Wednesday, January 13, 2010

ACTUL DE FALIMENT AL ZIARULUI ZIUA. Administrator judiciar Silişte Cristian Dragoş. BLOG RONCEA in ascensiune

Număr unic dosar:  512/3/2010
Înregistrat în data de: 07.01.2010
Obiect dosar: procedura insolvenţei
Materia juridică:  Faliment
Stadiu procesual: Fond
Părţi: SC ZIUA SRL : Debitor

Admite cererea debitorului SC Ziua SRL. În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva debitorului SC Ziua SRL. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită:
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 13 martie 2010;
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 13 aprilie 2010;
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 14 mai 2010;
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 19 aprilie 2010.
Desemnează administrator judiciar pe CII Silişte Cristian Dragoş care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 raportat la art. 49 al.1 lit. a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului.
Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 32 alin 2 teza I din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 61 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 36 din lege.
Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 30 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54 alin. 1 şi 2 din lege şi, în termen de 60 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din lege. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 1 martie 2010, C. 11, ora 09.00. Executorie. Cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 ianuarie 2010.


Urmatorul termen pe 1 martie

No comments: