Pages

Wednesday, December 31, 2008

Romanie, sa traiesti! La usa chiliei Parintelui Iustin ParvuColindul lui Stefan

I-an te scoala, gazda scoala
Gazda buna si domn bun
C-afara-i mare rascoala
C-afara-i mare rascoala

R: Leru-i Domn din cer

Ca din jos din Rasarit
Mii de pagani mi-o venit
Tara sa ne-o instraineze
Si pe noi sa ne-njghebeze

Dara Bunul Dumnezeu
Si-o trimis pe omul Sau
Tara de rau s-o pazeasca
De pagani sa mi-o starpeasca

Cine-i, Doamne, acela om?
Dara ii mosul de Craciun
Ba-mi pare ca nu-i Craciun
Ci e Stefan, crestin bun

Crestin bun, crestin viteaz
Care ne-o scos din necaz
Fire-ar Domnul laudat
Ca bine ni l-o-ndreptat

Ca de la rau ne-o scapat
De la rau si de la chin
De la plans, de la suspin
Doamne, Tie ma inchin!

2009 - Anul Eminescu - 120 de ani de la moartea "unui sfant tanar coborat dintr-o icoana"

Astãzi credem cã ar fi venit timpul ca sã pretindem si noi ceea ce ni se cuvine de secoli. E timp sã declarãm neted si clar cã în tara noastrã (cãci este a noastrã mai bine decât a orisicui) noi nu suntem nici vrem sã fim maghiari ori nemti. Suntem români, vrem sã rãmânem români si cerem egala îndreptãtire a natiunei noastre. Fatã cu orice încercare de deznatiunalizare ori suprematizare, întrebãm cu rãcealã si constiuti de drepturile ce ni le dã aboriginetatea noastrã si spiritul secolului: ,,Cine sunt acesti oameni si ce vor ei în tara noastrã?"

SÃ FACEM UN CONGRES

Dacã rãsturnarea ministeriului Giskra-Hasner ar aduce cu sine cãderea sistemei, a constitutiunei, a dualismului, ce rol vor juca românii la regenerarea bãtrânei Austrie? Sta-vor ei cu mânele în sân , cum sunt obicinuiti a sta, intimida-se-vor de tipetele bufone ale maghiarilor sau nemtilor, ori vor merge cu fruntea deschisã, solidari cu celelalte natiuni cari au aspiratiuni comune nouã, spre a apela la simtul de dreptate al tronului, spre a-l sili sã ceadã vointelor supreme ale popoarelor? Pânã când sã domneascã cutare ori cutare si nu toti? Suveranitatea si legislatiunea trebuie sã purceadã de la toate popoarele ca atari, si puterea esecutivã trebuie redusã la simplul rol de masinã fãrã vointã proprie în mecanismul cel mare al statului. Nimeni nu trebuie sã fie aicea stãpân decât popoarele însele, si a trece suveranitatea în alte brate decât în acelea ale popoarelor e o crimã contra lor. Eu nu înteleg aicea douã popoare ori douã coterie, ci pre toate. Dar pentru a efectua aceastã reformã mare într-un stat unde sunt atâtea rãmãsite putrede ale trecutului, atâtea prejudete fatale si atâtea masine vile si fãrã de suflet, gata în orice moment de a sustinea acele prejudete trebuieste o energie eroicã, trebuie cu despretul libertãtii si a vietii tale sã proclami ceea ce ai datoria de a proclama.
În aceastã operã ce pare a se pregãti, românii trebuie sã joace un rol eminamente activ. Trebuie ca sufletul acestei natiuni vechie sã lucreze cu toatã vigoarea sa de fier, cãci aicea nu mai e vorba de declamatiuni vane, ori de oportunitate, acuma nu-i mai e permis nimãnui de a merge cu cutare ori cu cutare persoanã, fie aceea prelat, fie ilustritate, fie magnificientã, ci cu totii uniti trebuie sã mergem cu principiul, cu natiunea. ªi, într-adevãr, dacã ar fi în inima noastrã o singurã schinteuã din virtutea anticã a oamenilor pre carii noi ne mãgulim de a-i avea de strãbuni, a romanilor, am vedea ce absurd e sã cersim de la maghiari drepturile cari ni se cuvin si cari trebuie sã ni le luãm pre altã cale.
Românii, în genere vorbind, s-au purtat mai mult rãu decât bine. Sã ne silim a nara faptele.
Adunarea de la Miercurea se constituie si-si alege un comitet. Un comisar gubernial oarecare sisteazã activitatea acelui comitet, fãrã ca sã arate din ce cauzã, si românii primesc aceastã sistare fãrã ca sã proteste în fata lumei, fãrã ca aceastã infractiune în dreptul de a se întruni sã fie urmatã de destituirea functiunarului si a ministrului ce a ordonat-o. Amploiatul, fie el ministru, fie comisariu regesc, trebuie sã înteleagã spiritul legilor al cãror mãntinãtoriu e si trebuie sã le interprete cu fidelitate. Îndatã ce nu stie ori nu voieste a le interpreta fidel, trebuie destituit.
Uniunea Bãnatului a fost fortatã, cãci a fost fãcutã contra vointei românilor, uniunea Transilvaniei a fost fãcutã fãrã de a se întreba românii. Cine a protestat contra? Cine a alarmat Europa într-o cestiune atât de gravã? Nimeni.
Avem dreptul de a petitiuna. Sala tronului este, trebuie, sã fie deschisã popoarelor ca si indivizilor, si inima suveranului trebuie sã fie dreaptã si nepãrtinitorie, fãrã considerante unilaterale, fatã cu toti, asemenea limbei la cumpãnã, asemenea ecuilibrului vointelor umane ce se numeste drept; cãci în secolul al nouãsprezecelea aceasta e singura ratiune de a fi a monarhilor, alta nu cunoastem si neci nu voim a cunoaste. Ei bine, cine a uzat energic de acest drept pentru a scãpa natiunea românã de fortarea la o uniune pre care ea n-o voieste si n-o recunoaste? Nimeni.
În Nãsãud, un om se alege cu un vot, ba are pânã si temeritatea de a cere verificarea acestei alegeri. Ei bine, carii sunt alegãtorii carii sã proteste contra reprezintãrei lor din partea unui om pre care ei nu l-au ales? Nimeni. Oare murit-a orice dreptate? Oare luatu-ni-s-a dreptul de a petitiuna si a protesta? Oare am uitat cumcã tronul trebuie sã fie drept, cãci aceasta e ratiunea sa de a fi?
Dar departe de a fi numai atâta . Un insolent are cutezanta de a spune în camera Ungariei cumcã natiune românã nu esistã. I se rãspunde cã esistã si nimic mai mult; ca si când acel om n-ar fi stiut-o, ca si când el ar fi spus-o cu altã intentiune decât ca sã arunce o nouã umilire asupra natiunei românesti. Aicea trebuia un protest energic si formal contra purtãrii neescusabile a unor deputati cari n-au respect de natiuni întrege; trebuia demisiunarea deputatilor români dintr-o Dietã care nu se respectã, nerespectând neci chiar individualitatea celorlalte natiuni. Ce prezident e acela care lasã ca un insolent sã insulte, nerevocat la ordine, o natiune întreagã?
Un altul ni spune cumcã am face poate bine de a emigra în România, recte de a pãrãsi acest pãmânt , care e cu mult mai mult drept si cu mult mai multã ratiune al nostru decât al lor. Cine protestã contra unor asemenea insinuatiuni pre cât de rãutãcioase pre atât de bine calculate? Nimeni. Cunoastem fiintele acelea linse, acele suflete de sclav cari fac politicã de oportunitate, cari cersesc posturi pentru ei în loc de a pretinde categoric si imperativ drepturi pentru natiunea lor, carii zic cumcã românii n-au neci un drept în aceastã tarã si cumcã trebuie sã cerseascã pentru a cãpãta. Politicã demnã de reprezentantii ei ! [Î]i cunoastem, zic, si nu ne place de a vedea pre sincerii nostri deputati nationali jucând pre instrumentele acestor creature. Natiunea românã trebuie sã se punã pre terenul de drept pre care stau toate celelalte natiuni ale Austriei, nimica mai mult si neci o iotã mai putin. Cine cede degetul va trebui sã ceadã si mâna . Pusi odatã pre acest teren de drept, nu trebuie sã cedem nimãnui neci cât e negru sub unghie, cãci numai o egalã îndreptãtire poate duce la liniste si la împãcare. Politica lingãilor trebuie lãsatã pre seama lingãilor; pre flamura noastrã trebuiesc scrise pur si simplu vointele noastre. Cehii spun în organele lor cumcã vor face opuzetiune pânã atuncea pânã când se va recunoaste deplina autonomie a Boemiei. De ce sã nu cerem neted si clar pentru noi ceea ce cehii pretind pentru ei? Tranzactiuni în drepturi nationali nu se încap, împãcarea cu ungurii ori cu nemtii nu se încape pânã ce nu vor cede ei ceea ce voim noi; cãci fatã cu sistemul constitutiunal de astãzi, fatã cu dualismul trebuie sã fim ireconciliabili.
Starea de fatã a lucrurilor e de naturã ca sã inspire orisicui neîncredere si sã-l facã îngrijit asupra marilor schimbãri ce se preparã a trece preste imperiu. Oricare bun cetãtean are de datorie de a se ocupa de viitoriul patriei sale, si de aceea si românii, prin natura lucrurilor, au datoria de a provoca un congres general al lor, care sã determine atitudinea natiunei românesti fatã cu o eventualã schimbare a sistemei constitutiunale. Vom vedea care guvern va avea sfruntarea ca sã opreascã adunarea unui congres de cetãteni pacifici, carii vor sã discute asupra afacerilor publice ale statului cãruia ei apartin. În caz dacã congresul si-ar alege oamenii sãi de încredere, cari sã-l reprezinte fatã cu tronul, acestia trebuie sã fie înainte de toate energici si de caracter. Oricine a sovãit numai o datã în cariera sa politicã, fie el prelat, fie ilustritate, fie magnificentã, trebuie înlãturat cu îngrijire, cãci aicea trebuiesc oameni ai faptei pre care sã nu-i orbeascã nici sansele, nici aurul, nici stelele si ordurile mari (cari în genere se pun pre inime mice !) si, apoi, cu oameni probi si de caracter nu se încap tranzactiuni încurcate. Ei vor cere pentru natiunea lor cât li va ordona natiunea ca sã cearã, si nu vor cede nici o iotã din pretensiunile lor, cãci nu vor avea astutia de a o face.
Dacã mai are cineva o singurã îndoialã despre importanta unui congres, acela cugete numai cât de degradati trebuie sã fim noi românii, dacã pânã si maghiarii, poporul cel mai decãzut al Europei moderne, au ajuns sã fie stãpânii nostri si sã-si batã joc de noi în sedintele acelei adunãture ce se pretinde Camerã.
Am desperat de mult de a cere de la români virtutea si demnitatea strãbunilor, neci credem cã am putea destepta în el simtul cetãteanului Romei; dar neci cã facem aicea apel la simtãminte de cari noi nu suntem capabili, ci numai la simplul simt de demnitate si mândrie curat omeneascã. Într-adevãr, nu mai suntem noi meniti de a dicta legi lumei, dar neci am trebui sã fim asa de abrutizati ca sã ne degradãm noi pre noi însine la rolul de sclavi. Trebuie sã încete aceste referinte de dominati si dominatori; trebuie sã fim pusi pre picior de natiune egal îndreptãtitã fatã cu natiune egal îndreptãtitã. E timpul ca sã ni se rãsplãteascã si nouã sacrificiele cari le-am adus secol cu secol acestei Austrie carea ne-a fost vitregã si acestor Habsburgi pe carii îi iubim cu idolatrie fãrã sã stim de ce, pentru cari ne-am vãrsat de atâtea ori sângele inimei noastre fãrã ca ei sã facã nimica pentru noi.
Astãzi credem cã ar fi venit timpul ca sã pretindem si noi ceea ce ni se cuvine de secoli. E timp sã declarãm neted si clar cã în tara noastrã (cãci este a noastrã mai bine decât a orisicui) noi nu suntem nici vrem sã fim maghiari ori nemti. Suntem români, vrem sã rãmânem români si cerem egala îndreptãtire a natiunei noastre. Fatã cu orice încercare de deznatiunalizare ori suprematizare, întrebãm cu rãcealã si constiuti de drepturile ce ni le dã aboriginetatea noastrã si spiritul secolului: ,,Cine sunt acesti oameni si ce vor ei în tara noastrã?"
[5/17 aprilie 1870]

Caragiale despre Eminescu

"Era o frumusete. O figura clasica incadrata de niste plete mari negre: o frunte inalta si senina, niste ochi mari - la aceste ferestre ale sufletului se vedea ca cineva este inauntru; un zambet bland si adanc melancolic. Avea aerul unui sfant tanar coborat dintr-o icoana, un copil predestinat durerii, pe chipul caruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare.

-Ma recomand, Mihail Eminescu!

Asa l-am cunoscut eu.

Cata filosofie n-am depanat impreuna toata noaptea aceea cu nepregetul varstei de saptesprezece ani.

Ce entuziasm! Ce veselie!

Hotarat, inchipuirea nu ma inselase... Era un copil minunat.

Intr-o noapte ma pusese in curentul literaturii germane, de care era incantat.

-Daca-ti place asa de mult poezia, trebuie sa si scrii, i-am zis... am aflat eu ca dumneata ai si scris.
-Da, am scris.

- Atunci, - si mie-mi place poezia, desi nu pot scrie, - fii bun si arata-mi si mie o poezie de dumneata.

Eminescu s-a executat numaidecat...

*
Asa l-am cunoscut atuncea, asa a ramas pana in cele din urma momente bune: vesel si trist; comunicativ si ursuz; bland si aspru; multumindu-se cu nimic si nemultumit de toate; aici de o abstinenta de pustnic; aci apoi lacom de placerile vietei; fugind de oameni si cautandu-i; nepasator ca un batran stoic si iritabil ca o fata nervoasa. Ciudata amestecatura! - fericit - pentru artist, nenorocit - pentru om!...
*
Acest Eminescu a suferit multe, a suferit si de foame. Da, dar nu s-a incovoiat niciodata: era un om dintr-o bucata si nu dintr-una care se gaseste pe toate cararile.

Generatii intregi or sa suie cu pompa dealul care duce la Serban-Voda, dupa ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme, si o bucata din care sa scoti un alt Eminescu nu se va mai gasi poate... "
1889, iunie 18
Opere

La mormantul lui Gheorghe Zbuchea. In memoriam
Petitie internationala pentru un acord de incetare a focului in Gaza la sfarsit de an

Dear friends,

The Gaza crisis has exploded -- put your name to our emergency petition demanding a ceasefire. We'll deliver it immediately to the UN Security Council, the Arab League, the US and other world leaders!

Take Action Now
As we watch the Gaza bloodshed with horror, appalled at how the crisis is spiraling further out of control, one thing is clear -- this violence will only lead to further civilian suffering and an escalation of the conflict.
There must be another way. Over 300 are dead so far in the Gaza Strip and hundreds more injured -- rockets are striking Ashdod deep inside Israel for the very first time, and the sides are mobilising for invasion. A global outcry has begun, but it'll take more than words -- the immediate violence won't end, nor will wider peace be secured, without firm action from the international community.
Today, we're launching an emergency campaign which will be delivered to the UN Security Council and key world powers, urging them to act to ensure an immediate ceasefire and address the growing humanitarian crisis -- only with robust international oversight and action can civilians on all sides be protected and real steps be taken toward a wider peace. Follow this link now to sign the emergency petition and send it to everyone you know:
http://www.avaaz.org/en/gaza_time_for_peace/?cl=162033976&v=2606
After Gaza's bloodiest day in recent memory and eight or more years of ineffective US and global diplomacy, we need to get world leaders to do more than issue statements if they're to ensure a lasting ceasefire.
Through the UN Security Council and other international bodies, the world can provide the help and pressure needed to stop the violence and change the situation on the ground in Gaza -- preventing the rockets and incursions, re-opening crossing-points under international oversight so that instead of weapon-smuggling, the 1.5 million ordinary people of Gaza can get the fuel, food and medicines they so desperately need.
All sides to the conflict will continue to act as they have in the past if they believe that the world will stand by and allow them to do so. We mobilised for a ceasefire in 2006's Israel-Lebanon war and succeeded, but this time the international community must not delay -- let's raise a truly worldwide outcry. 2009 is a year that things can be different. As we face this crisis, and the possibilities of a new year, it's time for us everywhere to work together to stop this violence.
With hope and determination,
Brett, Ricken, Alice, Ben, Pascal, Paul, Graziela, Paula, Luis, Iain and the whole Avaaz team
Further actions could include: a formal resolution from the Security Council rather than issuing a press statement as was done on 28 December 2008; explicit private and public international pressure on the parties to end the hostilities including developing clear terms for the resumption of negotiations; proper international oversight of the Rafah border; and in time, a detailed Security Council resolution setting out the terms in international law for a permanent peace between Israel and Palestine. For background, see this Jerusalem Post article, "No international pressure to end op": http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1230456497503&pagename=JPost/JPArticle/ShowFull )
----------------------------
ABOUT AVAAZ Avaaz.org is an independent, not-for-profit global campaigning organization that works to ensure that the views and values of the world's people inform global decision-making. (Avaaz means "voice" in many languages.) Avaaz receives no money from governments or corporations, and is staffed by a global team based in Ottawa, London, Rio de Janeiro, New York, Buenos Aires, and Geneva. Call us at: +1 888 922 8229 or +55 21 2509 0368 Click here to learn more about our largest campaigns. Don't forget to check out our Facebook and Myspace and Bebo pages!
You are getting this message because you signed "Stop the Bloodshed: Lebanon Ceasefire Now" on 2006-08-07 using the email address margalit@lagraine.com. To ensure that Avaaz messages reach your inbox, please add avaaz@avaaz.org to your address book. To change your email address, language settings, or other personal information, https://secure.avaaz.org/act/index.php?r=profile&user=c155871440f1feb5e075cacffbb477d0&lang=en , or simply go here to unsubscribe.
To contact Avaaz, please do not reply to this email. Instead, write to info@avaaz.org. You can also call us at +1-888-922-8229 (US) or +55 21 2509 0368 (Brazil) If you have technical problems, please go to http://www.avaaz.org
SIGN THE PETITION HERE:
http://www.avaaz.org/en/gaza_time_for_peace/?cl=162033976&v=2606

Tuesday, December 30, 2008

Masacrul inocentilor. Palestinienii intreaba de ce tace "lumea civilizata" iar israelienii sustin ca imaginile cu morti sunt trucate. FOTO din GAZA

A patra zi de bombardamente israeliene in provincia palestiniana Gaza a insemnat 70 de lovituri aeriene care au ridicat bilantul victimelor, inregistrate la ora 1 am, ora Romaniei, la 387 morti - dintre care circa 50 de copii – si 1750 de raniti. In timp ce civilii palestinieni mor pe capete, masina de propaganda a Israelului sustine ca numarul acestora este cu mult mai mic iar imaginile din Gaza sunt trucate, pentru ca fotografii agentiilor de presa internationale sunt arabi. Va las pe dumneavostra sa apreciati acest lucru singuri:
Razboiul din Gaza in 188 de imagini soc


Sursa: http://palestinethinktank.com/
Vezi si alte imagini la: Masacrul din Gaza - Ziua a 8-a, 500 de morti, dintre care 75 copii, peste 2000 de raniti
Update: BREAKING NEWS: Israelul a inceput invazia terestra in Gaza
Invazia din Gaza. Operatiunea "Oferet Yetzukah": zeci de palestinieni ucisi in prima zi a incursiunii armate. Demonstratii anti-israeliene in Europa

Ambasadorul israelian si cel palestinian din Romania fata in fata pe tema razboiului din Gaza

Ambasadorul israelian a cerut Romaniei si comunitatii internationale sa sprijine actiunile militare din Fasia Gaza
30 decembrie, 17:30

Ambasadorul israelian la Bucuresti, Oren David (foto stanga), a cerut marti comunitatii internationale, si implicit Romaniei, sa sprijine ofensiva tarii sale impotriva organizatiei Hamas si a subliniat ca in pofida violentelor din ultimele zile, Tel Avivul este decis sa continue negocierile pentru finalizarea procesului de pace, informeaza NewsIn. El a explicat ca Israelul nu incearca decat sa-si apere cetatenii de violentele initiate de organizatia extremista palestiniana Hamas.
"In iunie 2007, la doi ani dupa ce Israelul evacuase Fasia Gaza, Hamas a intervenit in forta pentru a prelua controlul. Hamas este o organizatie musulmana terorista, fanatica si radicala, sprijinita de Iran si Siria si se opune pacii cu Israel si coexistentei cu statul nostru. (...) De cand Hamas a preluat controlul Fasiei Gaza prin violenta, viata cetatenilor israelieni a fost un iad, fiind supusi la bombardamente si violente continue, care au afectat peste jumatate de milion de israelieni", a explicat ambasadorul.
"In cele din urma, nu am avut alta optiune, decat cea de a incerca sa slabim capabilitatile militare ale Hamas pentru a ne apara poporul. Subliniez ca vizam numai obiective militare, incercand sa evitam victimele civile. Razboiul nostru nu este impotriva populatiei civile, ci impotriva Hamas, a carui putere vrem sa o diminuam", a punctat David.
Ambasadorul a reafirmat angajamentul Israelului pentru ajungerea la un compromis care sa garanteze existenta a "doua state pentru doua popoare".
Desi a cerut Romaniei sa sprijine operatiunea din Fasia Gaza, ambasadorul israelian a respins voalat o eventuala implicare diplomatica a statului roman in rezolvarea conflictului. "Sigur, avem relatii excelente cu Romania, care ne-a fost intotdeauna un bun aliat. Romania este o tara democratica si membra a UE, iar UE, reprezentata in Cvartetul pentru Orientul Mijlociu, a cerut Hamasului sa respecte trei conditii: recunoasterea Israelului, incetarea violentelor si respectarea acordurilor existente intre Israel si Autoritatea Palestiniana. In schimb, Hamasul a lansat un atac neprovocat asupra Israelului. Ar fi fost bine ca lumea araba si comunitatea internationala sa intervina pe langa Hamas sa nu atace Israelul", a subliniat ambasadorul.
Ministerul roman de Externe s-a declarat marti preocupat de escaladarea violentelor in Fasia Gaza si a indemnat cele doua parti sa incedeze actiunile militare si sa se aseze la masa negocierilor pentru solutionarea pasnica a conflictului din Orientul Mijlociu. "Singura cale de a da sanse pacii in Orientul Mijlociu este iesirea din spirala violentei si revenirea la masa dialogului a autoritatilor legitime palestiniene si israeliene", se arata intr-un comunicat dat publicitatii de MAE. (S.G.)

Ambasadorul palestinian la Bucuresti recomanda evacuarea romanilor din Fasia Gaza
29 decembrie, 16:43

Cei peste 500 de romani din Faşia Gaza trebuie evacuaţi de către guvernul roman pentru că suportă aceeaşi soartă ca şi palestinienii din regiune şi, in plus, Romania, care are bune relaţii cu Israelul, trebuie să intervină pentru a opri atacurile a declarat, luni, ambasadorul palestianian la Bucuresti.
Ahmed Abdul-Salam Hassan Majdalani (foto dreapta), ambasadorul Palestinei la Bucureşti, a recomandat autorităţilor romane se evacueze cei peste 500 de cetăţeni romani din Gaza, sugerand că Egiptul ar putea oferi ajutor in acest sens. "Sfatul nostru este ca nu numai să se efectueze evacuarea romanilor, dar şi să se intervină pentru a opri aceste atacuri asupra poporului palestinian. Romania are relaţii bune cu Israelul şi, de asemenea, are o comunitate importantă acolo, care ar putea juca un rol important in această situaţie", a declarat Majdalani, citat de NewsIn.
Potrivit informaţiilor oferite de MAE, in Faşia Gaza ar exista 300 de cetăţeni romani, inclusiv copii, şi nu 500, aşa cum a spus ambasadorul Majdalani. Ambasada Romaniei de la Tel Aviv se află in alertă şi este pregătită să intervină in cazul in care cetăţenii romani vor cere aceasta, dar pană acum nu a fost semnalat un astfel de caz.
Oficialul palestinian vrea "asigurarea protecţiei poporului printr-o forţă internaţională ca in Kosovo"
Oficialul palestinian a mai anunţat că in cursul zilei de luni va avea o intalnire cu reprezentanţi ai Ministerului roman de Externe pentru a transmite cerinţele Palestinei in legătură cu situaţia din Gaza. Aceste cerinţe vizează "intervenţia comunităţii internaţionale pentru oprirea imediată a atacurilor asupra poporului palestianian şi asigurarea protecţiei poporului printr-o forţă internaţională, aşa cum s-a intamplat, de exemplu, in Kosovo", a spus Majdalani. De asemenea, ambasadorul a arătat că va mai cere spijin şi ajutor umanitar din partea comunităţii internaţionale pentru asigurarea necesităţilor de bază ale poporului palestinian.
Majdalani consideră că va fi necesară judecarea Israelului la tribunalele internaţionale, pentru că ceea ce se intamplă in Gaza reprezintă "crime de război şi terorism de stat organizat". "Israelul susţine că aceste raiduri aerienei vizează apărarea poporului, dar in realitate aceste atacuri au in vedere sporirea popularităţii coaliţiei guvernamentale israeliene in condiţiile in care la 10 februarie vor avea loc alegeri", a acuzat ambasadorul. "Au trecut la masacrarea poporului palestinian pentru a-şi creşte cota de popularitate aflată in declin", a mai insistat el."Actualul guvern israelian doreşte să schimbe regulile jocului şi să creeze o nouă realitate in zonă, inainte ca noua administraţie SUA să preia conducerea", a explicat oficialul palestinian, sugerand că Israelul vrea să evite continuarea negocierilor pentru pace in baza Convenţiei de la Annapolis.
Ultimul bilanţ: 312 morţi şi 1.400 de răniţi
Potrivit celui mai recent bilanţ al pierderilor oferit de ambasadorul Majdalani, au existat de sambătă pană in prezent 210 raiduri aeriene, in timpul cărora au fost afectate 230 de sedii ale instituţiilor publice, dintre care şi Facultatea Musulmană din Gaza, 13 moschei şi Biserica Ortodoxă din Gaza. De asemenea, pană la ora 13.30, numărul morţilor se ridica la 312, dintre care 43 de copii cu varste intre 1-12 ani. Numărul răniţilor ajunge la 1.400, dintre care 380 sunt copii.
Majdalani a precizat că preşedintele Mahmoud Abbas a avut deja consultări cu liderii arabi şi a stabilit ca miercurea viitoare să fie organizată o reuniune a miniştrilor de externe arabi, urmand ca, cel mai probabil, vineri să aibă loc o reuniune a preşedinţilor arabi pentru a discuta situaţia din Gaza.
Luni a avut loc şi la Bucureşti consiliul ambasadorilor arabi pentru a condamna "atacurile grosolane" la care este supus poporul palestinian şi "distrugerea sistematică a populaţiei, economiei şi infrastructurii".
ZIUA Online

Al Jazeera si CNN despre ziua a patra a razboiului din Gaza

Jurnal din Gaza. A patra zi de razboi

It was not possible to sleep here for two nights now. The events and the images of death and carnage of children, of policemen, of people that look like my mother and my son and my sister and my friends were simply too much. Gaza has run out of stretchers and many are now carried to hospitals (which are running out of supplies) and morgues on commercial street signs, in blankets or simply by their limp limbs. Three mosques were destroyed. I recalled the Israeli attacks on the Church of Nativity which was minor compared to this. I was watching Israel shell the University in Gaza city including its faculty of science and a residence dorm for female students and was thinking of my university and my lab and office at Bethlehem University. I was then shocked into more horrific scenes and news. In one house five young sisters killed. In another six family members including four children killed while eating breakfast. In a scene that haunted me where four children were killed with their mother, I saw rescue workers try frantically to pull the remaining surviving girl whose legs were crushed under a huge boulder from the roof. As some of them were calming her down and working hard, just next to them other workers pulled the dead body of her sister (looked like 3-4 year old). They quickly covered her but I think her sister noticed. Sometimes the dead are envied for their suffering has ended. Her suffering is just beginnig. I thought of all the thousands of relatives of all the victims and how they feel…..I thought of friends I lost and talks with people in Gaza...I thought of my mother who at 76 has seen so much suffering and still she cried at the new images of new atrocities…

My heart aches and struggles with my scientist brain. The latter wants to focus on facts and figures. The attack in its second day was in the words of Israeli leaders "the beginning" and is intended "to send Gaza back decades". So far over 300 were killed and over 1000 injured (200 of those critically), 35% women, children and elderly. I examine numbers of homes, police stations, civil society building destroyed. I read the Al Mezan Center for human rights which rationally states that most Gaza victims are civilians [1]. But even my rational mind refuses to deal with these things. How could it handle just that one image of the young girl's anguished pained look under the rubble of her house and so tears stream down again to to try to wash the image to no avail…..How could my mind examine rationally the statements of "leaders" saying this carnage is not the fault of the bombers and war criminals, but of Hamas!

Protests were organized around the world and more are being planned [2]. The demonstrations helped vent some frustration and we hope will herald a reawakening of the heart of humanity that has been sputtering. But we hope it will go much farther to changing the rotted system of elites in power ignoring people's rights for political expediency and for profit.

In the Bethlehem demonstration, we pounded on the permanently closed gate of the apartheid wall with deafening sound and the soldiers in the tower started to through stun grenades and tear gas. Injuries were sustained for activists....Our lungs still ache but our hearts ache more for the criminality of the apartheid regime, and the collaboration of the world governments. The Israeli occupation army killed two protesters with live ammunition in other parts of the West Bank [3].

Can someone asks western media or the Wetsern governments ruled by elite racists who keep spouting the nonsense about "Hamas" and "rockets" (projectiles that are militarily of little use and have no explosives, killed one person this year), why targeting civilian police stations, mosques, homes with children, ports, fishing vessels, streets, and more in one of the most densely populated areas on earth murdering hundreds of civilians would be an acceptable action (I don't say response because Israel was killing people and massacring them for 60 years before)? And what would they expect from a starving 1.5 million people to do? Especially when one million of those are refugees or displaced people denied their rights to return to their homes and lands for 60 years while settlers live across the borders on their lands in areas like "Sderot" and "Netviot"? Would they not expect some resistance from some of those? Isn't that codified in International law for the right of occupied people to resist including violently? (note that I personally support civil forms of resistance). Even if one buys the US/Israeli government propaganda, would it be acceptable to bomb cities in Europe and the US for any perceived or actual crime of a portion of their society or even their leaders (Bush and Blair in Iraq?)?

But again I think it is not best for me to try and reason things through in such times of calamities and little sleep. I got so many letters of support but please redirect your letters and energies elsewhere. Redirect them to challenge the injustice directly [4]. Jesus made a statement directly relevant for us today:

"You are the earth's salt. But if the salt should become tasteless, what can make it salt again? It is completely useless and can only be thrown out of doors and stamped under foot. You are the world's light - it is impossible to hide a town built on the top of a hill. Men do not light a lamp and put it under a bucket. They put it on a lamp-stand and it gives light for everybody in the house."

It is thus the time when people who claim they want peace and justice to stop talking about it and actually work for it. Put your lamp higher. It is time for real change...It is time for a world Intifada (uprising against injustice). It is time to do something concrete (like throwing our shoes at someone?)

Below are a press release from human rights organizations in Palestine (please circulate to media and politicians) and a poignant letter from a friend worth reading.

Mazin Qumsiyeh, PhD
In Bethlehem, Occupied Palestine

Alte resurse web similare:

O mama si copiii ei ucisi in Gaza. VIDEO. ONU nu poate controla criza umanitara


28-04-08:A mother and four of her young children under seven were killed in their home yesterday by what Palestinian sources said were Israeli missiles which landed at their door during an armoured incursion into northern Gaza.The Israeli military said it had been targeting nearby gunmen and suggested the deaths had been caused when explosives it said were being carried by two militants blew up. The children were about to eat breakfast when they were killed. The deaths of the children, and the wounding of two older siblings, overshadowed efforts by Egypt to broker a ceasefire between Israel and the armed factions in Gaza. At least one militant and another unidentified man were killed by Israeli forces during the incursion.Palestinian medics identified the dead children as sisters Rudina and Hana Abu Meatak, aged six and three; and their brothers, Saleh, four, and Mousad, 15 months. Their mother, Miyasar, who was in her late 30s, died later of wounds she sustained. Seven rockets were later fired into Israel, three claimed by Hamas in response to the deaths of the family.

Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=kk5ZTy7sERY

Apelul comunitatii neguvernamentale palestiniene catre ONU si forurile internationale: atacurile incalca dreptul la viata al civililor

Palestinian human rights community calls for international action

Palestinian human rights organizations strongly condemn the recent military attacks carried out by the Israeli occupying forces in the Gaza Strip on 27 December 2008. The attacks began at approximately 11:30 am and lasted for approximately three hours. These attacks have destroyed most of the Gaza security offices including police stations, resulting in the deaths of over 200 Palestinians. More than 350 have been injured with over 120 critically.

The number of deaths resulting from these attacks indicates a willful targeting of the civilian police forces in these locations and a clear violation of the prohibition against willful killings. Willful killings are a grave breach of the Fourth Geneva Convention under Article 147 and therefore, a War Crime. Both the time and location of these attacks also indicate a malicious intent to inflict as many casualties as possible with many of the police stations located in civilian population centres and the time of the attacks coinciding with the end of the school day resulting in the deaths of numerous children.

The ongoing siege of the Gaza Strip has left medical facilities in the Strip incapable of meeting the needs of the hundreds more who have been injured which will likely lead to an increase in the number of deaths. According to Israeli officials, these attacks are only the beginning of an open military campaign in Gaza. It is therefore imperative that the international community not stand in silence while Israel moves forward with impunity.

Despite repeated calls from the Palestinian human rights community with regard to Gaza, the international community has failed to act. We are now on the brink of an explosion of violence as result of this failure and are pushed once again to call for action.

In light of the above, Palestinian human rights organizations urge:

* The UN Security Council to call an emergency session and adopt concrete measures, including the imposition of sanctions, in order to ensure Israel's fulfilment of its obligations under international humanitarian law.

* The High Contracting Parties to the Geneva Conventions to fulfil their obligation under common Article 1 to ensure respect for the provisions of the Conventions, taking appropriate measures to compel Israel to abide by its obligations under international humanitarian law, in particular placing pivotal importance on the respect and protection of civilians from the effects of the hostilities.

* The High Contracting Parties to fulfil their legal obligation under Article 146 of the Fourth Geneva Convention to prosecute those responsible for grave breaches of the Convention.

* EU institutions and member states to make effective use of the European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law (2005/C 327/04) to ensure Israel complies with international humanitarian law under paragraph 16 (b), (c) and (d) of these guidelines, including the adoption of immediate restrictive measures and sanctions, as well as cessation of all upgrade dialogue with Israel.

Al-Haq
Addameer Prisoners' Support & Human Rights Association
Ad-Dameer Association for Human Rights
Al-Mezan Center for Human Rights
Defence for Children International
Ensan Center for Democracy & Human Rights
Independent Commission for Human Rights (ICHR)
Jerusalem Legal Aid & Human Rights Center (JLAC)
Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession - Musawa
Palestinian Center for Rapprochement Between People (PCR)
Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS)
Women's Center for Legal Aid and Counseling (WCLAC)
Women's Studies Center
The Palestinian Non-Governmental Organizations' Network - PNGO

Profesorii universitari palestinieni cer Israelului incetarea carnagiului din GazaUn gol in istoriografia romana. S-a stins Gheorghe Zbuchea

Profesorul Gheorghe Zbuchea a murit cu doua zile in urma si va fi inmormantat astazi la Manastirea Caldarusani. Moartea profesorului Zbuchea lasa un gol dureros nu numai pentru rudele si apropiatii sai ci si pentru mult mai multi oameni.
Profesorul Zbuchea a fost poate cel mai important istoric din Romania specializat in problema spatiului balcanic. Si totusi, in epoca Internetului, o cautare in spatiul virtual a numelui Gheorghe Zbuchea returneaza un minim de rezultate. Insa majoritatea acestor rezultate se refera la cartile profesorului - iar acesta este lucrul care conteaza cel mai mult. Voi incerca sa suplinesc aici lipsa mai multor informatii biografice despre profesorul Gheorghe Zbuchea: s-a nascut in anul 1940 si a absolvit Facultatea de Istorie a Universitatii Bucuresti in anul 1962. A traversat anii dificili pentru istoricii romani specializandu-se in bizantinologie. Istoria contemporana era in anii comunismului din Romania apanajul politrucilor falsificatori iar majoritatea istoricilor onesti isi alegeau specializari ca istoria antica, medievala sau moderna pentru a se putea tine departe de mizeria prezentului.
Specializarea in bizantinologie a profesorului Zbuchea i-a permis dupa 1989 sa abordeze o tema putin cunoscuta in Romania - romanii de la sud de Dunare. In acest domeniu fascinant - comunitati de romani care au reusit sa-si pastreze identitatea in ciuda celor mai aprige conditii - exista foarte multi "cunoscatori" si extrem de putini specialisti adevarati. Profesorul Zbuchea a editat dupa 1989 o serie de colectii de documente care reflecta istoria zbuciumata a romanilor sud-dunareni. Iscoditor neobosit prin arhivele romanesti, profesorul Gheorghe Zbuchea a pus in circuitul stiintific nenumarate izvoare documentare indispensabile unei cercetari stiintifice. Pe langa acestea, profesorul Gheorghe Zbuchea s-a ingrijit de editarea unor volume despre istoria tarilor balcanice: Bulgaria, Macedonia, Iugoslavia. Insa una dintre cele mai mari realizari ale profesorului Zbuchea este cladirea unei traditii istoriografice a romanilor din Serbia. Profesorul Zbuchea a coordonat lucrarile de doctorat ale istoricilor romani din Serbia, Slavoliub Gatovici si Draghisa Constantinovici, facand astfel posibil ca romanii din Serbia sa isi poata apara singuri drepturile cu ajutorul stiintei istorice, fara sa mai fie nevoiti sa apeleze la alti straini. Doua dintre volumele de dupa 1989 ale profesorului Zbuchea - "Autohtonia si continuitatea romanilor timoceni" si "Destinul istoric al romanilor din dreapta Dunarii" - constituie lecturi obligatorii pentru cei care doresc sa afle cine au fost in istorie romanii din Serbia.
In acelasi timp profesorul Zbuchea a fost unul dintre putinii care au luat o pozitie publica fata de incercarile de impunere a unei false teorii care sustine o identitate separata a aromanilor fata de romani. "De obicei o societate care se declara reprezentanta aromanilor ca fiind chipurile o minoritate in Romania organizeaza, la sfarsitul lunii mai, diverse manifestari pentru a-si sprijini aberanta cerere de a fi declarata minoritate. Noi, reprezentantii Societatii de Cultura Macedo-Romana, societate cu radacini inca din 1860 afirmam clar ca aromanii sunt romani, ramura sudica a romanitatii orientale" - obisnuia sa spuna profesorul Zbuchea despre diversele rataciri inrudite cu teoriile "moldoveniste" si "vlahiste".
Eu nu am avut onoarea de a fi studentul profesorului Zbuchea in acceptiunea clasica. Insa de fiecare data cand am avut nevoie de o lamurire in privinta unei chestiuni legate de romanii sud-dunareni volumele profesorului Zbuchea mi-au fost de cel mai mare ajutor. Iar mai tarziu, cand am avut onoarea sa-l cunosc personal pe profesorul Zbuchea am avut si privilegiul de a audia cateva cursuri particulare care mi-au fost de cel mai mare folos. Orice ziarist care intentioneaza sa scrie un rand despre romanii sud-dunareni ar trebui sa inceapa cu o vizita la biblioteca pentru a citi volumele profesorului Zbuchea.
Sa-i fie tarana usoara!


S-a stins Gheorghe Zbuchea

Profesorul Gheorghe Zbuchea s-a stins din viata ieri in jurul pranzului. Profesor in cadrul catedrei de Istorie universala a Facultatii de Istorie, Universitatea Bucuresti, Gheorghe Zbuchea a fost cel mai de seama cercetator roman al istoriei romanilor sud-dunareni. Nascut in anul 1940, a absolvit Facultatea de Istorie a Universitatii Bucuresti in anul 1962, unde a apoi a devenit profesor. Istoricul Gheorghe Zbuchea a coordonat in ultimii ani mai multe teze de doctorat ale unor romani din Serbia cu privire la istoria romanilor din dreapta Dunarii. Profesorul Zbuchea a fost unul dintre putinii care au luat o pozitie publica fata de incercarile de impunere a unei false teorii care sustine o identitate separata a aromanilor fata de romani.
Studentii si apropiatii isi vor putea lua ramas bun de la profesorul Zbuchea azi la capela cimitirului Sfanta Vineri si miercuri, la ora 12, cand se va sustine o slujba. Inmormantarea va avea loc miercuri, 31 decembrie, la Manastirea Caldarusani, in jurul orelor 13.
Societatea de Cultura Macedoromana anunta cu profunda durere savarsirea din viata a prim-vicepresedintului ei, istoricul Gheorghe Zbuchea. Profesorul universitar Gheorghe Zbuchea a predat cursuri si a condus teze de doctorat privind istoria Sud-Estului european, istoria grupurilor etnice romanesti din afara hotarelor tarii si, cu precadere, istoria romanitatii balcanice, domenii de cercetare in care s-a distins prin numeroase contributii personale, apreciate pe plan international. A militat statornic, prin lucrari stiintifice, publicistica si nterventii in intruniri internationale, pentru afirmarea identitatii romanesti a aromanilor, dar si pentru mentinerea particularitatilor lor specifice. A stiut sa-si puna fara preget intreaga energie, insusirile intelectuale si cunostintele stiintifice in serviciul cauzelor nationale sustinute de Liga culturala pentru unitatea romanilor de pretutindeni, ca si de Societatea noastra, de la infiintarea lor.
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Monday, December 29, 2008

A murit un mare istoric si aparator al romanilor: profesorul Gheorghe Zbuchea. Omagiu Domnului Profesor

Profesorul Gheorghe Zbuchea s-a stins din viata azi, 29 decembrie 2008, in jurul pranzului. Profesor in cadrul catedrei de istorie universala a Facultatii de Istorie, Universitatea Bucuresti, Gheorghe Zbuchea a fost cel mai de seama cercetator roman al istoriei romanilor sud-dunareni. Printre contributiile sale se numara mai multe volume asupra istoriei tarilor balcanice, dar si o seama de editii de documente si sinteze asupra comunitatilor romanesti din Peninsula Balcanica. Profesorul Zbuchea a coordonat in ultimii ani mai multe teze de doctorat ale unor romani din Serbia cu privire la istoria romanilor din dreapta Dunarii. Studentii si apropiatii isi vor putea lua ramas bun de la profesorul Zbuchea pe 30 decembrie la capela cimitirului Sfanta Vineri, iar inmormantarea va avea loc pe 31 decembrie la Manastirea Caldarusani.
http://www.centruldestudii.ro/

Domnul Profesor

Neobosit, venea adeseori la redactie, mereu pe jos, indiferent de vreme, pentru a-mi aduce o ultima lucrare sau noutate despre romanii din jurul granitelor, "fratii nostri din afara", cum le spunea.
L-am cunoscut personal in America, in urma cu mai multi ani, la un Congres al aromanilor, organizat de dr Aureliu Ciufecu - prezidentulu a Congreslui trâ Culturâ Macedo-Română ditu SUA. Nu-mi venea sa cred ca profesorul caruia ii citisem cu veneratie studiile despre cultura romanilor din Balcani imi statea acum in fata, intr-o incapere mica a Universitatii "Sacred Heart" din Fairfield-Connecticut, elaborand impreuna rezolutia Congresului. De fapt, evident, a facut-o dansul aproape integral, cu o elocventa de admirat. M-a abordat apoi, direct, in urma unei conferinte a Centrului de Geopolitica de la Sociologie: "Trebuie sa lucram impreuna, domnule Roncea! Imi place de dumneata." Si asa am si facut, de atunci. Eram "compatibili". Chiar fara se se cunoasca prea bine, cei uniti de aceleasi idealuri se recunosc imediat intre ei. Si atunci cand e nevoie sunt unul. Era legat, inevitabil, si de - cum ii spuneam eu - "vechea garda" care avea de a face cu Basarabie. Cu toate acestea mie imi era mereu aproape. "Trebuie sa facem tot ce putem pentru tara", imi spunea cand ii reprosam, mai in gluma, mai in serios, ca se afiseaza cu "diversi". A fost, practic, unul dintre acei sfatuitori care prefera bucuria anonimatului la ceasul unei realizari, cum au fost volumele "AXA - Noua Romanie la Marea Neagra" sau "Eroi pentru Romania - Transnistria si amenintarile Rusiei la Marea Neagra".
Intr-o zi a venit cu ochii iradiind de lumina la biroul meu - nu-i placea comunicarea prin telefon decat pentru mici detalii organizatorice - sa-mi spuna: "Am reusit! Am tot cursul lui Bratianu!" Cursul integral al marelui Gheorghe I Bratianu "Chestiunea Marii Negre", sustinut la Universitatea din Bucuresti intre 1942-1943. "Fantastic!", am exclamat si eu la fel de entuziasmat. Il obtinuse in manuscris, cu adnotarile originale, de la urmasii istoricului ucis de bolsevici la Sighet. M-am intalnit a doua zi cu Domnul Profesor, la o bere, unde-i placea dansului sa mearga, aproape de casa, la "Harbor", in Piata Amzei, pentru a-mi oferi copia manuscrisului. Am folosit largi extrase, privitoare la expansiunea sovietica la Marea Neagra - o analiza perfect valabila si astazi - in "Eroi pentru Romania". Cand ne reintalneam, Domnul Profesor ma aborda, strengareste: "Sa-mi mai dai niste volume din Eroi, ca le-am epuizat pe celalalte. Le-am dat cui trebuie!..." Imi placea modul in care il folosea pe "trebuie". Era omul lui "trebuie". Pentru istorie, pentru romani, pentru Romania. Alte fragmente din studiul lui Bratianu, supervizate de dansul, au fost publicate intr-o lucrare conceputa special pentru Summitul NATO in colaborarea Fundatiei Pentru Romania cu Centrul de Geopolitica al Universitatii Bucuresti si Serviciul Roman de Informatii: "Dimensiunea Rasariteana a NATO - SUA, NATO, Romania si zona extinsa a Marii Negre". Pentru 27 martie, 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu tara, am lucrat impreuna si separat, realizand amandoi doua manifestari. Vorbisem cu dansul pentru publicarea unui album omagial cu documentele Unirii. Pana la urma s-a ales, la aniversarea a 90 de ani, doar de o expozitie, pe care, cel mai probabil, nici organizatorii nu stiu cine a inspirat-o.
Ultima oara m-am auzit cu dansul pentru a participa la conferinta organizata de Fundatie inainte de alegeri - "Ai cui sunt romanii din jurul Romaniei? - Solutii, probleme, provocari". Mi-a spus de atunci: "Sunt bolnav, dar vreau sa vin. O sa fac tot posibilul sa ajung!". Nu a ajuns. Ceea ce ne-a provocat ingrijorare. L-am sunat seara, dupa conferinta. Nu a raspuns. S-au apropiat alegerile, campanie, Basarabia, etc. Cand m-am intors in tara, am aflat ca este tot bolnav. Mi-am propus cu cativa apropiati si fosti studenti de-ai dansului sa-i facem o surpriza: sa aparem la usa blocului si sa-l invitam jos, la o bere si o tacla. De data asta nu am mai ajuns noi. Acum, sunt convins, sta la o tacla, cu mult nesat, chiar cu fratele sau de misiune, istorica, Gheorghe I Bratianu.
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, alaturi de toti aparatorii neamului romanesc!

Vezi si
Clinciul ruso-american incinge Marea Neagra
Romania incearca sa-si promoveze propriile interese in zona in contextul politicilor antagoniste ale Rusiei, UE si SUA pentru Kosovo si Transnistria
Serpi am avut, serpi avem inca: ZIUA

Din lucrarile Profesorului

Despre romanii timoceni

2009. Marsul spre Est

Diplomatia romana are sansa sa revina in matca unei dezvoltari firesti, spre noile sale prioritati de dupa NATO si UE: Estul, Estul si Estul. De la Rasaritul romanesc pierdut la Rusia si Orientul indepartat, pana la una dintre cele mai fidele aliate istorice ale Romaniei, China, poate cea mai mare putere a lumii de azi.

Stim ca in relatiile cu romanii din jurul granitelor s-au pierdut patru ani. Patru ani din viata lor, patru ani din viata noastra, a natiunii romane. Pentru ei, aflati in asteptarea propriei cetatenii, naturale, de 19 ani, adaugati la alti 45, aceasta pierdere a cantarit mult mai greu. Iata ca, acum, la instalarea noului ministru al Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, si presedintele Traian Basescu spune acelasi lucru, de bun simt, pe care il aparam in ZIUA de ani buni. De fapt, repeta ceea ce a incercat sa bage, degeaba, in capul politicienilor ajunsi diplomati si in urma cu patru ani: mai lasati shoppingul de Bruxelles, "light Romanian" sau "afacereza" si invatati mai bine romana, rusa si chineza, daca va pasa de viitorul tarii.
Pornind de la Rasarit spre Apus, invatand de la Japonia ce inseamna sa nu renunti la drepturi milenare, chiar in relatiile cu o alta mare putere, si rugand China sa ne ierte, pentru ca, atatia ani, diriguitorii diplomatiei au preferat balariile, diplomatia romana va ajunge, posibil, din nou, acolo unde s-a impotmolit de mai bine de 65 de ani: la Stalingrad. Adica la Rusia. O noua deschidere, o noua deschidere, este ce auzim de 19 ani. Aplecati prea mult in relatiile cu Rusia nu am reusit insa, niciodata, sa vedem ce carti stau pe masa, la negocierile bilaterale, preferand sa lustruim cizmele cazone ale kremlinienilor si afaceristilor lor. O noua relatie nu poate porni decat de la un nivel egal de demnitate si respect reciproc fara a uita ce ne uneste mai mult decat orice: ortodoxia.
Marea Neagra, subiectul predilect al politicii externe romanesti, chiar daca nu a fost exploatat cum se cuvine, aproape s-a fumat de la sine. Problemele raman, dar lumea merge mai departe. Caucazul, Marea Caspica, proiectele unor noi rute energetice, din zona si chiar de mai departe, din Iran, care sa asigure independenta Romaniei, si a altor state europene, sunt mai importante acum pentru facatorii de politici mondiale. Aceasta nu inseamna ca noi trebuie sa sarim peste Romania din jurul Romaniei. La predarea stafetei la MAE, de la, probabil, viitorul consilier prezidential Lazar Comanescu la actualul ministru Cristian Diaconescu, Traian Basescu a catalogat drepte "semi-esecuri" abordarea relatiilor cu Ucraina si Rusia ca actori regionali. Daca una este Rusia, in cazul Ucrainei putem vorbi fara gres despre o intreaga politica regionala tradatoare a intereselor europene "comune" - vezi Bastroe, Insula Serpilor, Transnistria. Aceasta pe langa politica de purificare etnica a romanilor din Bucovina de nord, Tinutul Herta si Basarabia de Sud, la care Romania asista ca proasta satului UE. Poate doua palme via NATO-Rusia sa o mai trezeasca pe "buna" noastra vecina, Ucraina.
Despre Republica Moldova, seful statului a spus ca "s-a facut tot ce se putea face". Eu unul, as adauga linistit un "nu" in fata acestei asertiuni. "Dar... perseveram", a adaugat, atunci, Basescu. Pai, atunci, chiar sa perseveram. Redarea cetateniei romane celor deposedati abuziv de ea trebuie sa constituie o prioritate a prioritatilor, dupa atatia ani de umilire a romanilor din jurul granitelor. Apoi, departajarea pe sectiuni a relatiilor cu romanii de pretutindeni trebuie sa se inscrie in noua politica externa romaneasca promovata, cu responsabilitate, printr-o coeziune fireasca MAE-Guvern-Cotroceni. Una este situatia muncitorilor romani din Europa occidentala, Spania si Italia in special, alta cea a vechii emigratii, anticomuniste sa-i spunem, si cu totul alta a romanilor carora statul roman nu le-a putut apara drepturile, nici acum 65 de ani, nici ieri, nici azi.
Nu pot sa inchei fara a aduce un mic omagiu profesorului Gheorghe Zbuchea, marele istoric aparator al romanilor din Balcani si Europa, din Rasarit si Apus, cel care ne-a oferit, in exclusivitate, cursul inaintasului sau, Gheorghe I Bratianu, despre drepturile si rolul european al Romaniei la Marea Neagra si Gurile Dunarii, pentru generatiile ce vor veni. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, alaturi de toti aparatorii neamului romanesc.

Macel in Gaza. "Lumea civilizata" tace sau se pregateste de distractia Revelionului. A treia zi de razboi

UPDATE MAI JOS
US president elect Obama regarding Gaza: “NO COMMENT”
Edward R. Murrow, CBS Journalist and Anchor: "No one can terrorize a whole nation, unless we are all his accomplices."
Photo AP: Because of the death of two israelis, in Gaza, as the morgues overflow, corpses of some of the 300 victims of Israeli bombing are heaped on the ground outside Shifa Hospital in Gaza City.
"The massacre of the Palestinians continues unabated with blood, tears, and screams going unseen and unheard by a callous world. The Arab leaders have done their part—most have issued “press releases” to urge a return to the cease fire that Israel broke and indirectly blame Hamas for forcing Israel’s hand, the hand that has never stopped killing and expelling Palestinians since 1948. No Arab leader has publicly appeared to condemn this atrocity.

Israel’s brilliant media strategy is to prevent western journalists from entering Gaza to document the dead and charred bodies lining the streets while allowing free access to the Arab media to further inflame the Arab Muslim world against American policies and interests, perhaps leading to terrorism against Americans and their institution, thereby justifying Israel’s “war of terror upon the innocent”. "
Source: Mohamed Khodr - The Hanukkah Massacre in Gaza: The Sacrificial Lamb to Israeli-American-Arab Interests - http://palestinethinktank.com/
References:
http://guardian.150m.com/palestine/resources.htm (A list of Online Books on Israel and Palestine: some links are lost, excellent bibliography for in depth reading)
http://www.christusrex.org/www2/koestler/index.html (Arthur Koestler’s book online: The 13th Tribe; how European Jews arose from the Kingdom of Khazaria and not from the original Israelites)
http://palestinethinktank.com/ (Excellent Analytical Site on the Israeli Palestine conflict)
http://palestineremembered.com/ (Comprehensive/Excellent Informative Site on all issues of Israel’s Terrorism/Ethnic Cleansing of Palestine)
http://ifamericansknew.org/ (Great site by an American Journalist on the Israeli Palestinian conflict)
http://thirdworldtraveler.com/ (Superb Site of Archived Articles/Books on the most critical issues of today)
http://usa.mediamonitors.net/ (Site of wide ranging articles on the MidEast, U.S. foreign policy, Muslim world)
http://www.aljazeerah.info/ (Critical Political Articles and Islamic teachings)
http://axisoflogic.com/ (Good Analytical Articles on worldwide issues)
http://antiwar.com/ (Best site on Antiwar Articles)
http://counterpunch.org/ (Excellent Site/Newsletter with well known authors)
http://www.commondreams.org/archive/2008/02/27/7322
http://www.palestine-encyclopedia.com/EPP/SubjectIndexM.htm (Most Comprehensive Encyclopedia of the Palestine Problem by Issa Nakhleh)
http://etalmud.com/index.php?paged=2 (Good Review of the Talmud)
http://www.chomsky.info/articles/199112--02.htm (Noam Chomsky: International Terrorism: Image and Reality
In Alexander George (ed.), Western State Terrorism, Routledge, December, 1991)
http://www.noahide.com/yeshu.htm (The Blasphemous belief of Hasidic Jews regarding Jesus/Mary)

Vezi si
A treia zi de razboi in Fasia Gaza
Mai multe ţări, printre care statele musulmane din Asia, s-au alăturat celor care au condamnat raidurile israeliene in Gaza, in timp ce capitalele occidentale cer incetarea violenţelor, fără să fie in unanimitate de acord in ceea ce priveşte vinovatul...
Ambasadorul palestinian la Bucuresti recomanda evacuarea romanilor din Fasia Gaza
Cei peste 500 de romani din Faşia Gaza trebuie evacuaţi de către guvernul roman pentru că suportă aceeaşi soartă ca şi palestinienii din regiune şi, in plus, Romania, care are bune relaţii cu Israelul,...

Urarea UDMR catre Romania in noul an: Ungaria, mai presus de toate!

La Sfantu Gheorghe "drapelul secuiesc" e mai presus decat drapelul national al Romaniei!

"Drapelul secuiesc" a aparut arborat zilele trecute si la Sfantu Gheorghe, pe cladirea Primariei. Isprava nu putea avea loc fara acordul primarului UDMR, Antal Arpad. Iar Antal nu a facut acest gest de capul sau ci cu acordul si sprijinul capilor UDMR. Acelasi UDMR care refuza sa arboreze drapelul national al Romaniei pe sediul sau din Miercurea Ciuc.
Vezi si ZIUA si NewsIn

Tuesday, December 23, 2008

Libertatea s-a nascut in temnita. Craciun fericit!


"Un crestin ortodox se pregateste pentru sarbatoarea Nasterii Domnului ca pentru Mantuire. Este permanent treaz, ca intr-o zi de sarbatoare, indiferent ca este bogat sau sarac. A fi crestin inseamna a te rastigni mereu, a spune adevarul si a te mentine pe calea credintei", ne invata prea bunul Parinte Iustin Parvu, supranumit Duhovnicul Neamului.
Suntem la 19 ani de la aparentul sfarsit al unui regim totalitar ateu. In realitate, acesta si-a schimbat doar forma. A evoluat, ca un balaur care se preface cand in fecioara, cand in curva, incercand mintile si sufletele crestinilor cu alte provo­cari. Starea de bunastare lumeasca atenteaza, pe zi ce trece, la cea de sanatatea sufleteasca si spirituala. Diferenta dintre comunism si capita­lism, mai ales daca privim atenti si la "criza mondiala", nu mai pare atat de mare. Starea de libertate este cea care ar trebui sa le diferen­tieze, major. Si totusi, suntem liberi?
In urmA cu 60 de ani, elita Romaniei, de la filosofi si scriitori la preoti si tarani, era ridicata pe sus de mijlocitorii sistemului ateu bolsevic si azvarlita in inchisori pentru a fi transformata in cobai si supusa, programatic, unui experi­ment sintetic de "revizuire a notiunilor", bine pus in practica si azi, in cadru larg, sub multiple forme. Crestinismul si iubirea de neam si tara, nationalismul, trebuiau eradicate din fiinta romanilor si inlocuite cu un virus, anti-national, otrava care are la baza ateismul. Crime oribile s-au derulat in inchisorile si lagarele instalate pentru elita romaneasca de ocupantii sovietici. Miza era uciderea Dumnezeului din om, a credintei in Hristos - care se naste maine, ca si acum 2008 ani - si Mantuire. Batrani fosti deti­nuti politici, cu 10, 15, 20 sau 25 de ani condamnare si ispasire, traiesc si astazi, ca brazii, drept marturisitori ai jertfei inchisorilor. La 70, 80 si 90 de ani - multi inainte! - sunt mai verzi ca multi dintre noi. Dumnezeu le-a prelungit viata ca rasplata pentru chinurile suferite si pentru a ne sta noua drept chezasie a libertatii pe care o cautam de 19 ani. La fieca­re Inviere sau Nastere a Domnului, dupa gratii, mai mult sim­tite decat stiute, mucenicii din inchi­sori deveneau mai liberi. Adevarata libertate s-a revelat in temnite, prin credinta in Dumnezeu. Ne spune parintele Iustinian Chira, in interviul din ziarul de azi, in care explica supra­vietuirea credintei sub comu­nism si dupa 1989: "Toti acestia care au patimit in inchisori au fost mielul de jertfa pentru iertarea pacatelor poporului roman. Ei au fost aruncati in gura celor fara de Dumnezeu, ca sa ispaseasca paca­tele noastre, ale tuturor. Ei s-au jertfit pentru noi!" Acolo s-a dat prinosul jertfelor: "Toti acestia s-au purificat total, a fost ca o lacrima fiecare dintre cei care au murit in temnita. Ca o lacrima curata a fost trupul fiecaruia, si gandul si viata fiecaruia. Erau sfinti, absolut sfinti, toti care au murit in inchisoare, dar absolut toti care au murit in temnita, toti".
window.google_render_ad();
Infranti in acest oribil experiment, strategii bolsevismului au schimbat foaia. Deja nu mai aveau nevoie de tancuri pentru a cuceri lumea. O alta tactica, mult mai elaborata decat cea brutala, din inchisori, s-a pus in aplicare, in libertate: inlocuirea elitelor cu unele false, jonglarea stangii cu dreapta, precum un saltimbanc la circ, pune­rea stapanirii pe universitati, pe mintile in curs de formare, prelucra­rea trecutului, revizuirea dogmelor, infiltrarea, tradarea. Sigur ca nu e usor si, poate, la fiecare Craciun, cand facem bilantul anului, ni se pare, uneori, ca libertatea are gratii din ce in ce mai groase. Atunci trebuie sa ne intoarcem, cu gandul si fapta, la exemplul Sfintilor Inchiso­rilor, la Craciunul lor, al viilor si mortilor. "Tineti-va de noi, vii sau morti!"- ne spunea Parintele Calciu de pe patul de spital. "Rabdare, rabdare, rabdare"- ne invata Duhov­nicul Ortodoxiei, Ilie Cleopa. "Rezis­tenta, rezistenta, rezistenta" - com­pleta calugarul luptator Ioanichie Balan. Iar Tutea, ganditorul, sintetiza, vorbind despre credinta in viitorul tarii: "Cred, pai de aia am si suferit. Pai acu daca ma scoateti si ma puneti la zid pentru poporul roman, strig: Excelsior!" Arsenie Boca: "Mai tare si mai duios de cum a chemat Iisus pe oameni, nu-i poate chema nimeni de pe lume". Craciun fericit!