RAAPPS de la Catavencu-KGB

Frumusica Laura Cernahoschi, fosta sefa la Cotidianul si comentatoare la Realitatea TV, recunoaste public ca a lucrat pe la SRI, ca traducatoare, vreo cinci ani, pana s-a plictisit, dupa cum marturiseste chiar ea: "job-ul meu era, în cea mai mare parte, de birou". Practic, a primit grad pe vremea lui Iliescu si a plecat in presa, fiind angajata la Vintu, dupa venirea lui Basescu, cand inca era Timofte sef al Serviciului. "După cinci ani de activitate în SRI, regulile prea stricte de acolo au început să interfereze cu viaţa mea personală. Sunt o persoană căreia îi place să călătorească, să cunoască oameni noi, de diverse cetăţenii", afirma blondina din Vox Publica lui Vintu. Adica, inteleg eu, cam gresise initialele: ar fi preferat la SIE. Oricum, e clar ca, dupa numele sotului (din cate inteleg), a ales ceva venit de pe meleaguri externe. Si la externe a si ajuns (eu personal am cunoscut-o, accidental, chiar in Ucraina si am reintalnit-o in Rusia). "În 2005,  când mi-am dat demisia din instituţie, am ieşit cu gradul de locotenent. Atunci, Doru Buşcu, la care m-am prezentat la un interviu, mi-a acordat şansa de a lucra în presă, “în ciuda” trecutului meu SRI-stic", ne mai spune tanara recruta a lui Buscu. Desigur, ceva-ceva o recomanda pe micuta Cernahoschaia, din moment ce a ajuns apoi chiar sefa pe la externele Cotidianului. Mie, oricum, imi place de ea, indiferent de statutul ei trecut sau actual, de sereista sau jurnalista, acoperita sau descoperita, in rezerva sau in atac.
Interesant de observat cum, pe lunga lista de tablagoaice de la Realitatea-Catavencu, de la Ivanciuca pana la Toma (si sa nu-l uitam pe Harry), pana acum Laurica e prima dintre fete care iese singurica, la raport, si se descopera in public(a), de buna voie si nesilita de nimeni, dupa o noapte lunga si intima (colegii de la Cotidianul stiau, ne asigura ea) de vreo patru anisori. Desigur, mai misto ar fi de aflat in ce calitate a angajat-o si transportat-o dupa el, de la Cotidianul la Vox Publica, intervievatorul-sef Buscu-RAAPPS... De activ sau de pasiv? Caci, dac-ar fi sa ne luam dupa Florin Calinescu, pe la Realitatea-Catavencu se cam bate pasul de gasca. Dupa altii, de gasculita...

CURENTUL: Vantul falimentului zguduie din temelii “imperiul media” al lui Vintu. Dupa ZIUA, Gardianul, Business Standard si Cotidianul urmeaza Realitatea TV, Catavencu, Idei in Dialog si Vox Publica

Scris de George Roncea
Anul 2010 a debutat in forta prin declarararea oficiala a decesului unui numar de patru publicatii din portofoliul “mogulului” de carton Sorin Ovidiu Vintu. Patru ziare au disparut de pe piata: Cotidianul, Business Standard, Ziua si Gardianul. Doua dintre aceste publicatii, Cotidianul si Ziua, erau branduri consacrate cu peste un deceniu jumatate de prezenta pe piata. Tot ce este insa atins de gheara lui Vintu se usuca. Inca din data de 7 decembrie, din aceeasi zi in care SOV era dat in consemn la frontiera, proprietarul trustului Realitatea-Catavencu a anuntat ca renunta la divizia de print, la ziarele Cotidianul, Business Standard, ZIUA si Gardianul si ca se va retrage in afacerile on-line. De asemenea a anuntat ca se cauta cumparator pentru agentia News-In, iar pentru Realitatea TV si Money Channel se cauta parteneri pentru pachetul majoritar.

Momentul a avut semnificatia sa deoarece lui Vantu i s-a deschis dosar de urmarire de catre procurori in cazul fugii din tara a locotenentului sau de la Gelsor, Nicolae Popa, “exfiltrat” din Romania in urma cu noua ani, de ofiterul SRI Victor Veliscu, mana dreapta a lui Radu Timofte, cel care i-a tinut de sase lui Vintu la prabusirea Fondului National de Investitii (FNI). Dupa fuga sa, Popa a fost condamnat, in iunie 2009, pe post de tap ispasitor, in dosarul FNI, la 15 ani de inchisoare. Anii pe care ar trebui sa-i incaseze Vintu. Ca vechi puscarias, Vintu stie ce poate face celula rece de la Jilava, chiar si dintr-un vechi si minunat prieten, ca Nicolae Popa, care ar putea sa inceapa sa ciripeasca pe seama sa, drept care a inceput sa-si pregateasca bulendrele pentru o situatie pe care nu o anticipase, atunci cand si-a tras Trust de presa pentru a-si proteja spatele.

Daca ar fi iesit Geoana presedinte, trampa i-ar fi reusit mai mult ca sigur. Acum, pentru Basescu Vintu nu mai are la dispozitie decat solutia Kenedy. Daca e tare in bulan, ceea ce nu prea cred. Degaba a tras din toate pozitiile in Basescu, degeaba a pritocit cu Patriciu inregistrari trucate, degeba i-a facut masaj pe la spate lui Geoana, la piscina sa din strada Paris, degeaba a trasnformat aproape o mie de ziaristi in caini turbati agatati cu dintii stirbi de picioarele marinarului, intr-una dintre cele mai salbatice campanii de demolare initiate in ultimii 20 de ani la adresa unui om politic. Cu tot cu Antonescu, Vadim, Becali, unguri, minoritati, pesedisti, peremisti, voiculesti, cu tot cu dinozaurii serviciilor si cu pradatorii din servicile rusesti,Vintu nu a izbandit sa-l doboare pe Basescu, sa-l puna pe Geoana, ca apoi in 24 de ore acesta sa schimbe procurorul general si sa faca disparuta orice proba si/sau martor din dosarul FNI.

Anul acesta pe Vintu il asteapta procurorii sa dea cu subsemnatul, alaturi de Nicole Popa, interpusul sau in tunul FNI.

Presa si trompetele de pripas nu-i mai folosesc ci poate doar scutul lui Dark Vader sau un instrument de teleportare in Tanzania (pigmeii nu au tratat de extradare cu Romania ). Firesc, instrumentele inutile acum, publicatiile devenite maculatura, nu-si mai au rostul.

BASESCU merge la Chisinau


Se confirma ceea ce spuneam aici: TRAIAN BASESCU ar putea face din nou prima sa vizita ca presedinte in Basarabia Dupa ce prima sa vizita ca presedinte al Romaniei, in ianuarie 2004, a fost facuta la fratii nostri de peste Prut, si de data aceasta Traian Basescu e pregatit sa mearga la Chisinau. Vizita va avea loc in a doua jumatate a lunii ianuarie.
Vezi si EDITORIAL RONCEA: BASESCU, presedinte si la Chisinau!


FACATURA NIGERIANA. In ciuda dovezilor ca "atentatul" de Craciun a fost regizat, SUA si UE inaspresc masurile de securitate si cumpara noi scanere de milioane si milioane de euro. VIDEO

AMSTERDAM (Reuters) - The Nigerian man accused of trying to blow up a flight from Amsterdam to Detroit on Christmas acted alone and probably smuggled the explosives from Nigeria, the Dutch public prosecutor said on Tuesday. World The prosecutor's office said Umar Farouk Abdulmutallab did not have an accomplice at Schiphol Airport in Amsterdam, as some other passengers on the flight had alleged. Abdulmutallab, 23, the son of a prominent banker, flew from Lagos to Amsterdam on a KLM flight, arriving on Christmas Day. Prosecutors said the seats from that plane are still being examined for traces of explosives. In Amsterdam, Abdulmutallab went through a profile interview and a security check before waiting at the gate for his flight. He is charged with trying to blow up the flight, Northwest Flight 253, outside of Detroit with a highly explosive substance hidden in his underwear. Some of the passengers on the plane had said they saw him accompanied at the gate in Amsterdam by an older, well-dressed Indian or Pakistani man. But the review of more than 200 hours of video showed no one with him, the officials said. (Reporting by Ben Berkowitz; Editing by Jon Boyle)

Amsterdam's Schiphol airport gets 60 full-body scanners Amsterdan
Schiphol airport in Amsterdam has acquired 60 new full-body scanners as part of efforts to boost security at the airport. Twenty of the new-generation scanners are expected to be available in the near future for use in processing passengers on flights bound for the United States. They are to be used alongside 16 older full- body scanners, which have already in use for several months.
The decision to use the devices was prompted by an incident on December 25, in which a Nigerian man on board a flight from Schiphol to the US city of Detroit tried to detonate explosives shortly before landing. The 60 scanners cost "several million euros," Schiphol Airport director Jos Nijhus said. He said he hoped the government would bear the cost given that it was a matter "of the security of the entire community."Schiphol currently spends in the region of 240 million euros (344 million dollars) a year on security. Nijhus meanwhile dismissed a report by a London-based tabloid that Schiphol has been designated a "terrorist airport." The newspaper said its reporters had made it through airport security checks with a syringe filled with fluid and onto a plane bound for London. Such reports "are not a witness to technical know-how," Nijhus said.
Surse: CNN, Reuters, Earth Times
Vezi si: Obama a numit un transsexual drept înalt consilier în Departamentul Comerţului

MARTURIILE ICOANEI. BOTEZUL DOMNULUI. Parintele Arhimandrit Mihail Stanciu de la Sfanta Manastire AntimMărturiile icoanei

Botezul Domnului

În Iordan botezându-te Tu Doamne,
Închinarea Treimii S-a arătat,
că glasul Părintelui a mărturisit Ţie,
Fiu iubit pe Tine numindu-Te,
şi Duhul în chip de porumbel a adeverit
întărirea Cuvântului,
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule,
şi lumea ai luminat, mărire Ție!

Arătatu-Te-ai astăzi lumii
şi lumina Ta, Doamne, S-a însemnat peste noi, Care cu cunoştinţă Te lăudăm.
Venit-ai şi Te-ai arătat,
Lumina cea neapropiată.

(Troparul și Condacul Botezului Domnului)
                                
                                                                 
Câţi în Hristos v-aţi botezat,
 în Hristos v-aţi și îmbrăcat. Aliluia.
                                               
(Trisaghionul Praznical)

Introducere
               
Domnul Iisus Hristos Și-a asumat firea umană în deplinătatea ei, dar și cu toate neajunsurile ei, pentru a o curăți și a o pune iarăși în legatură directă cu Izvorul vieții și al iubirii veșnice. Pentru a fi om adevărat, firea umană a lui Hristos cunoaște creșterea firească și treptată („Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni.” Luca 2, 52). Viețuind smerit și ascultător în Nazaret până la treizeci de ani (vârsta maturității, la evrei), Mântuitorul Hristos își începe misiunea Sa pământească, lucrarea de mântuire a omenirii robită păcatului, nu printr-un act extraordinar, miraculos, ci prin supunerea față de legile condiției umane, prin chenoza Sa. Astfel, vine la Ioan ca să fie botezat cu botezul pocăinței, El care era fără de păcat și Însuși Dumnezeu- izvorul a toată curăția și sfințenia. S-a smerit însă, ca prin ascultarea Sa deplină față de Dumnezeu-Tatăl, să plinească „toată dreptatea” Legii vechi, desăvârșindu-o prin Noul Său Legământ. Căci „Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea.” (Luca 16, 16). Astfel, evenimentul Botezului Domnului marchează punctul culminant al maturității lui Hristos,  deplinătatea umanității Sale.
Înaintemergător, botezător dar și ucenic, Sfântul Ioan împlinește cu supunere botezul asupra lui Hristos. Totodată, prin atingerea Fiului lui Dumnezeu, prin vederea Duhului Sfânt în chip de porumbel și prin auzirea glasului lin al Tatălui, el devine martor nemincinos, descoperind lumii dumnezeirea lui Hristos, precum au vestit oarecând magii și păstorii, la Nașterea Sa, ori dreptul Simeon și proorocița Ana, la Întâmpinarea Sa în templul din Ierusalim, și alți oameni, care, asemenea lor, L-au recunoscut călăuziți și insuflați fiind de Duhul Sfânt. Această arătare a Sfintei Treimi (epifanie, în limba greacă)  mărturisește, totodată, realitatea metaistorică a lui Dumnezeu: Tatăl iubitor naște din veci pe Fiul Său și purcede pe Duhul cel Sfânt care Se odihnește în Fiul.
Fiul cel veșnic și iubit al lui Dumnezeu, intrând în apele Iordanului, vine în interiorul zidirii  Sale, supusă și ea stricăciunii prin căderea omului, pentru a o exorciza de toate puterile demonilor și pentru a o sfinți. Întreaga creație tresaltă, cutremurându-se  de taina de a-L avea în mijlocul ei pe Cel Necuprins, dar bucurându-se de prezența și binecuvântarea Sa.
Sfințirea lumii începe, așadar, prin sfințirea apei pe care o săvârșește Hristos la Botezul Său și prin Botezul „cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 3, 11), pregătindu-ne nouă, tuturor celor ce credem și ne unim cu El în Biserica Sa, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.


BOTEZUL DOMNULUI
Epifania - Dumnezeiasca arătare

      Sunt mărturii că până în veacul al IV-lea, Naşterea şi Botezul Domnului erau sărbătorite în aceeaşi zi – 6 ianuarie. Menționată în Constituțiile Apostolice (5, 13), sărbătoarea Botezului Domnului – Epifania era inițial prăznuită de creștinii din țara sfântă. Este amintită de Sfinții Ipolit al Romei și Clement al Alexandriei în secolele II-III. Sfinții Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Ambrozie de Milan au predicat cu ocazia sărbătorii Epifaniei, adeverindu-se astfel generalizarea ei în întreaga Biserică Ortodoxă.

Reprezentarea iconografică a Botezului Domnului
Temeiuri scripturistice

Tuesday, January 5, 2010

IULIAN URBAN a inchis ZIUA. Devenita ZIUA ORORILOR anti-Basescu si anti-Romania gazeta a fost asasinata de Troika Vintu-Rosca-Pilsu. MOARTEA ziarelor ZIUA, Gardianul si Cotidianul a fost prezisa pe Blog Roncea si in CURENTUL. Urmeaza noi audio-dezvaluiri despre patronatul ZIUA


Astazi a aparut ultimul numar al fostului ziar ZIUA. Ceea ce anuntasem pe acest Blog in urma cu trei luni, din pacate, s-a implinit. Respectiv ca ziarul ZIUA se va inchide daca nu a doua, a treia zi dupa alegeri. Iar scufundarea ZIUA va trage automat si Gardianul si Cotidianul, dupa care urmeaza "Titanicul" de carton Realitatea-Catavencu - Trustul Minciunilor lui Vintu.
Unul dintre primele articole in care prevesteam tragicul sfarsit al celui ce a fost ziarul ZIUA era in septembrie, anul trecut: ZIUA - MOARTEA UNUI BRAND.
Are rost sa mai repet cand s-a adeverit cuvant cu cuvant tot ceea ce am scris? Probabil ca nu. Insa e bine de retinut ca totul se plateste.
Pentru cei care nu stiu, ZIUA - unde ca actionar apare sindicatul FSLI al Petrom Service-ului lui Liviu Luca, tovarasul lui Sorin Ovidiu Vintu - s-a inchis si ca o consecinta directa a faptului ca, de fapt, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de faliment formulata de trustul Ringier deschizand procedura insolventei impotriva editorului ziarului ZIUA, realizata, dupa cum ne informeaza Iulian Urban, de casa "Urban si Asociatii" (da, este vorba chiar de Iulian Urban, cel pe care il injurau sclavii lui Vintu, de la Ziua sau de pe blogurile "independente").
SC RINGIER PRINT SRL, societate cunoscuta ca avand tipul de activitate tiparirea ziarelor s-a adresat agentiei de colectare debite "Urban si Asociatii", in vederea recuperarii unei creante in valoare de 655.692 lei noi, reprezentand contravaloarea realizare productie tehnica a publicatiei Ziua. SC RINGIER PRINT SRL reclama faptul ca SC ZIUA SRL nu si-a achitat datoria, fiind nevoita sa apeleze la specialistii de la "Urban si Asociatii", contractul de colectare a debitelor fiind semnat la data de 25.08.2009.
"Urban si Asociatii" este leader al pietei colectarii de debite pe segmentul B2B in Romania, asa cum puteti citi detaliat aici.
Lucrurile au evoluat si, la 10.12.2009, colega mea de la "Curentul" Dana Iliescu, publica ceea ce vroia sa ascunda Trustul Minciunilor patronat de Vintu si asociatii sai rasariteni. Respectiv:
După ce ziarele „Ziua“ şi „Gardianul“ au intrat deja în procedurile de faliment, astăzi a sosit ziua falimentului şi pentru Realitatea Media. Secţia 7 Comercială a Tribunalului Bucureşti va judeca astăzi cererea de faliment pentru Realitatea Media depusă de un offshore din Seychelles. Aceasta nu este singura cerere de faliment depusă pentru Realitatea Media, potrivit informaţiilor noastre, toţi solicitanţii urmånd să se înscrie la masa credală, în urma deciziei instanţei de judecată.
Recent, Sanoma Hearst, compania care editează revista „Marie Claire“, a obţinut la Tribunalul Bucureşti deschiderea procedurii insolvenţei la Best Media Press, firma care patronează „Gardianul“, pentru o datorie de 80.000 lei. Directorul ziarului, Alecu Racoviceanu, a anunţat că va stinge şi datoria de 13.986 lei către tipografia FED Print, sumă stabilită prin hotărårea Tribunalului Bucureşti şi pentru care tipografia a declanşat procedura de executare silită (ceea ce nu s-a intamplat - nota mea).
În cazul ziarului „Ziua“, salariile n-au mai fost plătite de aproximativ trei luni. Totodată, trustul Ringier (publisher-ul „Evenimentului zilei“) a cerut Tribunalului Bucureşti deschiderea procedurii falimentului a SC Ziua SRL pentru a-şi recupera o datorie de peste 30.000 lei.
Şi firma care editează „Cotidianul“ este în faţa unei proceduri de insolvenţă din cauza cărţilor editate anul trecut şi våndute la pachet cu „Cotidianul“, scria, negru pe alb "Curentul".
Ulterior, toate bubele lui Vintu s-au spart. Primul buboi, "Cotidianul", a fost ucis de fapt de gasca lui Buscu-RAAPPS si Ioan T Morar, "deontologii" care au lasat sa se sparga toate oalele in capul administratorului Mihnea Vasiliu. Este vorba de datorii acumulate de grupul deontologilor - cei care au supt de fapt fondurile uriase - care merg de la cateva sute de mii de euro la 2.000.000 de euro.
Dupa cum arata tot Dana Iliescu, pe 23.12.2009, nu este nimic nou în modul de operare al lui Vîntu: faliment după faliment, banii la Vîntu, răspunderea la alţii. După modelul deja brevetat de Vîntu:
- FNI, banii la Vîntu, răspunderea la Vlas şi Popa;
- FNA, banii la Vîntu, răspunderea la Vlas şi Popa;
- BID, banii la Vîntu, răspunderea la Popa;
- BRS, banii la Vîntu, răspunderea la Teodor Nicolaescu;
- „Cotidianul“, banii la Vîntu, răspunderea la Mihnea Vasiliu, administrator;
- „Gardianul“, banii la Vîntu, răspunderea la Alecu Racoviceanu, unic administrator;
- „Ziua“, banii la Vîntu, răspunderea la Mihai Pîlşu, unic administrator;
- Realitatea TV, banii la Vîntu, răspunderea la liderii sindicali, administratori: Marius Petcu - preşedinte CNSLR FRĂŢIA, Iacob Baciu - preşedintele Confederaţiei Sindicatelor Democrate din Romånia, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Chimie şi Petrochimie - Achille Duţu, Dumitru Costin - preşedinte Blocul Naţional Sindical, Liviu Luca - preşedinte FSLI Petrom, şi Ion Popescu - preşedintele Confederaţiei Sindicale „Meridian“.
Florin Budescu de la StareaPresei.ro, a vorbit cu Alecu Racoviceanu de la Gardianul, care a recunoscut cele enuntate mai sus, si cu netotul de Mihai Pilsu, administratorul Ziua, care a afirmat ca habar nu are ce contine Contractul Colectiv pe Ramura Mass-Media. Aiuritor, nu?! Mai ales pentru ca Ziua este prima institutie de presa din Romania care a adoptat contractul colectiv de munca la nivel de ramura. Tot Pilsu sustine, intre onomatopeele sale, ca Ziua nu are nici o legatura cu Vintu. Amuzant, nu? Pentru ca eu detin doua inregistrari audio care demonstreaza contrariul. Una cu Pilsu la momentul in care m-a dat afara abuziv, si in care afirma ca Vintu este patronul Ziua si o a doua cu Vintu in care eu il intreb ce parere are despre acest lucru. Evident, o sa le audiati, in exclusivitate, in CURENTUL, cand ne intoarcem din vacanta, respectiv pe 11 ianuarie.
Acelasi personaj netot va trebui sa ma raspunda la niste intrebari. Cum ar fi, printre altele: de ce, daca sunt doar 60 de ziaristi la Ziua, in acte apar 200 de angajati? Sa spunem ca 40 sunt personal tehnic. Dar nu cumva vreo suta sunt diverse suveici de spalat bani si de spaguit tot felul de infractori de la diverse nivele?
Cred ca ajunge pentru azi. Hai sa dau si ce scriam la 7 noiembrie:
Ziarul Ziua a murit. Ceea ce se mai aude azi despre si dinspre el sunt doar ultimele horcaieli.
Ziarul Ziua a fost ucis o data de Rosca, prin vendeta sa personala cu Basescu.
Ziarul Ziua a fost ucis a doua oara cand a intrat, administrativ si editorial, pe mainile lui Mihai Pilsu - supranumit "322 de accesari" - vezi decizia tampita de a declara ziarul - fara macar sa-i intrebe si pe cei care-l fac, pe ziaristii - ca fiind anti-Basescu. Sau cea mai noua, de a face economie prin hotararea de a nu mai publica ziarul in ziua de luni, cand sunt, statistic, cele mai mari vanzari de presa sau accesari on line. Adica de a-si prelungi week-end-ul. Tamp! Daca vroia economie de o zi trebuia sa nu mai apara sambata, logic. (Apropo, bietii mei fosti colegi care nu si-au primit de o luna salariul ce vor face dupa desfiintarea ziarului: vor fi pusi sa se "recalifice la locul de munca" construind caramizi de lut pentru super-mediatizatul "Turn Ziua"?!)
Ce sa mai faci cu Ziua? Un reporter virtual mai neinformat zicea ca Ziua devine "Saptamana"... Asta chiar ar fi haios! Adevarul e frust: dupa cum am mai spus, Ziua se va inchide daca nu a doua zi ci a treia zi dupa alegeri. Inclusiv "Ziua Online". Produce ceva? Poate doar daca devine "Ziua- Porno Online" ca oricum a transformat site-ul ziarului in gazeta de perete electronic a tuturor obsedatilor sexual de pe planeta dezaxatilor.
Apoi, ziarul Ziua a fost ucis definitiv cand, cu un Rosca pus putin sa faca turul lumii, a inceput sa actioneze din interior, ideologic, coloana a 5-a, a lui Tismaneanu.
Cam asta este cu cadavrul Ziua. Pacat de munca celui mai tanar, pasionat si anticomunist colectiv de ziaristi din presa romana (cand s-a pornit ziarul), cel mai unit (pana cand s-a sucit Rosca impotriva lui Basescu), cu cel mai bun supliment special - "Dosare ultrasecrete" (pana cand a fost data afara Miruna Munteanu, ca nu raspundea la comenzi) - mentinut insa cu brio de George Damian - cu cea mai buna sectiune de politica externa nationala (conform ambasadelor euro-atlantice si... rasaritene :) care a tinut treaza problema Basarabiei si a romanilor din jur peste un deceniu (pana cand si-au consolidat serviciile rusesti prin tismanenii pozitia la ziar).
Continuarea la DEZMINTIRE. Nu, nu ma intorc la ziarul ZIUA ca director sau redactor sef. "BRANDUL" RONCEA este mai tare ca ce a ajuns saraca Ziua! Raman Pro Basescu!
In acest timp, azi, la Realitatea TV, postul care patroneaza si Vox Publica, a aparut din nou santajistul Bogdan Chirieac, dand lectii de morala statului. Asta dupa ce el a facut vreo 20.000.000 de euro facand afaceri cu statul. Dar nu cu statul lui Basescu, evident.
Vezi si SANTAJISTII BOGDAN CHIRIEAC si ROSCA STANESCU s-au intors la taticul si mamica lor, Vintu si Realitatea TV. "Respectul" a durat "decat o luna", vorba candidatului lor. Ce-ar fi sa lansam o campanie de BOICOT TOTAL?! DOSAR / VIDEOSENATORUL IULIAN URBAN, atacat suburban de homosexualii lui Soros si perversii voaiersiti si onanisti ai lui Mircea Toma, supranumit "gaura maro" a societatii civile GRIVCO-CATAVENCU


Mircea Toma, de la Agentia de Monitorizare "Pasive Watch" impreuna cu Centrul pentru Resurse Juridice - un ONG marca Soros - si asociatia homosexualilor ACCEPT (ce?) au decis sa-si mai faca putina publicitate pe marginea tiganilor latrand pe te miri unde la senatorul Iulian Urban, care este si presedinte al asociatiei Asistenta Pentru Consumatori. Coalitia de maidan a madamei Renate Weber, matroana Soros si a PNL in Parlamentul European, il balacareste suburban pe Urban considerandu-l un concurent netigan si neinteresat financiar pe piata mancatorilor fondurilor pentru tigani si, drept urmare, il paraste de "rasism" la toate comitziile de pe planeta si chiar din univers. Mircea Toma este cunoscut drept o "gaura neagra" a sugerii si deturnarii de fonduri europene alocate tiganilor, motiv pentru care a fost poreclit de acestia "ochiul maro" al romilor. CRJ-ul lui Soros face parte dintr-o "coalitie" de alte ONG-uri militarizate civil - parte a unei retele anti-romanesti - care a fost extrem de deranjata de faptul ca senatorul Iulian Urban a insistat pentru a fi cuprinse in Codul Civil sectiuni stricte referitoare la drepturile parintilor si familiei romanesti versus casatoriile intre persoane de acelasi sex si adoptiile de copii realizate de homosexuali. Iulian Urban a reusit sa impiedice perversiunea legii, dupa cum milita pe ascuns secta Alinei Mungiu Pipidi intitulata pompos Coalitia "Opriti Codurile", iar amendamentele promovate de senator au fost facute atat din responsabilitate senatoriala cat si ca urmare a cererilor asociatiilor din sfera societatii civile crestine, care apara valorile familiale si traditiile romanesti. Printre aceste ONG-uri-fantoma ale Coalitiei "Opriti Codurile" - supranumita ARIPA CIVILA A COALITIEI GRIVCO - se numara aceiasi gaozari imbatraniti in rele gen Mircea Toma si compania de facut zgomot (vezi lista lor in foto) demascati de Florin Calinescu drept "niste imbecili organizati" cu trese de la Rasarit pe umeri. De data asta si-au pus paie in cap, pentru ca senatorul Iulian Urban ii demasca vigoros, si pe fata si pe dos, in articolul sau: Un ONG care nu a facut nimic niciodata pentru rromi, il acuza pe senatorul Urban de rasism, deranjati mai degraba de actiunea acestuia de a condamna sifonarea banilor europeni destinati rromilor din Romania.

Monday, January 4, 2010

ARIA LIBERTATII se restrange din ce in ce mai mult: de la pasapoarte biometrice la roviniete si buletine electronice. Era tehnotronica absoarbe Romaniei. VIDEO UPDATE: George Roncea la Vox News


In ciuda protestelor societatii civile crestine, de la 1 ianuarie anul acesta au fost introduse la nivel national pasapoartele biometrice. Vorba 'ceea, pentru cine-o mai tine minte: ...la tot cartierul si poporul! E drept, ni se spune ca exista posibilitatea de a cere pasapoarte temporare simple, dar intr-o zi o sa dispara si astea asa cum au disparut vechile buletine. Apropo de buletine, de la 1 ianuarie 2011 apar cartile de identitate electronice - miza cea mare a obsedatilor de control -, din care dispar parintii dupa cum a disparut odata confesiunea si, apoi, nationalitatea, de care oricum nu mai avem nevoie pentru ca, la orizonturile din ce in ce mai intunecate se itesc si cartile de identitate universale europene, care o sa ne bage pe toti in aceeasi oala a controlului total. Tot de anul acesta, mai ales pentru cei care nu au masini noi, cu cip RFID, si pentru a se incheia discutia cu permisele biometrice, se baga in circulatie, obligatoriu, rovinietele electronice. Oricum, la noi e inca e bine. In SUA nici la biserica nu o sa mai poti sa mergi daca nu esti insemnat, ca sa se numere mai bine astia care mai cred, ca nebunii, in Dumnezeu si libertate. Chestii periculoase, se stie.
Era Tehnotronica "prezisa" de ideologul Trilateralei, Zbigniew Brzezinski, absoarbe si Romania. Parintele Prof Dr Mihai Valica sintetizeaza pentru o mai buna intelegere principalele aspecte si provocari ce tin de bioetica tehnologiei informationale in mai multe studii pe care le puteti citi adunate chiar aici, pe acest blog.
In concluzie, de anul acesta, cei ce mai vor un dram de libertate in metrolope, vor trebui probabil sa invete de la tigani si sa apeleze la metodele celui mai liber popor european. Restul au sansa reintoarcerii la valorile si la locurile ancestrale de protejare a neamului, dupa exemplul inaintasilor nostrii, de la dacii liberi la luptatorii din rezistenta anticomunista: in munti!
Dupa modelul Elvetiei, si romanii au solicitat un Referendum in Romania pe tema obligativitatii actelor electronice. Lansata de Parintele Justin Parvu de la Manastirea Petru Voda, ideea Referendumului a strans un milion de semnaturi, adresate Presedintiei, pentru care batranul duhovnic fost detinut politic anticomunist timp de 17 ani a si multumim printr-un apel adresat si conducatorilor tarii.
Pentru cei ce vor sa se documenteze asupra inchisorii electronice impuse prin cipul RFID (si nu numai) le recomand sa cumpere de aici lucrarea complexa Dictatura Biometrica, sa cerceteze emisiunile video existente si sa consulte site-ul plin de analize din sferele politice, legislative, juridice, jurnalistice, tehnologice, religioase si civice PentruLibertate.ro. In rest, Dumnezeu cu mila!

Pasapoartele biometrice.George Roncea la Romania in alb si negru - Vox News from Apologeticum on Vimeo.

Cu multumiri pentru Apologeticum